Ján Tur­ský: Nauč sa HTML5

Richard Néveri / 29. júl 2014 / Business

Počas pre­hľa­dá­va­nia slo­ven­ských apli­ká­cií som nara­zil na zau­jí­mavú a hlavne obšírnu apli­ká­ciu s náz­vom “Nauč sa HTML5”. Odkaz na vývo­jára skrý­val ešte väč­šie prek­va­pe­nie. Zobra­zil sa mi pro­fil šikov­ného slo­ven­ského vývo­jára s via­ce­rými kva­lit­nými app­kami a nápadmi. Ján Tur­ský je jeden z mála takýchto vývo­já­rov Slo­ven­ska a práve preto som sa roz­ho­dol mu napí­sať a tro­cha vám ho vyspo­ve­dať ;).

1. Kedy si začal s vývo­jom apli­ká­cií pre android a prečo?

Budú tomu už 2 roky. Dôvo­dom bol nedos­ta­tok prak­tic­kých skú­se­ností, ktoré sa mi dostá­vali zo strany školy. Nedo­ká­zal som si pred­sta­viť situ­áciu, ak by som teraz pre­ru­šil štú­dium a mal si náhle nájsť nejaké uplat­ne­nie vo svo­jom smere. Veľa mojich kama­rá­tov alebo zná­mych sa stali po vyso­kej škole neza­mest­naní a mali prob­lém nájsť si prácu aj nasle­du­júci pol­rok.

Takisto som sa však už v skor­šom veku zau­jí­mal o mobilné zaria­de­nia vše­obecne. Doká­zal som za rok vys­trie­dať aj 5 tele­fó­nov, čiže sa mi dostali do rúk zaria­de­nia s rôz­nymi OS a mohol som si porov­nať roz­diely v daných ope­rač­ných sys­té­moch.

2. Aké si mal začiatky? Učil si sa z online zdro­jov alebo kníh?

Spo­čiatku to bola kniha. Mys­lím, že je to jedna z tých, ktorú je možné nájsť v kaž­dom kníh­ku­pec­tve a volá sa „Prog­ra­mu­jeme v Android-e” (mys­lím). Dostal som z nej ľahký dotyk so sys­té­mom, keďže bola viac ladená na naj­zá­klad­nej­šie prvky, fun­kcie, služby a fun­kci­ona­litu.

Obrov­ským zdro­jom sa mi preto stal inter­net, kde si ešte aj v dneš­nej dobe pre­chá­dzam ofi­ciálnu doku­men­tá­ciu Android-u. Veľ­kou pomo­cou pre mňa bola stránka StackOverflow.com, ako asi kaž­dému, keďže tam člo­vek nájde odpo­veď tak­mer na všetko o prog­ra­mo­vaní. Potom to už boli len rôzne men­šie stránky vývo­já­rov, blogy a pod.

3. Čo je naj­ťaž­šie na vývoji?

Z môjho pohľadu je to tá šká­lo­va­teľ­nosť zaria­dení a nároč­nosť rie­šiť rôzne prob­lémy, ktoré môžu nastať. Android beží v súčas­nej dobe na vyše 12 000 rôz­nych mode­loch mobil­ných zaria­dení a prob­lémy počas pou­ží­va­nia apli­ká­cie sú vždy. Či už počas vývoja alebo v neskor­šej dobe vyda­nia. Mys­lím, že je aj také prog­ra­má­tor­ské prí­slo­vie „Po 90% času strá­ve­nom na prog­ra­mo­vaní nastáva tá naj­ťaž­šia a naj­dl­h­šia 10% časť — tes­to­va­nie, údržba, update a pod.”. Osobne sa môžem sto­tož­niť s týmto prí­slo­vím.

4. V obchode máš momen­tálne 10 apli­ká­cií. Všetky vznikli z tvo­jich nápa­dov?

Áno, pri­čom u 2. z nich spo­lu­pra­cu­jem s jed­ným štu­dent­ským por­tá­lom. Okrem toho som si našiel posled­nou dobou čas a pokú­sil sa naprog­ra­mo­vať nejaké jed­no­du­ché hry. Mal som záu­jem naučiť sa ako fun­guje herný engine a v prie­behu mesiaca som vydal 3 hry.(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpleaddictivegames.runforyourline).

