Jagu­ar F-Pace sa stal najk­raj­ším autom roku 2017

Linda Cebrová / 14. mája 2017 / Auto

zdroj: youtube.com/startitup

Auto­mo­bil­ka Jagu­ar s mode­lom F-Pace vstú­pi­la do úpl­ne novej kate­gó­rie. Ide o his­to­ric­ky prvé SUV, kto­ré pri­nies­la táto brit­ská auto­mo­bil­ka na trh. Zo stra­ny znač­ky Jagu­ar to bol však logic­ký krok nasle­du­jú­ci súčas­ný trend, keď­že SUV sa celo­sve­to­vo tešia veľ­kej obľu­be.

Už dlho sme pri­tom mali na očiach kon­cept tej­to dlho­oča­ká­va­nej novin­ky. Veľ­mi milým prek­va­pe­ním bol aj fakt, že to, čo Jagu­ar v kon­cep­te sľú­bil, aj dodr­žal.

Hli­ní­ko­vá karo­sé­ria dáva jaz­de iný roz­mer

F-Pace urči­te nie je ten typ auta, kto­ré stret­ne­te v úzkych ulič­kách Sta­ré­ho Mes­ta v prie­be­hu nie­koľ­kých minút hneď desať. Jed­nu z naj­vý­raz­nej­ších odliš­nos­tí pred­sta­vu­je boč­ný pro­fil, vďa­ka kto­ré­mu nie je F-Pace len jed­ným z mno­hých. Auto tak nepô­so­bí mohut­ne a vyso­ko, ale vyze­rá skôr ako dyna­mic­ké cou­pé tva­ru kvap­ky.

S hli­ní­ko­vou karo­sé­ri­ou sa s autom jaz­dí s citeľ­nou ľah­kos­ťou. Môžeš s ním skú­šať čokoľ­vek, karo­sé­ria sa nepoh­ne a neza­vŕz­ga. To už bolo doká­za­né aj mno­hý­mi tes­ta­mi, v teré­ne aj mimo neho.

foto:youtube.com/startitup

Motor Inge­nium drží na níz­kej úrov­ni spot­re­bu pali­va, aj úro­veň emi­sií CO2

Mode­lo­vý rad F-PACE ponú­ka nie­koľ­ko úspor­ných vzne­to­vých a záži­ho­vých moto­rov, medzi kto­ré pat­rí aj nový radIn­ge­nium. Pokro­či­lé tech­no­ló­gie a celoh­li­ní­ko­vá kon­štruk­cia moto­rov Inge­nium zaru­ču­jú ohro­mu­jú­co níz­ku spot­re­bu pali­va a úro­veň emi­sií CO2. 

foto:youtube.com/startitup

Moto­ry Inge­nium sú tak­mer o 20 kg ľah­šie, úspor­nej­šie, ale aj inte­li­gen­tnej­šie než ich pred­chod­co­via. Počí­ta­čo­vo ria­de­né adap­tív­ne chla­de­nie moto­ra sa totiž akti­vu­je len vte­dy, keď je to potreb­né.

Luxus­ná tech­no­ló­gia pri­ná­ša bez­peč­nosť aj zába­vu

Jagu­ar v ničom neza­os­tá­va, ani čo sa týka tech­no­ló­gií. K dis­po­zí­cii budeš mať naj­vys­pe­lej­ší infor­mač­no-zábav­ný sys­tém na sve­te — InCon­trol Touch Pro. Ten navrhol Jagu­ar s cie­ľom sprí­jem­niť kaž­dú tvo­ju ces­tu a zabez­pe­čiť ti bez­prob­lé­mo­vé spo­je­nie so sve­tom.

foto:youtube.com/startitup

Na dosah sa nachá­dza aj 10,2- pal­co­vá doty­ko­vá obra­zov­ka, fun­gu­jú­ca na spô­sob tab­le­tu s intu­itív­nym ovlá­da­ním a špič­ko­vou gra­fi­kou.

Vir­tu­ál­ny panel tvo­rí 12,3 pal­co­vý HD disp­lej so štyr­mi gra­fic­ký­mi sché­ma­mi a pre­hľad­nou 3D navi­gá­ci­ou. Mno­hých urči­te zauj­me aj lase­ro­vý pro­jekč­ný disp­lej, vďa­ka kto­ré­mu sa ti všet­ko potreb­né pre­miet­ne pria­mo pred oča­mi.

foto:youtube.com/startitup

Tre­ba tak­tiež pove­dať, že špor­to­vý nie je len cel­ko­vý dizajn tej­to novin­ky. V dneš­nej dobe ide o pohod­lie viac ako kedy­koľ­vek pred­tým a niko­mu sa nech­ce po vrec­kách nosiť ťaž­ké kľú­če, naprí­klad pri špor­te.

foto:youtube.com/startitup

S vozid­lom dosta­neš spo­lu s kla­sic­kým kľú­čom aj štý­lo­vý špor­to­vý nára­mok. Kľú­če tak môžeš nechať v aute, do 30 sekúnd pri­lo­žíš nára­mok ku zna­ku Jagu­ara na kuf­ri vozid­la a auto sa ihneď zamkne. O opus­te­ný kľúč vnút­ri auta sa báť nemu­síš, po pri­lo­že­ní náram­ku sa ihneď deak­ti­vu­je. Ide síce o detail, no tých je tu vpra­co­va­ných hneď nie­koľ­ko, a tak tvo­ria per­fekt­ný celok. 

Jagu­ar F-Pace je ofi­ciál­ne naj­lep­ším a najk­raj­ším auto­mo­bi­lom sve­ta

Model F-Pace je len dru­hým vozid­lo, kto­ré­mu sa za 13-roč­nú his­tó­riu anke­ty World Car Awards poda­ri­lo zís­kať hneď dva titu­ly naraz. V anke­te World Car Awards 2017 sa stal naj­lep­ším auto­mo­bi­lom na sve­te, keď­že uko­ris­til pre­stíž­ny titul World Car of Year, ale aj titul World Car Design of the Year.

foto:youtube.com/startitup

Zisk tých­to oce­ne­ní je výsled­kom talen­tu a skve­lej prá­ce našich tímov, kto­rým sa poda­ri­lo vytvo­riť najp­rak­tic­kej­šie špor­to­vé vozid­lo na sve­te a záro­veň naj­rých­lej­šie pre­dá­va­ný model znač­ky Jagu­ar,“ pove­dal Dr. Ralf Speth, CEO spo­loč­nos­ti Jagu­ar Land Rover.

foto:youtube.com/startitup

F-Pace je model, kto­rý mie­ri pria­mo medzi dve trie­dy. Pred­sta­vu­je zla­tú stred­nú ces­tu, ak nech­ceš obrov­ské SUV, s kto­rým sa nezmes­tíš do gará­že ale­bo auto, v kto­rom si nemáš kam dať nohy.

S F-Pace sa môžeš cez víkend zaba­viť na off-roade a v pon­de­lok prí­sť do mes­ta na mee­ting ako ele­gán. Ide o spo­je­nie dyna­mi­ky, luxu­su a pohod­lia, kto­ré oce­nia aj tí naj­ná­roč­nej­ší . F-Pace je naozaj prí­jem­ným prek­va­pe­ním, kto­ré pora­zi­lo súčas­ný ste­re­otyp v radoch SUV.

Pridať komentár (0)