Jiho­mo­rav­ské ino­vační cen­trum – o čo ide?

Lukáš Gašparík jr. / 26. januára 2015 / Startupy

Juho­mo­rav­ské ino­vačné cen­trum (JIC) sa zame­riava na pod­poru ino­vač­ného pod­ni­ka­nia a komerč­ného využi­tia výskumu a vývoja. JIC spro­stred­ko­váva pre­po­je­nie uni­ver­zít a vedecko-výskum­ných inšti­tú­cií s pod­ni­ka­teľ­skou sfé­rou, s cie­ľom maxi­ma­li­zo­vať prí­nos výskumu a vývoja na regi­onál­nej a národ­nej úrovni.

JIC napĺňa svo­jimi pro­jektmi vybrané ciele Regi­onál­nej inves­tič­nej stra­té­gie (RIS) Juho­mo­rav­ského kraja, ktorá pod­po­ruje ino­va­tívne pod­ni­ka­nie. RIS pred­sta­vuje dlho­dobý plán roz­voja regi­ónu, ktorý vzni­kol z ini­cia­tívy Juho­mo­rav­ského kraja a obsa­huje kon­krétne akti­vity, ktoré krok po kroku zlep­šujú pod­mienku roz­voja v tomto kraji.

RIS Juho­mo­rav­ského kraja je dlho­dobý stra­te­gický plán pre zvý­še­nie kon­ku­ren­cie­schop­nosti juž­nej Moravy. Usi­luje okrem iného aj o to, aby Bra­ti­slav­ský kraj pat­ril medzi 50 naj­viac ino­va­tív­nych regi­ó­nov v EÚ. Kon­krétne pro­jekty vychá­dza­júce z RIS pri­vá­dza do regi­ónu špič­ko­vých ved­cov, pomá­hajú výskum­ní­kom spo­lu­pra­co­vať s fir­mami, pod­po­rujú talen­to­va­ných štu­den­tov aj ambi­ci­ózne ino­va­tívne firmy, ini­ciujú medzi­ná­rodnú spo­lu­prácu alebo do regi­ónu lákajú zahra­ničné tech­no­lo­gické firmy.

Význam­nosť a dopad rea­li­zá­cie RIS Juho­mo­rav­ského kraja možno ilus­tro­vať na týchto vybra­ných výstu­poch a dote­raj­ších výsled­koch:

 • Vytvo­re­nie viac ako 600 vysoko kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ných miest vo viac ako 120-tich nových tech­no­lo­gic­kých fir­mách (naprí­klad Y Soft, West­com, GINA Soft­ware, INVEA-TECH, Pho­ne­xia), do kto­rých sa inves­to­valo vyše 50 mili­ó­nov čes­kých korún rizi­ko­vého kapi­tálu zo strany súkrom­ných inves­to­rov
 • Vytvo­re­nie pri­bližne 16 tisíc pra­cov­ných miest for­mou pri­lá­ka­nia zahra­nič­ných inves­to­rov s vyso­kou pri­da­nou hod­no­tou
 • prí­chod 39-tich špič­ko­vých ved­cov do Brna vďaka prog­ramu SoMoPro v hod­note 200 mili­ó­nov čes­kých korún, pri­čom tre­tina ved­cov prišla z 20 naj­lep­ších uni­ver­zít sveta
 • Vytvo­re­nie sys­tému výchovy mla­dých talen­tov od stre­doš­ko­lá­kov po dokto­ran­tov — pri­pra­vo­va­nou súčas­ťou pro­jektu je aj zria­de­nie science lear­ning cen­tra za 600 mili­ó­nov čes­kých korún
 • Pod­po­re­nie cez 260 rea­li­zá­cií výskum­ných spo­lu­prác medzi uni­ver­zi­tami a komerč­nými fir­mami — pro­stred­níc­tvom JIC ino­vač­ných pou­ka­zov v cel­ko­vej hod­note vyše 32 mili­ó­nov čes­kých korún
 • Vybu­do­va­nie troch tech­no­lo­gic­kých inku­bá­to­rov za 250 mili­ó­nov čes­kých korún (JIC Inno­va­tion Park), ďalší tech­no­lo­gický inku­bá­tor (INMEC) v hod­note 400 mili­ó­nov čes­kých korún je teraz pred dokon­če­ním
 • Vybu­do­va­nie kom­pe­tenč­ného cen­tra v Kuřime pre obrá­ba­cie stroje — INTE­MAC
 • Vytvo­re­nie priaz­ni­vých pod­mie­nok v regi­óne pre zís­ka­nie dotá­cií v cel­ko­vej hod­note 17 miliárd čes­kých korún z Ope­rač­ného prog­ramu Výskum a vývoj pre ino­vá­cie

Vízia JICu do roku 2020:

 • 100 nových tech­no­lo­gic­kých firiem,
 • 20 rýchlo ras­tú­cich firiem s medzi­ná­rod­nými ambí­ciami,
 • 40 vyspe­lých ino­vač­ných firiem s vlast­nou výskum­nou kapa­ci­tou v kľú­čo­vých odbo­roch.
 • Pomô­žeme Čes­kej repub­like do top 20 naj­lep­ších eko­no­mík sveta

zdroj: jic.cz 

Pridať komentár (0)