Juraj Švec: Toto ma nauči­la kam­paň na Indie­go­go

Ráchel Matušková / 15. júla 2016 / Business

O tom, ako viesť kam­paň na Indie­go­go exis­tu­je kopec člán­kov. Nie­kto­ré s prak­tic­ký­mi rada­mi, no väč­ši­na len s obkec­mi. V tom­to člán­ku som sa poroz­prá­va­la s Jura­jom Šve­com, kto­rý pred časom bojo­val na Indie­go­go. A nako­niec aj bodo­val. Kam­paň s pro­duk­tom Keygoes:chili nepat­ri­la medzi tie s naj­väč­šou vyzbie­ra­nou čias­t­kou, ale Juraj musel uro­biť nie­koľ­ko ťaž­kých roz­hod­nu­tí, a prá­ve tie ho napo­kon dovied­li do úspeš­né­ho kon­ca. Roz­ho­dol sa pode­liť o svo­je skú­se­nos­ti, aby sa z nich moh­li pou­čiť aj iní. 

Jura­jov pro­dukt je malá kľú­čen­ka, kto­rá sa napĺňa chi­li kore­ním. Samoz­rej­me vyro­be­ná z kva­lit­né­ho mate­riá­lu a obsa­hu­je to naj­lep­šie chi­li rôz­nych dru­hov. Nie je to žiad­ny sve­to­bor­ný pro­dukt, ani super high-tech vychy­táv­ka, kto­ré majú väč­ši­nou v cro­wd­fun­din­go­vých kam­pa­niach ohrom­ný úspech. A prá­ve pre­to sú Jura­jo­ve rady a postre­hy cen­né!

foto: keygoes.com

Dalo by sa pove­dať, že na cro­wd­fun­din­go­vých plat­for­mách môžu nastať 3 základ­né situ­ácie. Prvá situ­ácia tvo­rí per­fekt­né com­bo. Skve­lý pro­dukt, láka­vý sám o sebe, v kom­bi­ná­cii so skve­lou kam­pa­ňou – jas­ný úspech.

Dru­há situ­ácia nastá­va, keď má best pro­dukt kata­stro­fál­nu kam­paň. Môže sa stať, že pro­dukt vystú­pi z tie­ňa kam­pa­ne a bude úspeš­ný. Ale skôr by som pove­da­la, že zlá kam­paň pocho­vá aj naj­lep­ší pro­dukt.

A mož­nosť tri, je tá o kto­rej hovo­rí­me v tom­to člán­ku. Kla­sic­ký pro­dukt, kto­rý pop­rav­de nie je svet­lom na kon­ci tune­la, ale v kom­bi­ná­cii s parád­nou kam­pa­ňou si našiel priaz­niv­cov.

foto: techcrunch.com

Pri tvor­be člán­ku som vychá­dza­la z nie­koľ­kých rád o Indie­go­go kam­pa­niach, kto­ré som našla v rôz­nych zdro­joch na inter­ne­te. Potom sa nad nimi zamys­lel Juraj Švec a pove­dal, čo fun­go­va­lo v prí­pa­de Keygoes:chili. A keď­že samo­chvá­la smr­dí, pou­ka­zu­je­me aj na veľ­mi neprí­jem­né chví­le, kto­ré Juraj musel rie­šiť. Naprí­klad na to, ako dospel k roz­hod­nu­tiu zní­žiť radi­kál­ne oča­ká­va­nú sumu.

Oča­ká­va­ná suma je tvo­ja vysní­va­ná čias­t­ka, kto­rú chceš vyzbie­rať.

Čo hovo­rí Inter­net: Je dob­ré, ak sa oča­ká­va­ná suma napl­ní aspoň na 30% do kon­ca prvé­ho týžd­ňa kam­pa­ne, naj­lep­šie počas prvých troch dní.

Čo na to Juraj: Je to pres­ne tak. Dôle­ži­tou súčas­ťou príp­ra­vy kaž­dej kam­pa­ne musí byť “nábor” prvých zákaz­ní­kov. Zna­me­ná to teda, oslo­viť čo naj­viac zná­mych, kama­rá­tov a poprosiť/požiadať ich o pod­po­ru pro­jek­tu v prvých hodinách/dňoch kam­pa­ne. Ide­ál­ne je tak­to vyzbie­rať mini­mál­ne 15 – 20 % cie­ľo­vej sumy. Keď sa pri­da­jú aj nezná­mi pod­po­ro­va­te­lia sme pres­ne na spo­mí­na­ných 30 %. Na začiat­ku sme mali nasta­ve­ný cieľ na sume 30.000 USD. Po 3 dňoch sme mali 1000 USD, po týžd­ni 3000 USD. To zna­me­ná, že sa nám to nepo­da­ri­lo.

