Junior Inter­net 2015 – pri­hlás sa aj ty

Lukáš Gašparík jr. / 9. februára 2015 / Zo Slovenska

Pre žia­kov základ­ných a stred­ných škôl je opäť vyhlá­sená súťaž s náz­vom JUNIOR INTER­NET. Je určená tým, ktorí sa zau­jí­majú o inter­net – avšak nie len o „sur­fo­va­nie“. Tento rok pôjde už o 10. roč­ník zau­jí­ma­vej a obľú­be­nej súťaž­nej kon­fe­ren­cie na Slo­ven­sku!

Aj ty sa môžeš stať jed­ným z mla­dých inter­ne­to­vých tvor­cov! Zau­jíma ťa tvorba strá­nok, blo­gov, gra­fiky, apli­ká­cií či tex­tov? Pri­hlás sa do jed­nej zo sied­mich súťaž­ných kate­gó­rií Junior Inter­net so svo­jim pro­jek­tom a ukáž čo je v tebe! Novin­kou v roku 2015 je kate­gó­ria Juni­orB­LOG, v kto­rej sa hod­notí pre­dov­šet­kým myš­lienka, ori­gi­na­lita a forma poda­nia (napr. blogy, foto­b­logy, video­b­logy…).

Od 16.1.2015 je na webo­vej stránke pro­jektu Junior Inter­net (JI) www.juniorinternet.sk spus­tená regis­trá­cia inter­ne­to­vých pro­jek­tov žia­kov základ­ných a stred­ných škôl zo Slo­ven­ska. So svo­jimi webo­vými pro­jektmi sa môžete regis­tro­vať do 20. 2. 2015.

Junior Inter­net sa už usku­toční počas mesiaca knihy a inter­netu v dňoch 27. – 28. marca 2015 na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­slave. 

Pre súťažný roč­ník JI 2015 sú vyhlá­sené nasle­dovné súťažné kate­gó­rie:

Juni­or­WEB– do kate­gó­rie môžete pri­hla­so­vať vlastné webové stránky, webové apli­ká­cie, vlastné CMS umiest­nené na inter­nete, ktoré ste vyvinuli/naprogramovali.

Juni­orB­LOG (novinka)– do kate­gó­rie môžete pri­hla­so­vať vlastné blogy, foto­b­logy, video­b­logy, teda stránky/kanály, kde sa nachá­dza Váš jedi­nečný autor­ský obsah bez ohľadu na tému. Na roz­diel od kate­gó­rie Juni­or­WEB sa pri­márne nehod­notí vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.

Juni­or­DE­SIGN – do kate­gó­rie môžete pri­hla­so­vať gra­fické návrhy webo­vých strá­nok, apli­ká­cií, pla­gá­tov, kor­po­rátny dizajn a aké­koľ­vek iné elek­tro­nické gra­fické práce umiest­nené na inter­nete (raster/vektor/3D).

Juni­or­TEXT – do kate­gó­rie môžete pri­hla­so­vať texty na vyhlá­senú tému “Kto vlastne som? Euró­pan, Slo­vák alebo oboje?“. Slo­hový útvar je ľubo­voľný. Roz­sah súťaž­ného textu musí byť mini­málne 1000 zna­kov. Text musí byť umiest­nený na inter­nete s uve­de­ním jeho autora.

Juni­orERB – do kate­gó­rie môžete pri­hla­so­vať webové stránky, inter­ne­tové služby a pro­jekty umiest­nené na inter­nete so špe­ci­fic­kým obsa­hom. Kate­gó­ria je určená služ­bám pre mestá, obce, regi­óny, turis­tické miesta či štátnu a verejnú správu.

Juni­orAPP– do kate­gó­rie môžete pri­hla­so­vať funkčné mobilné apli­ká­cie pre tab­lety a smart­fóny.

Juni­or­LE­ARN- do kate­gó­rie môžete pri­hla­so­vať neko­merčné webové stránky posky­tu­júce vzde­lá­vací obsah, web určený pre výučbu s hod­no­ver­ným obsa­hom, tzv. e-lear­nin­gové pro­jekty.

Práve Junior Inter­net 2015 sa môže stať tvo­jim odra­zo­vým mos­tí­kom do IT sveta. Súťaže sa kaž­do­ročne zúčast­nia tí naj­lepší mladí infor­ma­tici, blo­geri a autori webu z celého Slo­ven­ska. Staň sa aj TY jed­ným z nich! 

Viac na: http://juniorinternet.sk/

zdroj: TS Juni­orin­ter­net

Pridať komentár (0)