Juraj Švec: Toto ma naučila kam­paň na Indie­gogo

Ráchel Matušková / 15. júla 2016 / Business

O tom, ako viesť kam­paň na Indie­gogo exis­tuje kopec člán­kov. Nie­ktoré s prak­tic­kými radami, no väč­šina len s obkecmi. V tomto článku som sa poroz­prá­vala s Jura­jom Šve­com, ktorý pred časom bojo­val na Indie­gogo. A nako­niec aj bodo­val. Kam­paň s pro­duk­tom Keygoes:chili nepat­rila medzi tie s naj­väč­šou vyzbie­ra­nou čias­t­kou, ale Juraj musel uro­biť nie­koľko ťaž­kých roz­hod­nutí, a práve tie ho napo­kon doviedli do úspeš­ného konca. Roz­ho­dol sa pode­liť o svoje skú­se­nosti, aby sa z nich mohli pou­čiť aj iní. 

Jura­jov pro­dukt je malá kľú­čenka, ktorá sa napĺňa chili kore­ním. Samoz­rejme vyro­bená z kva­lit­ného mate­riálu a obsa­huje to naj­lep­šie chili rôz­nych dru­hov. Nie je to žiadny sve­to­borný pro­dukt, ani super high-tech vychy­távka, ktoré majú väč­ši­nou v cro­wd­fun­din­go­vých kam­pa­niach ohromný úspech. A práve preto sú Jura­jove rady a postrehy cenné!

foto: keygoes.com

Dalo by sa pove­dať, že na cro­wd­fun­din­go­vých plat­for­mách môžu nastať 3 základné situ­ácie. Prvá situ­ácia tvorí per­fektné combo. Skvelý pro­dukt, lákavý sám o sebe, v kom­bi­ná­cii so skve­lou kam­pa­ňou – jasný úspech.

Druhá situ­ácia nastáva, keď má best pro­dukt kata­stro­fálnu kam­paň. Môže sa stať, že pro­dukt vystúpi z tieňa kam­pane a bude úspešný. Ale skôr by som pove­dala, že zlá kam­paň pochová aj naj­lepší pro­dukt.

A mož­nosť tri, je tá o kto­rej hovo­ríme v tomto článku. Kla­sický pro­dukt, ktorý pop­ravde nie je svet­lom na konci tunela, ale v kom­bi­ná­cii s parád­nou kam­pa­ňou si našiel priaz­niv­cov.

foto: techcrunch.com

Pri tvorbe článku som vychá­dzala z nie­koľ­kých rád o Indie­gogo kam­pa­niach, ktoré som našla v rôz­nych zdro­joch na inter­nete. Potom sa nad nimi zamys­lel Juraj Švec a pove­dal, čo fun­go­valo v prí­pade Keygoes:chili. A keďže samo­chvála smrdí, pou­ka­zu­jeme aj na veľmi neprí­jemné chvíle, ktoré Juraj musel rie­šiť. Naprí­klad na to, ako dospel k roz­hod­nu­tiu zní­žiť radi­kálne oča­ká­vanú sumu.

Oča­ká­vaná suma je tvoja vysní­vaná čias­tka, ktorú chceš vyzbie­rať.

Čo hovorí Inter­net: Je dobré, ak sa oča­ká­vaná suma naplní aspoň na 30% do konca prvého týždňa kam­pane, naj­lep­šie počas prvých troch dní.

Čo na to Juraj: Je to presne tak. Dôle­ži­tou súčas­ťou príp­ravy kaž­dej kam­pane musí byť “nábor” prvých zákaz­ní­kov. Zna­mená to teda, oslo­viť čo naj­viac zná­mych, kama­rá­tov a poprosiť/požiadať ich o pod­poru pro­jektu v prvých hodinách/dňoch kam­pane. Ide­álne je takto vyzbie­rať mini­málne 15 – 20 % cie­ľo­vej sumy. Keď sa pri­dajú aj neznámi pod­po­ro­va­te­lia sme presne na spo­mí­na­ných 30 %. Na začiatku sme mali nasta­vený cieľ na sume 30.000 USD. Po 3 dňoch sme mali 1000 USD, po týždni 3000 USD. To zna­mená, že sa nám to nepo­da­rilo.

Po tom, ako si videl, že odvážne sta­no­vená oča­ká­vaná suma sa ani zďa­leka nena­pĺňa, si sa roz­ho­dol ju radi­kálne zní­žiť. Ako si pri tomto kroku uva­žo­val?

