Jed­no­du­chosť a pre­hľad­nosť — To je Casist 2

Ľubomír Tereš / 18. marec 2015 / Business

Casist 2 je kom­plexný online sys­tém s jed­no­du­chým a intu­itív­nym roz­hra­ním. Je vhodný pre živ­nost­ní­kov, ale aj malé a stredné firmy. Posky­tuje nástroje na plno­hod­notné vede­nie agendy ľubo­voľ­ného počtu firiem.

Casist 2 je pre­pra­co­vaná ver­zia sys­tému Casist, ktorý spo­ľah­livo využí­vajú zákaz­níci už od roku 2006. Na ino­vá­ciu boli pou­žité tech­no­ló­gie Angu­lar od Google a Pyt­hon. Samotná novinka bola exis­tuje na trhu už od začiatku tohto roka.

Čo vlastne doká­žete pomo­cou Casist 2 robiť?

  • Fak­túry, doda­cie listy, cenové ponuky a ďal­šie
  • Kom­pletné jed­no­du­ché aj pod­vojné účtov­níc­tvo
  • Výstupy DPH, Kon­trolné výkazy DPH a iné a to len na jedno klik­nu­tie

Obchodno-účtov­ných sys­té­mov je na Slo­ven­sku celá kopa. V čom je ale uni­kát­nosť sys­tému Casist 2?

Našou kon­ku­renč­nou výho­dou je práve spo­ľah­li­vosť, nízka cena, bez­peč­nosť, jed­no­du­chosť a hlavne pre­hľad­nosť účto­va­nia.

Aké sú ďal­šie výhody vášho sys­tému?

Žiadna inšta­lá­cia — Do sys­tému sa jed­no­du­cho pri­hlá­site pomo­cou vašich úda­jov, všetko online, a pra­cu­jete. Ak sys­tém pridá nové fun­kcie, okam­žite ich máte k dis­po­zí­cii. Nemu­síte sa obá­vať straty úda­jov v prí­pade, že sa Vám pokazí počí­tač, pre­tože sú v bez­pečí a denne zálo­ho­vané.

Jedno konto — Cez jediné pri­hlá­se­nie viete spra­vo­vať neob­me­dzený počet firiem, či už vlast­ných alebo aj cudzích. Ak vám nie­kto pri­delí prí­stup do ich firmy, objaví sa Vám medzi Vašimi dostup­nými fir­mami a jed­no­du­cho sa na ňu pre­klik­nete. Vďaka kom­plex­nému sys­tému práv viete dať pou­ží­va­te­ľovi prí­stup len tam, kam potre­buje.

Archi­vá­cia zmien — Pred kaž­dou zme­nou sa vytvorí kópia pôvod­ného záznamu, takže keď sa náho­dou pomý­lite, vždy sa viete vrá­tiť späť. Pri kaž­dej zmene je ulo­žený čas zmeny a pou­ží­va­teľ, ktorý ju vyko­nal.

Synch­ro­ni­zá­cia úda­jov — Keď pri­dáte alebo upra­víte záznam, všetci pou­ží­va­te­lia, ktorí sa na kon­krétny záznam poze­rajú budú okam­žite vidieť zmeny bez toho, aby museli obno­vo­vať okno. Sys­tém vás dokonca auto­ma­ticky upo­zorní, ak nie­kto medzi­ča­som upraví záznam, ktorý upra­vu­jete vy.

Aké novinky a vylep­še­nia pri­pra­vu­jete do budúc­nosti?

Ešte v tomto roku budeme sys­tém Casist 2 roz­ši­ro­vať o nové moduly ako naprí­klad Malo­ob­chodná pre­dajňa, správa bytov a neby­to­vých pries­to­rov alebo uby­tovňa, na kto­rých sa už teraz usi­lovne pra­cuje.

Pridať komentár (0)