Jozef Šov­čík: Robte veci s váš­ňou a nie iba pre peniaze

Lukáš Gašparík jr. / 19. januára 2016 / Business

Úspešný pod­ni­ka­teľ, kto­rého môžeš vídať aj na rôz­nych star­tu­po­vých akciách a jeden zo zakla­da­te­ľov slo­ven­skej spo­loč­nosti Visi­com, ktorú neskôr odkú­pila ame­rická spo­loč­nosť AFS Tech­no­lo­gies. To je Jozef Šov­čík, ktorý si našiel čas odpo­ve­dať na naše otázky a pre­zra­dil nám aj to, ako on vníma slo­ven­skú star­tu­povú scénu.

Ahoj Jozef, často ťa vidno na star­tu­po­vých akciách, pre­zraď nám teda čomu sa momen­tálne venu­ješ?

Star­tu­pové akcie nav­šte­vu­jem z dvoch dôvo­dov – jeden je sebecký a druhý menej sebecký. :) Ten sebecký je, že hľa­dám zau­jí­mavé pro­jekty na inves­to­va­nie. A ten menej sebecký je, že mám pocit, že sú pro­jekty, v kto­rých má zmy­sel pro-bono pomôcť, aj keď do nich asi inves­to­vať nebu­dem. Sám by som to pri mojich začiat­koch veľmi oce­nil…

Vráťme sa ale o pár rokov späť. Na Slo­ven­sku si sa stal zná­mym vďaka tomu, že ste vybu­do­vali spo­loč­nosť Visi­com. Pred­stav nám v krát­kosti, čo to je/bolo za spo­loč­nosť a prečo bola taká úspešná?

No, neviem či by som pove­dal, že sme sa stali známi na Slo­ven­sku – naše akti­vity boli v drvi­vej väč­šine zahra­ničné – iba v posled­ných možno dvoch-troch rokoch som začal vídať meno Visi­com na zozna­moch slo­ven­ských star­tu­pov.

Čo sa týka samot­nej spo­loč­nosti, tak vznikla v roku 2000 a od úpl­ného začiatku sa veno­vala mobil­ným apli­ká­ciám – zjed­no­du­šene by som pove­dal, že to čo robila bolo mobilné CRM pre obchodné firmy. No a vďaka tomu ako sa vyví­jal mobilný svet, tak sme rástli aj my a potom je to „jed­no­du­ché“ – „stačí iba pár dob­rých roz­hod­nutí a využiť pár šancí“.

Čo sa týka úspeš­nosti, tak si mys­lím, že to bolo veľa o dob­rom tíme, troške dra­vosti, akej-takej odvahe a hlavne chuti robiť zau­jí­mavé veci a robiť ich dobre. „Nedá sa,“ sa neak­cep­to­valo. :) Dovo­lím si pozna­me­nať, že v čase, keď Visi­com vzni­kol jedna praž­ská firma ovlá­dala mobilný trh v ČR a SR a druhá práve uvá­dzala na trh pro­dukt, aký sme iba plá­no­vali uro­biť. :)

Neskôr ste Visi­com pre­dali ame­ric­kej firme AFS Tech­no­lo­gies. Keby si mal zhod­no­tiť pred­chá­dza­júci „neús­pešný“ pokus so Sybase-om a porov­nať ho so vstu­pom AFS do Visi­comu, ako by toto porov­na­nie vyznelo?

Roz­diel bol v oča­ká­va­niach – záu­jem Sybase bol, aby sme dis­tri­bu­ovali ich pro­dukty a boli kom­pe­tenč­ným cen­trom pre ich mobilné tech­no­ló­gie. Náš záu­jem bol robiť pro­dukt. AFS bola pro­duk­tovo orien­to­vaná.

Za koľko ste pre­dali Visi­com? :)

Za férovú trhovú cenu. :)

Fotka z prvého výro­čia Visi­comu.

Aké ťažké je na Slo­ven­sku vybu­do­vať úspešnú firmu? Stre­tol si sa v tvo­jom pod­ni­kaní nie­kedy so situ­áciou, kedy si si pove­dal „tak toto nedáme“? Čo ti pomohlo ju pre­ko­nať?

S takouto situ­áciou sme sa stretli „asi milión krát“. Pamä­tám si ako po roku vývoja prišli prog­ra­má­tori za nami s tým, že sme nara­zili na tech­nické obme­dze­nie a „už žiadnu ďal­šiu tabuľku nám z pamä­ťo­vých dôvo­dov Sybase Ultra­lite neumožní pri­dať“.

Čo sa týka pre­ko­ná­va­nia „nedá sa“, tak to je cel­kom jed­no­du­ché – cítili sme zod­po­ved­nosť – voči zákaz­ní­kom, voči zamest­nan­com, voči našim rodi­nám. Pud seba­zá­chovy je sil­nejší ako „nedá sa“. Úze­mie zázra­kov začína tam, kde končí vaša kom­fortná zóna. :)

Ako ste finan­co­vali roz­voj vašej firmy? Vstú­pili do vás inves­tori alebo ste si to pekne odreli sami?

