Angel inves­tičná mate­ma­tika: časť druhá

Jonatanus / 30. júna 2014 / Startupy

Na čo sú dobrí angel inves­tori v star­tu­po­vom eko­sys­téme, snáď netreba vysvet­ľo­vať. Začí­na­júce firmy v úplné počia­toč­ných fázach nebudú finan­co­vať banky a ani VC fondy sa do toho veľmi nehrnú. 

Našťas­tie angel inves­to­rov exis­tujú stá­ti­síce, takže s tým v pod­state nie je žia­den prob­lém. Prob­lém aku­rát trošku je s mate­ma­ti­kou, pokiaľ má ten angel inves­tor niečo zaro­biť a nemá to byť alter­na­tíva k športke alebo kasínu.

Základná inves­tičná poučka hovorí, že inves­tor má byť odme­ňo­vaný za riziko. Pri ter­mí­no­va­nom vklade (v banke) máme mini­málne riziko, pre­tože aj keby banka skra­cho­vala, vklad je pois­tený. Za to je inves­tor odme­nený “úžas­ným” výno­som na úrovni 1 – 2% p.a. No pain, no gain.

Potom máme naprí­klad akcie, kde je his­to­ricky dlho­dobý vynos nie­kde okolo 6 – 7% ročne. Na dru­hej strane musí inves­tor počí­tať s poklesmi kludne okolo 50%, ako napr. v 2008. Čo už je cel­kom slušný pain (vo fonde cie­lime na 10% p.a. pri maxi­mál­nom prie­bež­nom poklese 10%, čo je pod­statne lepší pomer ako akci­ový index).

A teraz si zoberme star­tupy. Keď nie­kto inves­tuje do seed stage star­tupu, je naj­väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že príde o všetko(-100%).A to už je taký pain, že by sa z toho neje­den posral, takže by to chcelo k tomu adek­vátny vynos, lebo len úplný idiot by inves­to­val do extrém­neho rizika, pokiaľ by tomu nezod­po­ve­dal aj extrémny vynos. Preto je pri angel inves­tí­ciách oča­ká­vaný výnos na úrovni 20 – 30% p.a.,inak to proste nedáva žia­den zmy­sel.

A teraz si poži­čiam prí­klad z tejto knižky, aby nikto nepo­ve­dal, že som nejaký zlý pesi­mista.

Pove­dzme, že v prie­mere vieme vyexi­to­vať star­tup po 6 rokoch (opti­mis­tické aj na Sili­con val­ley, na slo­ven­sku samoz­rejme úplné sci-fi, ale o tom potom).

Ak poža­du­jeme 25% ročný vynos (resp. IRR), koľko to je za 6 rokov?

  • 1.25 ^ 6 = 3.8 (ROI)

Čo zna­mená, že z kaž­dého eura, čo sme do star­tu­pov inves­to­vali, chceme mať za 6 rokov v prie­mere 3.8 eura, inak to proste nedáva zmy­sel.

Teraz si zoberme nejaké hypo­te­tické port­fó­lio 10 star­tu­pov (čo je na diver­zi­fi­ká­ciu malo, ale o tom potom). 

  • 5 star­tu­pov skra­chuje = 1/10 x 5 x 0 = 0.0
  • 2 star­tupy vrá­tia čo sme inves­to­vali = 1/10 x 2 x 1 = 0.2
  • 2 star­tupy vrá­tia troj­ná­so­bok = 1/10 x 2 x 3 = 0.6

A teraz otázka za milión. Koľko musí vrá­tiť ten posledný star­tup, aby sme sa dostali na vysní­va­ných 25% ročne, resp. 3.8 náso­bok?

  • 3.8 — (0.0 + 0.2 + 0.6) = 3.0

Čo zna­mená, že posledný star­tup nám musí vrá­tiť 3 náso­bok celého port­fó­lia! Pokiaľ sme do kaž­dého star­tupu inves­to­vali 1/10 z celej inves­tí­cie, tak to je koľko náso­bok? 30!

A preto seed stage inves­tí­cia má zmy­sel len vtedy, ak vidíme reálny poten­ciál 20 – 30 násobku. Ak inves­tu­jeme pri valu­ácii milión, musíme veriť, že star­tup má reálny poten­ciál na exit aspoň 20 – 30 mili­ó­nov. Pri valu­ácii 10 mili­ó­nov … áno, musí to byť sakra veľká firma…

Pri­tom ~90% exi­tov je pod $100 mili­ó­nov. Že by sme chy­tili nejakú miliar­dovú raketu je docela velice silne neprav­de­po­dobné (a to ešte neho­vo­rím o slo­ven­sku).

Takže sní­vajme pove­dzme o neja­kom $50 mil exite. Ak potre­bu­jeme pries­tor na 30 náso­bok, sme pri valu­ácii $1.66 mil. a to ešte nerá­tame dilu­tion z ďal­ších inves­tič­ných kôl.

No proste, nech­cem to ďalej ani rad­šej roz­vá­dzať. Je to bru­tálne, už aj v pome­roch Sili­con val­ley. V ďal­šom článku to skú­sime napa­so­vať na slo­ven­sko. Pekne číta­nie to nebude.

Zdroj: jonatanus.sk

Pridať komentár (0)