Jedi­nečná mož­nosť ako pomôcť nevi­dia­cim!

Kika Besedičová / 21. január 2015 / Business

Keď sa v nedáv­nej minu­losti zme­nil spô­sob akým komu­ni­ku­jeme, pri­niesli smart­fóny so sebou tak­tiež nový eko­sys­tém. Vďaka apli­ká­ciám sa zme­nilo veľa vecí. Vzde­lá­va­nie, zábava, ume­nie, ale aj zdra­vot­níc­tvo, to všetko sú odbory, ktoré boli ich záslu­hou posu­nuté vpred.

Teraz sa obja­vila zau­jí­mavá správa o apli­ká­cii ktorá dovolí komu­koľ­vek s chyt­rým tele­fó­nom alebo tab­le­tom (teda pres­nej­šie zatiaľ len tým s iPho­nom a iPa­dom) zlep­šiť svet nevi­dia­cim. To je fan­tas­tická infor­má­cia sama o sebe. Ešte lep­šia správa však je, že je to sku­točne jed­no­du­ché.

Ako to teda presne fun­guje?

Nevi­diaci člo­vek sa pre­pojí s tým bez han­di­capu pomo­cou apli­ká­cie na iPhone alebo iPade. Ak ste nevi­diaci, môžete kon­tak­to­vať svo­jich pomoc­ní­kov, tí budú upo­zor­není push noti­fi­ká­ciou. Po pri­jatí žia­dosti o pomoc sa zobrazí pop-up okno s videom, ktoré člo­veku bez prob­lé­mov so zra­kom zobrazí, čo nevi­diaci natáča. Obaja uží­va­te­lia spolu komu­ni­kujú pomo­cou video chatu. Ak v danú chvíľu zrovna nemô­žete pomôcť, noti­fi­ká­cia sa jed­no­du­cho zobrazí ďal­šiemu uží­va­te­ľovi.

Tvor­co­via sto­jaci za apli­ká­ciou s náz­vom Be My Eyes infor­mo­vali pro­stred­níc­tvom svo­jej webo­vej stránky, že je v nej teraz zapo­je­ných viac ako 24,000 ľudí bez prob­lé­mov so zra­kom a cez 4,300 nevi­dia­cich. Služba je zadarmo a Be My Eyes je nezis­ková appka. Ako sme už spo­me­nuli, zatiaľ je služba len pre iOS však na Android ver­zii sa pra­cuje. Takže Star­ti­tu­pisti: Spread the word and change the world!

zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)