Oddreli sme si to… Na začiatku sme mali vlastné peniaze a peniaze od rodiny. A ako som spo­mí­nal pred chvíľ­kou – je to úžasne silná moti­vá­cia pri rie­šení prob­lé­mov. Je ale pravda, že pre rýchlu expan­ziu je externý kapi­tál nevy­hnutný, takže dnes by som to asi kom­bi­no­val.

Odbočme teraz ešte nas­päť k star­tu­pom. :) Pred­po­kla­dám, že sle­du­ješ aktívne slo­ven­skú scénu. Čo si mys­líš o slo­ven­ských star­tu­poch?

Ach jaj. Som trošku skep­tický. Je tu veľa šikov­ných ľudí a aj nápady by boli, ale mám pocit, že málo z nich uva­žuje rea­lis­ticky a ešte menej chce do toho ísť „fakt naplno“. Prí­liš často sa stre­tá­vam s tým, že nápad má hneď hod­notu milión eúr a bez akých­koľ­vek pred­chá­dza­jú­cich skú­se­ností sa bez prob­lé­mov uchytí všade na svete.

Mys­líš si, že má Slo­vesnko dobre vykro­čené, čo sa týka pod­pory star­tu­pov a ino­va­cií štá­tom? Alebo by sa štát nemal vôbec mon­to­vať do tejto témy?

Hmmm, toto je náročná téma. Krátka odpo­veď: mys­lím si, že priama pod­pora star­tu­pov cez rôzne „kvázi inves­tičné fondy“ a európ­ske fondy je skôr na škodu.

A dlhá odpo­veď: Mal som na túto tému veľa dis­ku­sií a s Mar­ti­nom Drob­ným z PC Revue/Digital Visi­ons (vydal prí­ručku pre star­tupy „Star­tup 4 Dum­mies”) sme sa pokú­šali aj neja­kým pro­jek­tom v oblasti štát­nej pod­pory ino­vá­cií cez naše občian­ske zdru­že­nie pomôcť.

Moje pre­sved­če­nie síce je, že štát by mal skôr vytvá­rať dobré pro­stre­die pre pod­ni­ka­nie a výskum a samotné star­tupy nechať na inves­to­rov a trh, ale chá­pem, že pre štát je dôle­žité, aby štruk­túra prie­myslu a slu­žieb bola kon­ku­ren­cie schopná aj v budúc­nosti a preto má záu­jem to ovplyv­ňo­vať. Stre­tol som sa so zau­jí­ma­vou for­mou pod­pory star­tu­pov v UK, ale aj v Čes­kej repub­like, kde pre výskumné pra­covné pozí­cie v star­tu­poch štát posky­to­val dotá­cie. Ale priama pod­pora kon­krét­nych star­tu­pov zo strany štátu asi rad­šej nie… Mám pocit, že každý takýto pokus je vo výsledku skôr o tom, že sa peniaze dostanú inam ako by sa mali dostať.

Aký je podľa teba roz­diel medzi našimi star­tupmi a tými zo Sil­li­con Val­ley?

Asi žiadny. Roz­diel je skôr v komu­nite. Tá ich je nepo­rov­na­teľne väč­šia. A zvy­šok je šta­tis­tika. Keď sa hovorí o Sil­li­con Val­ley, tak je to v súvis­losti s neja­kým úspeš­ným star­tu­pom, čo môže vytvá­rať dojem, že „tam to ide pod­statne lep­šie a jed­no­duch­šie“, čo je nezmy­sel. To v čom majú výhodu je kon­cen­trá­cia vplyv­ných ľudí a trh v USA, ktorý je super-kon­ku­renčný, ale obrov­ský. Visi­comu trvalo 2 roky, kým sme v USA zís­kali väč­šieho zákaz­níka, ale väčší zákaz­ník v USA je obrov­ský na slo­ven­ské pomery.

A čo vlastný star­tup? Máš nejakú Bil­lion Dol­lar Idea? :)

Hohóó. Mám ich asi 20… a postupne z nich vyškr­tá­vam nezmysly… snáď nevy­škr­tám všetky. :)

Na záver, pre­zraď nám niečo, čo si sa počas svo­jej kari­éry naučil a čo by si odpo­ru­čil slo­ven­ským star­tu­pis­tom.

Možno sa to bude zdať ako cli­ché, ale moje odpo­rú­ča­nie je: „Robte s váš­ňou niečo zmys­lu­plné a keď to budete robiť dobre, tak sa nájde nie­kto, kto to kúpi a potom prídu aj peniaze. Ľudia cítia, keď niečo robíte s váš­ňou a nie iba pre peniaze.“

Pridať komentár (0)