Jedlé lyžičky? Skvelý nápad ako obme­dziť tony odpadu

Barbora Prochovníková / 22. apríla 2016 / Business

S nápa­dom, ako obme­dziť tony vyho­de­ných plas­to­vých prí­bo­rov pri­šiel indický vedec a pod­ni­ka­teľ Nara­y­ana Pee­sa­paty, ktorý v juho­vý­chod­nej Indii pred šies­timi rokmi zalo­žil firmu Bakeys.

Namiesto toho, aby plas­tové prí­bory skon­čili v koši, s chu­ťou sa môžete do svo­jej lyžice zahryz­núť alebo si ju môžete pokojne vychut­nať ako dezert. Môže byť sladká alebo s prí­chu­ťou zázvoru, zeleru, rasce, ces­naku či mäty.

poppy-seed-edible-spoons

foto: apetizersusa.com

Obrov­ské množ­stvo plas­to­vého odpadu končí v Indii na sklád­kach a zne­čis­ťuje prí­rodu. Pee­sa­paty preto hľa­dal spô­sob, ako zame­dziť vzniku aspoň časti odpad­kov z jed­no­rá­zo­vých prí­bo­rov.

Firma začala s maso­vou výro­bou jed­lých lyži­čiek vyro­be­ných z ciroku, resp. z ciro­ko­vej múky. Každý rok Bakeys v Indii vyrobí a predá 1,5 mili­óna jed­lých lyži­čiek vyro­be­ných z tejto múky, ktoré sú bez lepku, bez tuku a bez pri­da­ných che­mic­kých látok. Sú odolné podobne ako bežné prí­bory, nasiaknu iba, keď sa nechajú ležať v extrémne horú­cej teku­tine dlh­šie ako 10 minút.

Cirok je obil­nina, ktorá ras­tie hlavne v Indii, Nigé­rii a Sudáne. Známa je pre­dov­šet­kým svo­jou nená­roč­nos­ťou: môže rásť na 95% obrá­ba­teľ­nej pôdy. Pri pes­to­vaní ciroku sa odvá­dza z pôdy oveľa menej vody než napr. u ryže alebo kuku­rice.

yourstory-Bakeys

foto: social.yourstory.com

Pri množ­stve ener­gie, ktorá sa vyna­loží na výrobu 1 plas­to­vého prí­boru, vyro­bíme 100 lyžíc z ciro­ko­vej múky. Máme veľmi malú spot­rebu vody, na výrobu jed­nej lyžice menej ako 2% váhy lyžičky. To záro­veň udr­žuje naše jedlé riady veľmi dlho čerstvé, vydr­žia až dva roky bez toho, aby stra­tili na chrum­ka­vosti, “tvr­dia zástup­co­via Bakeys.

797342923

foto: indianxp.com

Bakeys roz­behla svoju kam­paň na Kicks­tar­teri, aby roz­ší­rili svoju výrobu. Chcú nakú­piť ďal­šie formy na viac dru­hov riadu, napr. na čín­ske paličky, vid­ličky alebo tég­liky. Takisto chcú svoju výrobu viac zau­to­ma­ti­zo­vať, aby sa zrých­lila a zlac­nela.

V súčas­nosti exis­tuje náh­rada za plast a tou sú bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľné mate­riály, napr. z kuku­rič­ného škrobu. Ľudia z Bakeys však tvr­dia, že veľká časť tohto riadu končí rov­nako na sklád­kach, kde zostáva veľmi dlhú dobu, pre­tože tieto mate­riály potre­bujú vysoké tep­loty a špe­ciálne pod­mienky na to, aby sa mohli začať roz­kla­dať.

Cdp__xxW8AA2Vwi

foto: twitter.com

Našim cie­ľom je poskyt­núť alter­na­tívu za bežné riady na viac pou­žití. Naše lyžičky sú veľmi chutné. Keď sa nez­je­dia, roz­lo­žia sa v akom­koľ­vek von­kaj­šom pro­stredí, napr. v bež­ných pod­mien­kach v prí­rode do 10 dní. Alebo ich môžu zjesť zvie­ratá, kto­rým pri­po­mí­najú piš­kóty, “tvrdí Bakeys.

V súčas­nosti sa len v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých spot­re­buje ročne 40 miliárd kusov plas­to­vého riadu. Celo­sve­tovo je toto číslo šest­násť­krát vyš­šie. Pre­važná väč­šina tohto riadu sa pou­žije len raz a potom sa vyhodí. Je preto naozaj potrebné, aby podobné pro­jekty dostali šancu na trhu!


vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thebetterindia.com

Pridať komentár (0)