Jozef Šov­čík: Rob­te veci s váš­ňou a nie iba pre penia­ze

Lukáš Gašparík jr. / 19. januára 2016 / Business

Úspeš­ný pod­ni­ka­teľ, kto­ré­ho môžeš vídať aj na rôz­nych star­tu­po­vých akciách a jeden zo zakla­da­te­ľov slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Visi­com, kto­rú neskôr odkú­pi­la ame­ric­ká spo­loč­nosť AFS Tech­no­lo­gies. To je Jozef Šov­čík, kto­rý si našiel čas odpo­ve­dať na naše otáz­ky a pre­zra­dil nám aj to, ako on vní­ma slo­ven­skú star­tu­po­vú scé­nu.

Ahoj Jozef, čas­to ťa vid­no na star­tu­po­vých akciách, pre­zraď nám teda čomu sa momen­tál­ne venu­ješ?

Star­tu­po­vé akcie nav­šte­vu­jem z dvoch dôvo­dov – jeden je sebec­ký a dru­hý menej sebec­ký. :) Ten sebec­ký je, že hľa­dám zau­jí­ma­vé pro­jek­ty na inves­to­va­nie. A ten menej sebec­ký je, že mám pocit, že sú pro­jek­ty, v kto­rých má zmy­sel pro-bono pomôcť, aj keď do nich asi inves­to­vať nebu­dem. Sám by som to pri mojich začiat­koch veľ­mi oce­nil…

Vráť­me sa ale o pár rokov späť. Na Slo­ven­sku si sa stal zná­mym vďa­ka tomu, že ste vybu­do­va­li spo­loč­nosť Visi­com. Pred­stav nám v krát­kos­ti, čo to je/bolo za spo­loč­nosť a pre­čo bola taká úspeš­ná?

No, neviem či by som pove­dal, že sme sa sta­li zná­mi na Slo­ven­sku – naše akti­vi­ty boli v drvi­vej väč­ši­ne zahra­nič­né – iba v posled­ných mož­no dvoch-troch rokoch som začal vídať meno Visi­com na zozna­moch slo­ven­ských star­tu­pov.

Čo sa týka samot­nej spo­loč­nos­ti, tak vznik­la v roku 2000 a od úpl­né­ho začiat­ku sa veno­va­la mobil­ným apli­ká­ciám – zjed­no­du­še­ne by som pove­dal, že to čo robi­la bolo mobil­né CRM pre obchod­né fir­my. No a vďa­ka tomu ako sa vyví­jal mobil­ný svet, tak sme rást­li aj my a potom je to „jed­no­du­ché“ – „sta­čí iba pár dob­rých roz­hod­nu­tí a využiť pár šan­cí“.

Čo sa týka úspeš­nos­ti, tak si mys­lím, že to bolo veľa o dob­rom tíme, troš­ke dra­vos­ti, akej-takej odva­he a hlav­ne chu­ti robiť zau­jí­ma­vé veci a robiť ich dob­re. „Nedá sa,“ sa neak­cep­to­va­lo. :) Dovo­lím si pozna­me­nať, že v čase, keď Visi­com vzni­kol jed­na praž­ská fir­ma ovlá­da­la mobil­ný trh v ČR a SR a dru­há prá­ve uvá­dza­la na trh pro­dukt, aký sme iba plá­no­va­li uro­biť. :)

Neskôr ste Visi­com pre­da­li ame­ric­kej fir­me AFS Tech­no­lo­gies. Keby si mal zhod­no­tiť pred­chá­dza­jú­ci „neús­peš­ný“ pokus so Syba­se-om a porov­nať ho so vstu­pom AFS do Visi­co­mu, ako by toto porov­na­nie vyzne­lo?

Roz­diel bol v oča­ká­va­niach – záu­jem Syba­se bol, aby sme dis­tri­bu­ova­li ich pro­duk­ty a boli kom­pe­tenč­ným cen­trom pre ich mobil­né tech­no­ló­gie. Náš záu­jem bol robiť pro­dukt. AFS bola pro­duk­to­vo orien­to­va­ná.

Za koľ­ko ste pre­da­li Visi­com? :)

Za féro­vú trho­vú cenu. :)

Fot­ka z prvé­ho výro­čia Visi­co­mu.

Aké ťaž­ké je na Slo­ven­sku vybu­do­vať úspeš­nú fir­mu? Stre­tol si sa v tvo­jom pod­ni­ka­ní nie­ke­dy so situ­áci­ou, kedy si si pove­dal „tak toto nedá­me“? Čo ti pomoh­lo ju pre­ko­nať?

S takou­to situ­áci­ou sme sa stret­li „asi mili­ón krát“. Pamä­tám si ako po roku vývo­ja priš­li prog­ra­má­to­ri za nami s tým, že sme nara­zi­li na tech­nic­ké obme­dze­nie a „už žiad­nu ďal­šiu tabuľ­ku nám z pamä­ťo­vých dôvo­dov Syba­se Ultra­li­te neumož­ní pri­dať“.

Čo sa týka pre­ko­ná­va­nia „nedá sa“, tak to je cel­kom jed­no­du­ché – cíti­li sme zod­po­ved­nosť – voči zákaz­ní­kom, voči zamest­nan­com, voči našim rodi­nám. Pud seba­zá­cho­vy je sil­nej­ší ako „nedá sa“. Úze­mie zázra­kov začí­na tam, kde kon­čí vaša kom­fort­ná zóna. :)

Ako ste finan­co­va­li roz­voj vašej fir­my? Vstú­pi­li do vás inves­to­ri ale­bo ste si to pek­ne odre­li sami?

