Jozefovi sa nepáčila prehľadnosť stránky NR SR, inovuje ju na vlastnú päsť

Linda Cebrová / 13. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Po­zri sa ako vy­zerá jed­no­du­chá ino­vá­cia webu, ktorá dodá väč­šiu trans­pa­ren­tnosť pre všet­kých ľudí
  • Stojí za ňou ši­kovný prog­ra­má­tor Jo­zef Su­kov­ský, ktorý sa web NR SR roz­ho­dol pre­ro­biť na vlastnú päsť
  • Pri­lo­žiť ruku k dielu po­zýva aj os­tat­ných ľudí
zdroj: Ilustračný obrázok: TASR, unsplash.com
  • Po­zri sa ako vy­zerá jed­no­du­chá ino­vá­cia webu, ktorá dodá väč­šiu trans­pa­ren­tnosť pre všet­kých ľudí
  • Stojí za ňou ši­kovný prog­ra­má­tor Jo­zef Su­kov­ský, ktorý sa web NR SR roz­ho­dol pre­ro­biť na vlastnú päsť
  • Pri­lo­žiť ruku k dielu po­zýva aj os­tat­ných ľudí

Jo­zef Su­kov­ský si už pred dl­hými rokmi uve­do­mil, že keď nav­štívi stránku NR SR, tak sa v nej ako bežný člo­vek vô­bec ne­vyzná. Nie je na­prí­klad možné si stiah­nuť štruk­tú­ro­vané dáta a ne­jako si ten ná­hľad zjed­no­du­šiť.

Jo­zef naj­skôr dlhú dobu ča­kal, že sa­motná NR SR za­re­a­guje a pod­nikne zmeny. Aj keď sa nič ne­dialo, ve­ril, že sa nájdu dob­ro­voľ­níci, ktorí sa s pre­ráb­kou webu po­pa­sujú. Na­ko­niec si mi­nulý rok po­ve­dal, že ne­bude ča­kať a rad­šej si urobí vlastnú ap­li­ká­ciu podľa seba. Dnes už je do­kon­čená pi­lotná ver­zia, ktorá je na ad­rese ot­vo­re­ny­par­la­ment.info. Všetko je pri­tom zve­rej­nené ako open source, aby pro­jektu po­mohlo rásť stále viac ľudí.

zdroj: unsp­lash.com

My sme sa Jo­zefa opý­tali, aké má plány s pro­jek­tom do bu­dúc­nosti, koľko času pro­jektu ve­nuje ale aj to, koľko to celé vlastne stojí pe­ňazí.

„Tým, že to nie je kla­sická ap­li­ká­cia, ktorú si ľu­dia in­šta­lujú a po­u­ží­vajú, tak sa to veľmi v bu­dúc­nosti ne­zmení. Mo­jím cie­ľom, keď som to zve­rej­nil ako open source bolo najmä to, aby si ľu­dia mohli ľah­šie sta­vať vlastné rie­še­nia. Po spus­tení sa oz­valo nie­koľko ľudí, ktorí majú rôzne ná­pady a pri­po­mienky. Ta­kéto kon­zul­tá­cie sú veľmi uži­točné,” pre­zra­dil Jo­zef pre Star­ti­tup.

zdroj: unsp­lash.com

„Vý­voj som za­čal pred pri­bližne ro­kom, po­čas kto­rého som mal via­ceré pre­stávky. Časť je­sene som ro­bil full-time. Ino­kedy o niečo me­nej. Dnes je môj cieľ ho­dina denne, do do­kon­če­nia všet­kých úloh. Po­tom už veľmi nie. Tú ho­dinu sa mi za­tiaľ ne­darí do­dr­žať,” vy­svet­ľuje. 

Čo sa týka fi­nan­co­va­nia pro­jektu, to Jo­zef ne­pre­ra­túva na eurá ale skôr na čas, ktorý musí webu ve­no­vať.

„Fi­nančná ná­roč­nosť vzniká v tzv. ná­kla­doch obe­to­va­nej prí­le­ži­tosti. V cene môjho času, ktorý som in­ves­to­val do ot­vo­re­ného par­la­mentu na­miesto do inej práce. Priame ná­klady sú len v práv­nych služ­bách a pre­vádz­ko­vých ná­kla­doch,” uvá­dza.

Podľa in­for­má­cií na no­vom webe je mo­men­tálne spra­co­va­ných len mi­ni­mum úda­jov ako na­prí­klad mená po­slan­cov, ich prí­sluš­nosť ku klu­bom a čin­nosti sú­vi­siace s vý­ko­nom ich fun­kcií. Ok­rem toho sú spra­co­vané hy­per­tex­tové od­kazy na fo­to­gra­fie umiest­nené na NRSR. Pre viac in­for­má­cií si po­zri Dot­knuté osoby alebo Test rov­no­váhy.

zdroj: pi­xa­bay.com

A na čo sa mô­žeme te­šiť do bu­dúcna? „Stále sme iba na za­čiatku. Spra­cú­vame naj­zá­klad­nej­šie in­for­má­cie, ako sú jed­no­du­ché pro­fily po­slan­cov, ich čin­nosti – ná­vrhy zá­ko­nov, po­zme­ňu­júce/do­pl­ňu­júce ná­vrhy, in­ter­pe­lá­cie, hla­so­va­nia. Do bu­dúc­nosti plá­nu­jeme spra­cú­vať vy­stú­pe­nia v rozp­rave, vý­bory, za­hra­ničné cesty, kan­ce­lá­rie, asis­ten­tov a vo vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nosti zrejme aj os­tatné údaje,” do­dáva Jo­zef.

Nový web Ot­vo­rený Par­la­ment mô­žeš pre­skú­mať TU.

Pridať komentár (0)