Bol to pre mňa ťažký a neprí­jemný krok. Ten moment, kedy si člo­vek zloží ružové oku­liare. Na dru­hej strane to bol oslo­bo­dzu­júci pocit. Pred kam­pa­ňou som veľa času strá­vil rôz­nymi výpoč­tami toho, ako nasta­viť cie­ľovú sumu. Suma 30.000 USD by vedela pokryť všetky náklady na výrobu, mar­ke­ting a dis­tri­bú­ciu. Keďže rea­lita bola iná — vyzbie­raná suma niž­šia, museli sme okre­sať náklady na mar­ke­ting, zní­žiť počet kľú­če­niek v prvej výrob­nej dávke, hľa­dať úspory vo výrobe a obale výrobku.

Vždy je lep­šie pri­dať ´stretch goals´ ako čeliť tomu, že sa cieľ nepo­darí dosiah­nuť. Tu som sa popá­lil aj ja s mojou kam­pa­ňou. Pôvodne som chcel vyzbie­rať sumu 30.000 USD a na túto sumu sme mali roz­po­čí­tané a naplá­no­vané aj náklady kam­pane, t.j. plá­no­vali sme väč­šie peniaze minúť na reklamu, alebo dať vyro­biť viac kľú­če­niek. Rea­lita po prvých dňoch kam­pane však uká­zala, že to jed­no­du­cho nedáme.

Musel som spra­viť ťažké roz­hod­nu­tie a požia­dal som Indie­gogo o zní­že­nie sumy na 6.000 USD, čiže radi­kálne zní­že­nie (podľa pra­vi­diel Indie­gogo pri Fle­xible Fun­ding je možné raz požia­dať o zvý­še­nie alebo zní­že­nie cie­ľo­vej sumy). Nako­niec sme vyzbie­rali cca 8000 USD.

foto: archív J.Š.

Čo hovorí Inter­net: Indie­gogo ponúka dve mož­nosti fun­dingu – Fle­xible Fun­ding, kedy si pro­jekt pone­chá vyzbie­ranú sumu aj keď nedo­siahla poža­do­vanú výšku. A Fixed Fun­ding, kedy si pone­cháte peniaze len v prí­pade, že dosiah­nete cie­ľovú sumu.

Čo na to Juraj: Od začiatku som veril tomu, že moja kľú­čenka si nájde svo­jich zákaz­ní­kov a bude viac či menej úspešná a teda bez ohľadu na vývoj kam­pane som chcel pra­co­vať na tom, že ju vyro­bím a budem pre­dá­vať. Preto som jed­no­značne šiel do Fle­xible Fun­ding, nakoľko aká­koľ­vek suma by mi pomohla pro­dukt vyro­biť rých­lej­šie / lep­šie. Každá kam­paň je však iná. Na Kicks­tar­teri exis­tuje iba Fixed Fun­ding a fun­guje im to per­fektne. Mys­lím si, že kom­pli­ko­va­nej­šie pro­jekty vyža­du­júce množ­stvo peňazí by mali ísť ces­tou Fixed Fun­ding.

A je otázka, či tí, ktorí idú cez Fle­xible Fun­ding majú zod­po­ve­danú otázku, či by vedeli vrá­tiť peniaze pris­pie­va­te­ľom, ak by sa roz­hodli nič nevy­ro­biť, keď nedo­siahnu poža­do­vanú sumu.

Prototype_logo1

< foto: keygoes:chili

Prej­dime bliž­šie ku kam­pani, teda samot­nej pre­zen­tá­cii pro­duktu. Odo­hráva sa priamo na Indie­gogo, ale aj mimo neho, naprí­klad pro­stred­níc­tvom sociál­nych sietí.

Čo hovorí Inter­net: Kam­paň by mala byť pútavá a zau­jí­mavá. Celá kam­paň by mala byť spra­co­vaná kva­litne, čo sa týka obráz­kov, fotiek, videa a tex­tov. Samoz­rejme, všetko musí byť pri­pra­vené tak, aby pôso­bila dôve­ry­hodne.

Čo na to Juraj: Kam­paň by mala byť vo vizu­ál­nej stránke per­fektná, bez­chybná, kon­zis­tentná a jed­no­du­chá. Sna­žili sme sa k tomu pri­blí­žiť. S limi­to­va­ným roz­poč­tom to ale bolo skôr o hľa­daní kom­pro­mi­sov. Kam­paň som si pri­pra­vil a ria­dil sám. Tam, kde som potre­bo­val pomoc, našiel som odbor­ní­kov. Takto som out­sour­co­val príp­ravu videa a info­gra­fiky, príp­ravu PPC kam­paní a fina­li­zá­ciu pro­duk­to­vého dizajnu.

