Jakub Marian mapuje IQ v jed­not­li­vých európ­skych kra­ji­nách

Martina Ditrichová / 24. novembra 2016 / Zaujímavosti

Pozri sa na mapu prie­mer­ného IQ v jed­not­li­vých európ­skych kra­ji­nách. Ako sme na tom my?

Keď je reč o IQ (inte­li­genč­nom kvo­ciente), veľa ľudí sa naz­dáva, že ide o niečo vro­dené, ako veľ­kosť nohy, a že to člo­veku buď páli alebo nepáli. Tu musíme uviesť veci na pravú mieru. IQ je číslo opi­su­júce inte­li­gen­ciu člo­veka v pomere k ostat­nej popu­lá­cii, a tá síce do istej miery gene­ticky daná, no veľký vplyv má na ňu aj tré­ning. Ško­lený mozog je schopný rie­šiť prob­lémy oveľa rých­lej­šie ako ten bez tré­ningu. Mozog fun­guje ako sval. Preto má kva­lita vzde­lá­va­nia výrazný vplyv na naše IQ, a to sa odráža aj na “inte­li­genč­nej mape”.

Môže to byť tro­chu mätúce, vzhľa­dom na to, že v mno­hých roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sa úro­veň vzde­lá­va­nia za posledné desať­ro­čia značne zvý­šila, no prie­merné IQ stále ostáva na hla­dine okolo 100. Je to tým, že táto hod­nota nie je abso­lútna, ide o porov­na­nie so zvyš­kom popu­lá­cie. Prie­mer celej popu­lá­cie na zemi by mal byť okolo 100. Samoz­rejme vyš­šou vzde­la­nos­ťou sa zvy­šujú aj štan­dardy, a preto, ak by si osoba s IQ 100 spra­vila test z roku 1950, prav­de­po­dobne by mala výsle­dok testu okolo 120.

9vdmk0-dsc-6888

zdroj: matfyz.cz

Mapu, ktorú ti pred­sta­víme zostro­jil Jakub Marian, 27-ročný lin­gvista, mate­ma­tik a ume­lec z Čes­kej republ­liky. Ide o mapu prie­mer­ného IQ v európ­skych kra­ji­nách, ktorú zve­rej­nil na svo­jom edu­kač­nom blogu. Hod­noty čer­pal z knihy Intel­li­gence: A Uni­fy­ing Cons­truct for the Social Scien­ces, napí­sanú Richar­dom Lyn­nom a Tatu Van­ha­nen. Autori si posvie­tili na “múd­rosť” náro­dov s tým, že sa nepo­ze­rali len na výsledky IQ tes­tov, ale aj na výsledky štan­dar­di­zo­va­ných tes­tov, ako TIMSS, PISA a na známe kole­rá­cie medzi IQ a výsled­kom podob­ných štú­dií.

Z čísel, ktoré vidíš, by si sa mohol naz­dá­vať, že nám to tu v Európe veľmi nepáli. Treba však zopa­ko­vať, že IQ nie je abso­lútna hod­nota, ale poro­va­nie s prie­me­rom. V tejto štú­dii počí­tali IQ rela­tívne k hod­note v UK, ktorú autori sta­no­vili na 100 (ešte pred­tým, ako brali do úvahy výsledky štan­dar­di­zo­va­ných tes­tov). To spô­so­bilo, že aj vysoko roz­vi­nuté európ­ske kra­jiny majú prie­merné IQ blí­žiace sa k 100. Zau­jí­mavé je tu preto hlavne porov­na­nie medzi jed­not­li­vými kra­ji­nami. A Slo­ven­sko sa vôbec neumiest­nilo zle.

iq-europe

foto: jakubmarian.com

zdroj: jakubmarian.com zdroj titul­nej fotky: gumroad.com,jakubmarian.com

Pridať komentár (0)