Izra­elu záleží na našich živo­toch.

David Hudák / 6. november 2014 / Business

Zostať zdravý je v dneš­ných pod­mien­kach veľ­ko­miest výzvou. Tie z hľa­diska život­ného pro­stre­dia bojujú najmä s nad­mer­ným zne­čis­te­ním ovzdu­šia, ktoré sa spo­ločne s nedos­tat­kom čis­tej pit­nej vody a zlou hygie­nou stáva naj­čas­tej­šou prí­či­nou pred­čas­ných úmrtí. 

Už skor­šie sme vám pred­sta­vili Sense, vecičku, ktorá okrem iného meria počet peľo­vých častí a pra­chu nachá­dza­jú­cich sa v izbe, čo má zabez­pe­čiť zlep­še­nie kva­lity spánku. Dnes si pri­blí­žime apli­ká­ciu zhro­maž­ďu­júcu obdobný typ úda­jov, avšak s pod­statne význam­nej­ším a glo­bál­nej­ším dosa­hom. Pod­statne význam­nej­ším preto, lebo sa nedo­týka len jed­not­liv­cov, ale je to prob­lém všet­kých nás, ľudí, stra­te­gic­kých výrob­ných pod­ni­kov, ako aj jed­not­li­vých vlád. Prob­lém, ktorý je nutné rie­šiť. Podľa správy Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie zomrelo v roku 2012 pri­bližne 7 mili­ó­nov ľudí na dôsledky zne­čis­te­ného ovzdu­šia, čo je dva­krát viac než boli jej naj­vyš­šie pred­chá­dza­júce odhady.

Bre­e­zo­me­ter, ako znie výstižný názov apli­ká­cie, sle­duje a inter­pre­tuje úro­veň zne­čis­te­nia ovzdu­šia priamo v uli­ciach, a hlavne v reál­nom čase. Jej vývo­jári majú k dis­po­zí­cii aktu­álne údaje ohľa­dom úrovne zne­čis­te­nia, ktoré vedia pre­po­jiť so zdra­vot­nými odpo­rú­ča­niami a šta­tis­ti­kami. Základ tvo­ria infor­má­cie zís­ka­vané zo sta­níc mera­jú­cich samotné zne­čis­te­nie. Smer vetra, jeho rých­losť a ďal­šie fak­tory posky­tujú presné číta­nie hod­nôt zne­čis­ťu­jú­cich látok aj ďaleko od sta­nice.

Star­tu­pový tím pozos­táva pre­dov­šet­kým z envi­ron­men­tál­nych inži­nie­rov, ktorí tak vďaka odbor­nej príp­rave dokážu využiť surové údaje a spra­viť ich uži­toč­nými. Ako? Pomo­cou apli­ká­cie vám predsa napo­ve­dia, ktorý park je vhod­nejší pre vaše deti, vyberú naj­zdrav­šiu cestu pre váš beh či pora­dia pri správ­nej kúpe nehnu­teľ­nosti na býva­nie.

Bre­e­zo­me­ter síce zatiaľ nepos­ky­tuje rie­še­nie v boji so zne­čis­te­ním, no bez­po­chyby so sebou pri­náša vzácny zdroj dát o pro­stredí, v kto­rom dýchame, bez­pro­stredne pre­via­za­ných na náš zdra­votný stav a životný štýl. O tom, že Izra­elu nie je (ne)kvalita nášho ovzdu­šia ľahos­tajná, svedčí ďalší pri­pra­vo­vaný star­tup z domá­cej dielne. Oxie, prvé zaria­de­nie efek­tívne čis­tiace vzduch bez mas­ko­va­nia si tváre, ktoré má chrá­niť uží­va­teľa pred všet­kými druhmi škod­li­vín: prach, dym, peľ a dokonca aj toxické plyny, vírusy a bak­té­rie. Údajne má byť dosta­točne malé, aby sa jeho nosi­te­ľovi zmes­tilo pod golier, bez obme­dze­nia vlast­ného pohod­lia. Ale to už pred­bie­hame… viac v decem­bri.

zdroj: techcrunch.com, breezometer.com

Pridať komentár (0)