5. Appka “Nauč sa HTML5” je podľa mňa veľmi uži­točná a teší sa dob­rým hod­no­te­niam. Ako sa jej darí z tvojho pohľadu?

Som spo­kojný. Prvotne to bol škol­ský pro­jekt, kde som sa sna­žil pokryť baka­lár­sku prácu akousi „demo” apkou pre Android. Neča­kal som, že sa až tak uchytí (vlastne som si ani nemys­lel, že si ju vôbec nie­kto všimne) a bude pozi­tívne ohod­no­tená zo strany uží­va­te­ľov. Neus­tále mi chodí feed­back a emaily s návrhmi aby som tam doro­bil toto a tamto, mám však pri­orit­nej­šie veci, kto­rým sa musím veno­vať.

6. S kto­rou apli­ká­ciou sa ti darí naj­viac?

Osobne som hrdý na appku „UNI­We­at­her — Poča­sie vo vrecku”. Z môjho pohľadu je to naozaj jedna z najš­ká­lo­va­teľ­nej­ších apli­ká­cií, ktoré som tes­to­val. Dlh­šie som sa jej veno­val, čo sa mi časom opla­tilo a potom ako som zare­gis­tro­val túto appku do celo­slo­ven­skej súťaže „Android Code 2013”, skon­čila na 3. mieste v kate­gó­rií celo­sve­tové apli­ká­cie. Víťazs­tvom bolo už len to, že som sa na toto miesto pre­bo­jo­val ako fre­e­lan­cer, keďže väč­ši­nou kon­čia na takýchto súťa­žiach výherne appky vyví­jané firemne.

7. Zdá sa mi, že s apli­ká­ciami ako Matu­rita, Školy, Lekárne a HTML5 rád rie­šiš prob­lémy uží­va­te­ľov a pomá­haš im :). Sna­žís sa o to?

Áno, avšak len keď je čas. Pou­ží­va­te­lia mi píšu nie­len o prob­lé­moch s fun­kci­ona­li­tou tej alebo tej apli­ká­cie, ale občas mi posky­tujú aj zau­jí­mavé návrhy. Nájdu sa aj také, ktoré ma natoľko nad­chnú, že sa ich sna­žím zre­a­li­zo­vať čo naj­skôr.

8. Na tvo­jej stránke som natra­fil na nejaké budúce pro­jekty… Na čom momen­tálne robíš?

Venu­jem sa teraz vývoju hier. Je to viac dyna­micky náročná zále­ži­tosť, kde je nut­nos­ťou mať pod­chy­tené všetky veci, keďže pra­cu­jem sám. Spo­lu­pra­cu­jem síce s nie­koľ­kými zahra­nič­nými gra­fikmi ale po stránke prog­ra­má­tor­skej si musím pomôcť sám.

9. Darí sa ti s apli­ká­ciami zaro­biť?

Na takúto otázku je ťažké odpo­ve­dať. Na dru­hej strane však môžem pove­dať, že sa vývo­jom Android apli­ká­cií a (možno aj) hier doká­žem uži­viť.

10. Odpo­ru­čil by si nad­šen­com, aby išli do toho a začali vyví­jať?

Prečo nie? Bolo by super, ak by sa roz­ší­rila, či už SK alebo CZ komu­nita vývo­já­rov. Začiatky sú však náročné, mys­lím, že dokonca naj­väč­ším súpe­rom je neochota, nevôľa a leni­vosť. Ak sa však na to pozrie vývo­jár z dru­hej strany, oplatí sa mu veno­vať sa tomu.

11. Ako by si zhr­nul tvoje skú­se­nosti s vývo­jom?

Neko­nečný boj na dlhé trate avšak ten entu­ziaz­mus, ktorý pri­chá­dza, je na neza­pla­te­nie a drží ma bde­lého aj neskoro po pol­noci, keď už všetci (aj face­book) spí.

Pridať komentár (0)