Je to oficiálne. Slováci si budú môcť páliť doma vlastný alkohol

  • Zdá sa, že pri­chá­dzajú zlaté časy pre všet­kých tých, ktorí by si radi vy­rá­bali vlastné des­ti­láty v do­má­cich pod­mien­kach
  • Výroba domácej pálenky by sa mala zlegalizovať od 1. januára 2019
  • Zákon, ktorý dnes chválila vláda, však aj v tomto prí­pade sta­no­vuje ur­čité kri­té­riá
lola
pexels.com
  • Zdá sa, že pri­chá­dzajú zlaté časy pre všet­kých tých, ktorí by si radi vy­rá­bali vlastné des­ti­láty v do­má­cich pod­mien­kach
  • Výroba domácej pálenky by sa mala zlegalizovať od 1. januára 2019
  • Zákon, ktorý dnes chválila vláda, však aj v tomto prí­pade sta­no­vuje ur­čité kri­té­riá

Podmienky súkromnej výroby destilátov

Patrí medzi ne minimálny vek 18 rokov, vlastníctvo destilačného zariadenia v najviac 100-litrovom destilačnom zariadení, zákaz  použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, maximálny objem vyrobeného liehu 25 litrov na osobu/ domácnosť za jeden kalendárny rok, vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo inak uvádzať na trh, v destiláte môže byť najviac 86 percent alkoholu, daň 5,40 € za liter 100-percentného alkoholu/ za liter 50% 2,70 €, domáca pálenica si bude musieť viesť elektronickú evidenciu vypáleného destilátu.

 

Zatiaľ, čo niektorých schválenie zákona potešilo, zdru­že­nie pá­le­níc a lie­ho­va­rov na vý­robu des­ti­lá­tov na Slo­ven­sku ho zá­sadne od­mieta.Toto zdru­že­nie upo­zor­nilo, že ak štát umožní do­máce pá­le­nie al­ko­holu, ne­bude v jeho si­lách kon­tro­lo­vať do­dr­žia­va­nie akých­koľ­vek v zá­kone uve­de­ných usta­no­vení.

Predsa len, mimo sezóny bude človek povinný mať pálenicu zaplombovanú. Na to, aby ju mohol použiť, ho musia nutne navštíviť úradníci z colnej správy, aby pálenicu odplombovali a potom samozrejme aj znovu uzavreli. Na Slovensku je takmer 200 registrovaných páleníc a podľa odhadov 10–tisíc tých nelegálnych. Ak by prešla len polovica z nich na legálnu výrobu, úradníci z colnej správy by sa prinajlepšom výdatne nacestovali, nakoľko ich personálna kapacita má samozrejme určité limity.

Združenie páleníc taktiež upozorňuje, že takéto domácke pálenie alkoholu môže byť pomerne nebezpečné. Ľudia pracujúci v oficiálnych pestovateľských páleniciach každoročne navštevujú školenia a sú držiteľmi certifikátov. Po novom však bude môcť vo svojej pivničke páliť destilát ktokoľvek, kto dovŕšil 18 rokov. Odborníci v tomto smere upozorňujú, že pri nedodržaní správnych technologických postupov, môže prísť napríklad k nahromadeniu plynov a následnému výbuchu.

Pre domácu výrobu pálenky nie je zanedbateľný ani prepočet jej ceny oproti pestovateľskej pálenici. Ročná úspora vychádza na niekoľko desiatok eur. Ak sa do nej započítajú aj vstupné náklady na destilačné zariadenie, človek by musel doma páliť desaťročia, aby sa mu vrátili. „Je na­ivné pred­po­kla­dať, že každý ama­tér­sky vý­robca sa po kúpe za­ria­de­nia au­to­ma­ticky pri­hlási a do­drží zá­ko­nom sta­no­vený li­mit. Na­opak, je veľmi prav­de­po­dobné, že li­mity sa budú hro­madne pre­kra­čo­vať a vô­bec ne­pôjde o vý­robu al­ko­holu pre osobnú spot­rebu,“ do­dal pred­seda zdru­že­nie pá­le­níc a lie­ho­va­rov, pre ak­tu­ality.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech