Angel inves­tič­ná mate­ma­ti­ka: časť dru­há

Jonatanus / 30. júna 2014 / Lifehacking

Na čo sú dob­rí angel inves­to­ri v star­tu­po­vom eko­sys­té­me, snáď netre­ba vysvet­ľo­vať. Začí­na­jú­ce fir­my v úpl­né počia­toč­ných fázach nebu­dú finan­co­vať ban­ky a ani VC fon­dy sa do toho veľ­mi nehr­nú.

Našťas­tie angel inves­to­rov exis­tu­jú stá­ti­sí­ce, tak­že s tým v pod­sta­te nie je žia­den prob­lém. Prob­lém aku­rát troš­ku je s mate­ma­ti­kou, pokiaľ má ten angel inves­tor nie­čo zaro­biť a nemá to byť alter­na­tí­va k šport­ke ale­bo kasí­nu.

Základ­ná inves­tič­ná pouč­ka hovo­rí, že inves­tor má byť odme­ňo­va­ný za rizi­ko. Pri ter­mí­no­va­nom vkla­de (v ban­ke) máme mini­mál­ne rizi­ko, pre­to­že aj keby ban­ka skra­cho­va­la, vklad je pois­te­ný. Za to je inves­tor odme­ne­ný “úžas­ným” výno­som na úrov­ni 1 – 2% p.a. No pain, no gain.

Potom máme naprí­klad akcie, kde je his­to­ric­ky dlho­do­bý vynos nie­kde oko­lo 6 – 7% roč­ne. Na dru­hej stra­ne musí inves­tor počí­tať s pokles­mi klud­ne oko­lo 50%, ako napr. v 2008. Čo už je cel­kom sluš­ný pain (vo fon­de cie­li­me na 10% p.a. pri maxi­mál­nom prie­bež­nom pokle­se 10%, čo je pod­stat­ne lep­ší pomer ako akci­ový index).

A teraz si zober­me star­tu­py. Keď nie­kto inves­tu­je do seed sta­ge star­tu­pu, je naj­väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že prí­de o všetko(-100%).A to už je taký pain, že by sa z toho neje­den posral, tak­že by to chce­lo k tomu adek­vát­ny vynos, lebo len úpl­ný idi­ot by inves­to­val do extrém­ne­ho rizi­ka, pokiaľ by tomu nezod­po­ve­dal aj extrém­ny vynos. Pre­to je pri angel inves­tí­ciách oča­ká­va­ný výnos na úrov­ni 20 – 30% p.a.,inak to pros­te nedá­va žia­den zmy­sel.

A teraz si poži­čiam prí­klad z tej­to kniž­ky, aby nikto nepo­ve­dal, že som neja­ký zlý pesi­mis­ta.

Pove­dz­me, že v prie­me­re vie­me vyexi­to­vať star­tup po 6 rokoch (opti­mis­tic­ké aj na Sili­con val­ley, na slo­ven­sku samoz­rej­me úpl­né sci-fi, ale o tom potom).

Ak poža­du­je­me 25% roč­ný vynos (resp. IRR), koľ­ko to je za 6 rokov?

  • 1.25 ^ 6 = 3.8 (ROI)

Čo zna­me­ná, že z kaž­dé­ho eura, čo sme do star­tu­pov inves­to­va­li, chce­me mať za 6 rokov v prie­me­re 3.8 eura, inak to pros­te nedá­va zmy­sel.

Teraz si zober­me neja­ké hypo­te­tic­ké port­fó­lio 10 star­tu­pov (čo je na diver­zi­fi­ká­ciu malo, ale o tom potom). 

  • 5 star­tu­pov skra­chu­je = 1/10 x 5 x 0 = 0.0
  • 2 star­tu­py vrá­tia čo sme inves­to­va­li = 1/10 x 2 x 1 = 0.2
  • 2 star­tu­py vrá­tia troj­ná­so­bok = 1/10 x 2 x 3 = 0.6

A teraz otáz­ka za mili­ón. Koľ­ko musí vrá­tiť ten posled­ný star­tup, aby sme sa dosta­li na vysní­va­ných 25% roč­ne, resp. 3.8 náso­bok?

  • 3.8 — (0.0 + 0.2 + 0.6) = 3.0

Čo zna­me­ná, že posled­ný star­tup nám musí vrá­tiť 3 náso­bok celé­ho port­fó­lia! Pokiaľ sme do kaž­dé­ho star­tu­pu inves­to­va­li 1/10 z celej inves­tí­cie, tak to je koľ­ko náso­bok? 30!

A pre­to seed sta­ge inves­tí­cia má zmy­sel len vte­dy, ak vidí­me reál­ny poten­ciál 20 – 30 násob­ku. Ak inves­tu­je­me pri valu­ácii mili­ón, musí­me veriť, že star­tup má reál­ny poten­ciál na exit aspoň 20 – 30 mili­ó­nov. Pri valu­ácii 10 mili­ó­nov … áno, musí to byť sak­ra veľ­ká fir­ma…

Pri­tom ~90% exi­tov je pod $100 mili­ó­nov. Že by sme chy­ti­li neja­kú miliar­do­vú rake­tu je doce­la veli­ce sil­ne neprav­de­po­dob­né (a to ešte neho­vo­rím o slo­ven­sku).

Tak­že sní­vaj­me pove­dz­me o neja­kom $50 mil exi­te. Ak potre­bu­je­me pries­tor na 30 náso­bok, sme pri valu­ácii $1.66 mil. a to ešte nerá­ta­me dilu­ti­on z ďal­ších inves­tič­ných kôl.

No pros­te, nech­cem to ďalej ani rad­šej roz­vá­dzať. Je to bru­tál­ne, už aj v pome­roch Sili­con val­ley. V ďal­šom člán­ku to skú­si­me napa­so­vať na slo­ven­sko. Pek­ne číta­nie to nebu­de.

Zdroj: jonatanus.sk

Pridať komentár (0)