Prototype_logo2_1

foto: keygoes:chili

Tu by som kaž­dému pora­dil, nech kon­zul­tuje svoje myš­lien­kové pochody a príp­ravu kam­pane s čo naj­viac ľuďmi. Každý jeden roz­ho­vor pri­ne­sie nový uhol pohľadu a často krát sa nájdu rie­še­nia na prob­lémy, ktoré sa dovtedy zdali ako nerie­ši­teľné. Úspech a dobré roz­hod­nu­tia sú často nedo­sia­hnu­teľné, keď je člo­vek zakuk­lený vo svo­jej “neob­jek­tív­nosti”.

Úloha videa v kam­pani: Video je veľmi dôle­žité. Kam­pane s videom sú jed­no­značne úspeš­nej­šie ako tie bez neho. To hovo­ria všetky cro­wd­fun­di­gové šta­tis­tiky. Dobré video však nemusí zna­me­nať drahé video. Ale väč­ši­nou to asi je drahé video :).

Reklama na kam­paň mimo Idie­gogo: Mali sme PPC reklamu cez Google a Face­book. Prvotný plán bol cie­liť na kra­jiny, kde má Indie­gogo naj­lep­šie pre­daje, t.j. USA, Kanada, Aus­trá­lia, UK a Nemecko, plus Slo­ven­sko a Česko. Zis­tili sme však, že veľké trhy ako USA a Kanada majú vysoké ceny za pre­klik na našich kľú­čo­vých slo­vách. Viac sme sa potom sústre­dili na men­šie kra­jiny.

Perks je to, čo dostane pris­pie­va­teľ za svoje peniaze. Väč­ši­nou je to samoz­rejme pro­mo­vaný pro­dukt a rôzne jeho kom­bi­ná­cie.

Čo hovorí Inter­net: Ľudia, ktorí si kúpia pro­dukt cez cro­wd­fun­din­gový por­tál sú v pod­state early adop­ters a preto si zaslú­žia niž­šiu cenu.

Čo na to Juraj: Takto som sa na to nepo­ze­ral. Finálnu cenu pre zákaz­níka som od začiatku nad­vä­zo­val na náklady spo­jené s výro­bou. Pod­stre­liť cenu pre účely kam­pane mi nedá­valo zmy­sel, nakoľko sme potre­bo­vali maržu na finan­co­va­nie fix­ných nákla­dov a ďalší roz­voj. Ak by sme dali cenu niž­šie a pre­dali aj nie­koľko násobne viac výrob­kov, je dosť možné , že by nás to polo­žilo.

Čo hovorí Inter­net: Zmeny v ponuke Perks počas kam­pane sa môžu využí­vať ako dobrý mar­ke­tin­gový nástroj. Samoz­rejme tento pro­ces musí byť s jas­ným cie­ľom a mať uce­lenú kon­cep­ciu.

Čo na to Juraj: Pravda je, že práca s Perks v mojom prí­pade nebola ide­álna. Prvý nástrel nebol dobrý (zle zvo­lené typy chili), musel som rea­go­vať na pod­nety a meniť veci na rýchlo. Dnes máme pro­dukty a sady nasta­vené oveľa lep­šie. Viac by som si dal pozor na kon­zis­ten­ciu našej ponuky Perks, ktoré sme v kam­pani pre­dá­vali. V prie­behu kam­pane sme ich obmie­ňali a nie vždy to zákaz­níci pocho­pili. Bolo treba vysvet­ľo­vať a dopl­ňo­vať infor­má­cie.

1 keygoeschili

Jedna otázka s veľ­kým prečo. Prečo si vybral Indie­gogo a nie inú plat­formu, naprí­klad Kicks­tar­ter?

Kicks­tar­ter a Indie­gogo sú naj­väč­šie. No a Kicks­tar­ter neumož­ňuje regis­tro­vať kam­paň zo Slo­ven­ska, takže voľba bola jasná :). Okrem toho som pre­fe­ro­val mož­nosť Fle­xible Fun­ding, ktorá na Kicks­tar­teri neexis­tuje.

key_chili_2

foto: keygoes.com

Ešte zopár “ako otá­zok”. Ako hod­no­tíš spo­lu­prácu s Indie­gogo?

V pod­state neboli žiadne prob­lémy, nebolo čo riešiť.Výšku poplat­kov vní­mam ako adek­vátnu. Indie­gogo si zobralo 4,5 per­centa a cca rov­nako aj poplatky pla­tob­ným brá­nam.

Ako hod­no­tíš svoje pôso­be­nie na Indie­gogo?

