Jakub Chu­dík – 18 ročný slo­vák, kto­rého vybrali do Boot­campu na MIT v Bos­tone

Marek Lavčák / 26. júla 2015 / Zo Slovenska

Nedávno mi na sociál­nej sieti vysko­čila žia­dosť o pria­teľ­stvo od člo­veka, kto­rého som vôbec nepoz­nal. Nasle­do­vali správy, ktoré všetko vysvet­lili a ja som nevy­chá­dzal z údivu. Cha­to­val som s len 18-roč­ným Jaku­bom – star­tu­pis­tom telom i dušou, ktorý pred nie­koľ­kými dňami zis­til, že bol pri­jatý na MITx Boot­camp. Ide o pre­stížny týž­denný vzde­lá­vací prog­ram orga­ni­zo­vaný uni­ver­zi­tou MIT v USA. 

Z viac ako 700 uchá­dza­čov z celého sveta bol vybratý aj mladý Slo­vák, ktorý sa dostal medzi fina­lis­tov a má pred sebou týž­deň s geniál­nymi men­tormi. Pra­co­vať bude na svo­jom star­tupe Pet­Ware, ktorý na záver odpre­zen­tuje aj pred inves­tormi. Na Jaku­bovi je mi naj­viac ako sym­pa­tické jeho zmýš­ľa­nie. Na cestu do USA totiž spus­til cro­wd­fun­din­govú kam­paň. Pri čítaní nasle­du­jú­cich riad­kov zis­títe, že Jakub nie je iba oby­čajný 18-ročný cha­lan.

Povedz nám niečo o sebe Jakub.

Mám 18 rokov, momen­tálne štu­du­jem na medzi­ná­rod­nom prog­rame Inter­na­ti­onal Bac­ca­lau­re­ate na Gym­ná­ziu Jura Hronca v Bra­ti­slave a budúci rok matu­ru­jem. Zau­jí­mam sa o vedu a tech­niku a to vždy ovplyv­ňo­valo aj moje koníčky. Začal som robo­ti­kou, potom som sa zúčas­nil Tur­naja mla­dých fyzi­kov a od sep­tem­bra sa každý mesiac inten­zív­nej­šie a inten­zív­nej­šie venu­jem star­tu­pom. Popri tom som sa zapo­jil do rea­li­zá­cie prvého TEDx Youth@Bra­ti­slava a občas si rád aka­de­micky zade­ba­tu­jem.

Kedy si začal roz­mýš­lať o pod­ni­kaní, čo bol tvoj prvý nápad?

Odma­lička ma inšpi­ro­val môj pod­ni­ka­júci otec, ktorý ma pri­vie­dol k myš­lienke začať svoj vlastný busi­ness. Prvý nápad bola auto­ma­tická kosačka na trávu. Mal som asi 10 rokov, strašne ma neba­vilo kosiť a bolo pri tom dosť času na roz­mýš­ľa­nie. Nikdy som ju napo­kon nepo­sta­vil :D Ale ak by som to skú­sil teraz, tak by som to asi zvlá­dol.

Ako si sa dostal k star­tu­pom?

Prvý­krát som si vyskú­šal čo je star­tup a čo zna­mená zakla­dať jeden minulý rok na Star­tup Wee­kende Bra­ti­slava. To bolo to pravé nakop­nu­tie a odvtedy roz­mýš­ľam úplne inak. Dote­raz som mal zopár nápa­dov, ale väč­ši­nou išlo o har­dware. Rád vytvá­ram hma­ta­teľné veci. Preto som začal stá­žo­vať v HW star­tupe Anima Tech­nika, kde robíme na dro­noch.

Na čom práve teraz pra­cu­ješ?

Vďaka skú­se­nos­tiam v Anime som dostal nápad vyro­biť „smart“ zvie­ra­cie dopl­nky. Pri­márne obojky a misky. Viem, že maji­te­lia domá­cich zvie­ra­tiek vedia byť veľmi sta­rost­liví. Na svo­jich milá­či­kov a sta­rost­li­vosť o nich míňajú vo svete aj cez $1,000 ročne. Preto by určite mali radi všetky infor­má­cie o tom, ako sa majú ich zviertká. Tak sa zro­dil nápad vytvo­riť Pet­Ware, s kto­rým som sa pri­hlá­sil na MITx Boot­camp. Teraz pri­pra­vu­jem jednu cro­wd­fun­din­govú kam­paň v Anime a druhú pre seba, aby som si mohol zapla­tiť účasť na MITx Camp :D Záro­veň však vytvá­ram pre Pet­Ware busi­ness plán, aby som na Camp bol čo naj­lep­šie pri­pra­vený. 