Oddre­li sme si to… Na začiat­ku sme mali vlast­né penia­ze a penia­ze od rodi­ny. A ako som spo­mí­nal pred chvíľ­kou – je to úžas­ne sil­ná moti­vá­cia pri rie­še­ní prob­lé­mov. Je ale prav­da, že pre rých­lu expan­ziu je exter­ný kapi­tál nevy­hnut­ný, tak­že dnes by som to asi kom­bi­no­val.

Odboč­me teraz ešte nas­päť k star­tu­pom. :) Pred­po­kla­dám, že sle­du­ješ aktív­ne slo­ven­skú scé­nu. Čo si mys­líš o slo­ven­ských star­tu­poch?

Ach jaj. Som troš­ku skep­tic­ký. Je tu veľa šikov­ných ľudí a aj nápa­dy by boli, ale mám pocit, že málo z nich uva­žu­je rea­lis­tic­ky a ešte menej chce do toho ísť „fakt napl­no“. Prí­liš čas­to sa stre­tá­vam s tým, že nápad má hneď hod­no­tu mili­ón eúr a bez akých­koľ­vek pred­chá­dza­jú­cich skú­se­nos­tí sa bez prob­lé­mov uchy­tí vša­de na sve­te.

Mys­líš si, že má Slo­vesn­ko dob­re vykro­če­né, čo sa týka pod­po­ry star­tu­pov a ino­va­cií štá­tom? Ale­bo by sa štát nemal vôbec mon­to­vať do tej­to témy?

Hmmm, toto je nároč­ná téma. Krát­ka odpo­veď: mys­lím si, že pria­ma pod­po­ra star­tu­pov cez rôz­ne „kvá­zi inves­tič­né fon­dy“ a európ­ske fon­dy je skôr na ško­du.

A dlhá odpo­veď: Mal som na túto tému veľa dis­ku­sií a s Mar­ti­nom Drob­ným z PC Revue/Digital Visi­ons (vydal prí­ruč­ku pre star­tu­py „Star­tup 4 Dum­mies”) sme sa pokú­ša­li aj neja­kým pro­jek­tom v oblas­ti štát­nej pod­po­ry ino­vá­cií cez naše občian­ske zdru­že­nie pomôcť.

Moje pre­sved­če­nie síce je, že štát by mal skôr vytvá­rať dob­ré pro­stre­die pre pod­ni­ka­nie a výskum a samot­né star­tu­py nechať na inves­to­rov a trh, ale chá­pem, že pre štát je dôle­ži­té, aby štruk­tú­ra prie­mys­lu a slu­žieb bola kon­ku­ren­cie schop­ná aj v budúc­nos­ti a pre­to má záu­jem to ovplyv­ňo­vať. Stre­tol som sa so zau­jí­ma­vou for­mou pod­po­ry star­tu­pov v UK, ale aj v Čes­kej repub­li­ke, kde pre výskum­né pra­cov­né pozí­cie v star­tu­poch štát posky­to­val dotá­cie. Ale pria­ma pod­po­ra kon­krét­nych star­tu­pov zo stra­ny štá­tu asi rad­šej nie… Mám pocit, že kaž­dý taký­to pokus je vo výsled­ku skôr o tom, že sa penia­ze dosta­nú inam ako by sa mali dostať.

Aký je pod­ľa teba roz­diel medzi naši­mi star­tup­mi a tými zo Sil­li­con Val­ley?

Asi žiad­ny. Roz­diel je skôr v komu­ni­te. Tá ich je nepo­rov­na­teľ­ne väč­šia. A zvy­šok je šta­tis­ti­ka. Keď sa hovo­rí o Sil­li­con Val­ley, tak je to v súvis­los­ti s neja­kým úspeš­ným star­tu­pom, čo môže vytvá­rať dojem, že „tam to ide pod­stat­ne lep­šie a jed­no­duch­šie“, čo je nezmy­sel. To v čom majú výho­du je kon­cen­trá­cia vplyv­ných ľudí a trh v USA, kto­rý je super-kon­ku­renč­ný, ale obrov­ský. Visi­co­mu trva­lo 2 roky, kým sme v USA zís­ka­li väč­šie­ho zákaz­ní­ka, ale väč­ší zákaz­ník v USA je obrov­ský na slo­ven­ské pome­ry.

A čo vlast­ný star­tup? Máš neja­kú Bil­li­on Dol­lar Idea? :)

Hohóó. Mám ich asi 20… a postup­ne z nich vyškr­tá­vam nezmys­ly… snáď nevy­škr­tám všet­ky. :)

Na záver, pre­zraď nám nie­čo, čo si sa počas svo­jej kari­é­ry naučil a čo by si odpo­ru­čil slo­ven­ským star­tu­pis­tom.

Mož­no sa to bude zdať ako cli­ché, ale moje odpo­rú­ča­nie je: „Rob­te s váš­ňou nie­čo zmys­lu­pl­né a keď to bude­te robiť dob­re, tak sa náj­de nie­kto, kto to kúpi a potom prí­du aj penia­ze. Ľudia cítia, keď nie­čo robí­te s váš­ňou a nie iba pre penia­ze.“

Pridať komentár (0)