Pôso­be­nie hod­no­tím v pod­state dobre. Ani dnes by som to nespra­vil inak. Určite by som však nie­ktoré drob­nosti poňal inak, nie­kto­rým veno­val viac času a nie­kto­rým zase menej. Aby som bol kon­krétny, naprí­klad by som inak uva­žo­val o sídle. Ako sídlo stra­tupu sme na Indie­gogo zvo­lili Toronto odkiaľ je náš člen teamu James.

Roz­hod­nu­tie bolo jasné, Toronto ľudia vo svete poznajú, Bra­ti­slavu nie. Chceli sme byť dôve­ry­hodní. Dnes by som asi hrdo stál za Bra­ti­sla­vou. Jed­no­du­cho si už nemys­lím, že by nám to uško­dilo. Možno práve naopak…

Ako by si kam­paň zhod­no­til po finanč­nej stránke. Opla­tilo sa Ti to celé vôbec? 

Kam­pane bývajú veľmi nevys­py­ta­teľné. A ten kto do toho chce ísť, by mal byť schopný si v pred­stihu vedieť zod­po­ve­dať aj to, ako sa zachová ak bude objed­ná­vok a teda aj peňazí málo alebo práve naopak veľmi veľa. Oba extrémy pri­ná­šajú prob­lémy, či už finančné alebo rea­li­začné. V našom prí­pade to bolo tak, že peniaze z kam­pane, t.j. 8000 USD nesta­čili na pokry­tie nákla­dov spo­je­ných s príp­ra­vou kam­pane a zada­nie do výroby. Ak by to bolo tak 15000 USD boli by sme na nule.

To vôbec nepo­čí­tam svoju mzdu za toto obdo­bie. Medzi naj­väč­šie nákla­dové položky u nás pat­rili:

Pre­zen­tačné video – cca 3000 EUR

PPC kam­pane – cca 3000 EUR

Forma na výrobu plas­to­vého kom­po­nentu – cca 3000 EUR

Poš­tovné z Číny – 1000 EUR

Kore­nia, Kľú­čenky – tajom­stvo :)

Čo Ťa naj­viac prek­va­pilo pozi­tívne a čo nega­tívne?

Nega­tívne ma prek­va­pilo to, ako sa celá sku­pina ľudí snaží pri­ži­viť na star­tu­poch, ktoré skú­šajú šťas­tie CF kam­pa­ňami. Tým, že sa otvo­ríte svetu, začnete dostá­vať veľa veľa mai­lov od ľudí, ktorí sa vám sna­žia pomôcť spro­pa­go­vať kam­paň, pri­niesť zákaz­ní­kov a podobne. Na 99 per­cent sú to pod­vod­níci, treba si všetko 5 krát pre­ve­riť. Je to dosť veľa práce a berie to čas. Šmejdi sú po celom svete, nie­len na Slo­ven­sku.

A pozi­tívne ma prek­va­pili reak­cie od zákaz­ní­kov, ktorí v posled­ných dňoch dostali svoje pro­dukty. Veľmi sa im páčia a prajú nám všetko dobré do ďal­ších akti­vít. Musím pove­dať, že zatiaľ sme nemali ani jednu reak­ciu, kde by zákaz­ník pove­dal, že ľutuje že si objed­nal nejakú hova­dinu :).

Ako sa vám teraz darí? Čo pri­ne­sie značka keygoes:chili v tomto roku?

Teraz sa hlavne potre­bu­jeme finančne skon­so­li­do­vať. Pre­vádz­ku­jem dva eshopy – jeden „sve­tový“ www.keygoes.com a druhý česko-slo­ven­ský www.chillimarket.sk. Okrem toho štu­du­jem, ako sa stať pre­daj­com cez Ama­zon v US a UK (nenor­málne kom­pli­ko­vané) a venu­jem sa teraz veľ­ko­ob­chod­nej ponuke na kľú­čenky, oslo­vu­jeme par­tne­rov z celého sveta. Tiež roz­mýš­ľame nad ďal­šími pro­duktmi. Roz­ší­re­nie port­fó­lia bude pre udr­ža­nie firmy nevy­hnutné.

A samoz­rejme občas roz­mýš­ľam nad tým, čo ďal­šie by sa dalo pre­fi­nan­co­vať cez cro­wd­fun­ding :). Bola to super skú­se­nosť a rád by som si to zopa­ko­val! Inak, ak by hocikto z čita­te­ľov zhá­ňal nejaké rady ohľa­dom kam­paní, nech sa mi pokojne ozve, rád pora­dím ak budem vedieť.

Toľko o cro­wd­fun­dingu pro­stred­níc­tvom plat­formy Indie­gogo z pohľadu Juraja Šveca, ktorý bojo­val s Keygoes:chili.

Ďaku­jeme!

foto: keyygoes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com 

Pridať komentár (0)