Povedz nám o Pet­Ware tro­chu viac.

Pet­Ware obo­jok sle­duje pohyb a GPS polohu domá­ceho zvie­ratka, to zna­mená, že sa zvie­ratko už nikdy nestratí. Miska kon­tro­luje množ­stvo skon­zu­mo­va­nej potravy a vody. Všetko je posie­lané do Pet­Ware appky. Vždy viete, či sa má vaše zvie­ratko dobre a či je zdravé. Prí­padne, appka vie dokonca navr­hnúť tré­nin­gový plán šitý na mieru pre vaše zvie­ratko. Appka navyše kon­tro­luje ano­má­lie v cho­vaní zvie­ratka a hneď vás upo­zorní, takže aký­koľ­vek prob­lém sa včasne zachytí a dá sa tak jed­no­du­cho pre­dísť rôz­nym zdra­vot­ným kom­pli­ká­ciám. Samoz­rejme, vete­ri­nár si môže všetky dáta stiah­nuť a pre­zrieť.

Spo­mí­nal si, že si sa vďaka tomuto nápadu dostal do prog­ramu orga­ni­zo­va­ného MIT v USA. To sa nepo­darí len tak nie­komu. Ako si sa dozve­del o tejto mož­nosti?

Pri­hlá­sil som cez edX na webi­nár Entrep­re­ne­urs­hip 101: Who is your cus­to­mer? Potom mi prišla noti­fi­ká­cia o MITx Glo­bal Entrep­re­ne­urs Boot­camp na MIT. Nero­bil som si veľké nádeje. Predsa len mám len 18 a málo skú­se­ností. Navyše mojou kon­ku­ren­ciu boli často­krát skú­sení star­tu­pisti. Ale pove­dal som si, že za pokus nič nedám. Pri­hla­so­va­nie pre­behlo iba zasla­ním CVčka a pitch-u. Následne ma už pozvali na skype inter­view. Keď mi 4 hodiny po inter­view došlo ozná­me­nie o pri­jatí, zobu­dil som celý dom.

Čo by si naj­viac potre­bo­val (k práci na pro­jekte)?

Pod­ni­ka­teľ­ské know-how, finančné a ľud­ské zdroje. Know-how, mini­málne veľmi slušný základ, by som mal zís­kať na MIT. Práve preto sa sna­žím ako sa len dá, vyzbie­rať dosta­tok finan­cií, aby som tam vôbec mohol ísť. Spúš­ťam kam­paň na Indie­gogo, kde bude môcť kto­koľ­vek pris­pieť. Štu­do­vať na MIT je môj sen a takýto Camp je prí­le­ži­tosť, ktorá sa neod­mieta. Má to byť naozaj inten­zívne, množ­stvo pred­ná­šok, works­ho­pov a samoz­rejme roz­voj Pet­Ware. Viesť a učiť nás bude Bill Aulet, ktorý je mana­ging direc­tor Mar­tin Trust Cen­ter for MIT Entrep­re­ne­urs­hip. Čo sa týka zdro­jov, musím nájsť tím a finan­cie na vývoj. Tímy sa budú tvo­riť aj priamo z účast­ní­kov na Campe. No a celý Camp končí pit­chom pred inves­tormi, to je pre zmenu naj­lep­šia šanca zais­tiť si finan­cie. Je toho veľa, ale chal­lenge accep­ted. :)

Na záver otázka na telo: „Prečo si mys­líš, že môžeš uspieť?“

Jed­nak si mys­lím, že je veľký nepo­mer SW a HW star­tu­pov a preto sú HW star­tupy pre inves­to­rov osvie­že­ním, hoci sú nároč­nej­šie na rea­li­zá­ciu. Navyše do Animy som pri­šiel tak­mer na začiatku pro­jektu, takže mám živú skú­se­nosť z toho, ako celý vývoj har­dwaru pre­bieha, kde môžu nastať poten­ciálne prob­lémy a čomu sa treba určite vyhnúť. No a samoz­rejme, dúfam, že za sebou budem mať Camp.

Jaku­bovi držíme palce, aby sa na MITx Boot­camp dostal a záro­veň v ňom uspel. Ak chceš pod­po­riť snahu tohto mla­dého slo­ven­ského sna­živca, odkaz na jeho cro­wd­fun­din­govú kam­paň náj­deš TU.

Pridať komentár (0)