Jes­sica Alba a jej star­tup o hod­note 1 miliardy dolá­rov!

Šandi / 28. august 2014 / Business

The Honest Co. je e-com­mer­cový star­tup, ktorý spo­lu­za­kla­dala známa herečka Jes­sica Alba. Tento veľmi ambi­ci­ózny star­tup sa zaoberá pre­da­jom prí­rod­ných a neto­xic­kých hygie­nic­kých pro­duk­tov pre bábätká a malé deti. Prečo však píšeme o neja­kom star­tupe od Jes­sicy Alby? 

Je to kvôli hod­note tohto star­tupu, ktorý po posled­nom C-series fun­dingu vo výške 70 mili­ó­nov dolá­rov kata­pul­to­val hod­notu The Honest Co. na neuve­ri­teľnú 1 miliardu dolá­rov. Posledné inves­tičné kolo viedla súkromná inves­tičná spo­loč­nosť Wel­ling­ton Mana­ge­ment Com­pany za účasti pre­doš­lých inves­to­rov, kto­rými sú Lights­peed Ven­ture Par­tners, Ins­ti­tu­ti­onal Ven­ture Par­tners, Gene­ral Cata­lyst Par­tners a ICO­NIQ Capi­tal.

Star­tup bol zalo­žený už v roku 2011 a do tohto dňa vyzbie­ral od inves­to­rov 122 mili­ó­nov dolá­rov.

80 per­cent príj­mov spo­loč­nosti pochá­dza od zákaz­ní­kov, ktorí si jej pro­dukty pred­pla­tili na pra­vi­del­nej báze. K obrov­skému úspe­chu The Honest Co. pomohlo práve meno Jes­sicy Alby. Veľkú časť prvých zákaz­ní­kov tvo­ria práve fanú­ši­ko­via zná­mej herečky.

Zdroj: walls­tre­et­jour­nal

Pridať komentár (0)