Po tom, ako si videl, že odváž­ne sta­no­ve­ná oča­ká­va­ná suma sa ani zďa­le­ka nena­pĺňa, si sa roz­ho­dol ju radi­kál­ne zní­žiť. Ako si pri tom­to kro­ku uva­žo­val?

Bol to pre mňa ťaž­ký a neprí­jem­ný krok. Ten moment, kedy si člo­vek zlo­ží ružo­vé oku­lia­re. Na dru­hej stra­ne to bol oslo­bo­dzu­jú­ci pocit. Pred kam­pa­ňou som veľa času strá­vil rôz­ny­mi výpoč­ta­mi toho, ako nasta­viť cie­ľo­vú sumu. Suma 30.000 USD by vede­la pokryť všet­ky nákla­dy na výro­bu, mar­ke­ting a dis­tri­bú­ciu. Keď­že rea­li­ta bola iná — vyzbie­ra­ná suma niž­šia, muse­li sme okre­sať nákla­dy na mar­ke­ting, zní­žiť počet kľú­če­niek v prvej výrob­nej dáv­ke, hľa­dať úspo­ry vo výro­be a oba­le výrob­ku.

Vždy je lep­šie pri­dať ´stretch goals´ ako čeliť tomu, že sa cieľ nepo­da­rí dosiah­nuť. Tu som sa popá­lil aj ja s mojou kam­pa­ňou. Pôvod­ne som chcel vyzbie­rať sumu 30.000 USD a na túto sumu sme mali roz­po­čí­ta­né a naplá­no­va­né aj nákla­dy kam­pa­ne, t.j. plá­no­va­li sme väč­šie penia­ze minúť na rekla­mu, ale­bo dať vyro­biť viac kľú­če­niek. Rea­li­ta po prvých dňoch kam­pa­ne však uká­za­la, že to jed­no­du­cho nedá­me.

Musel som spra­viť ťaž­ké roz­hod­nu­tie a požia­dal som Indie­go­go o zní­že­nie sumy na 6.000 USD, čiže radi­kál­ne zní­že­nie (pod­ľa pra­vi­diel Indie­go­go pri Fle­xib­le Fun­ding je mož­né raz požia­dať o zvý­še­nie ale­bo zní­že­nie cie­ľo­vej sumy). Nako­niec sme vyzbie­ra­li cca 8000 USD.

foto: archív J.Š.

Čo hovo­rí Inter­net: Indie­go­go ponú­ka dve mož­nos­ti fun­din­gu – Fle­xib­le Fun­ding, kedy si pro­jekt pone­chá vyzbie­ra­nú sumu aj keď nedo­siah­la poža­do­va­nú výš­ku. A Fixed Fun­ding, kedy si pone­chá­te penia­ze len v prí­pa­de, že dosiah­ne­te cie­ľo­vú sumu.

Čo na to Juraj: Od začiat­ku som veril tomu, že moja kľú­čen­ka si náj­de svo­jich zákaz­ní­kov a bude viac či menej úspeš­ná a teda bez ohľa­du na vývoj kam­pa­ne som chcel pra­co­vať na tom, že ju vyro­bím a budem pre­dá­vať. Pre­to som jed­no­znač­ne šiel do Fle­xib­le Fun­ding, nakoľ­ko aká­koľ­vek suma by mi pomoh­la pro­dukt vyro­biť rých­lej­šie / lep­šie. Kaž­dá kam­paň je však iná. Na Kicks­tar­te­ri exis­tu­je iba Fixed Fun­ding a fun­gu­je im to per­fekt­ne. Mys­lím si, že kom­pli­ko­va­nej­šie pro­jek­ty vyža­du­jú­ce množ­stvo peňa­zí by mali ísť ces­tou Fixed Fun­ding.

A je otáz­ka, či tí, kto­rí idú cez Fle­xib­le Fun­ding majú zod­po­ve­da­nú otáz­ku, či by vede­li vrá­tiť penia­ze pris­pie­va­te­ľom, ak by sa roz­hod­li nič nevy­ro­biť, keď nedo­siah­nu poža­do­va­nú sumu.

Prototype_logo1

< foto: keygoes:chili

Prej­di­me bliž­šie ku kam­pa­ni, teda samot­nej pre­zen­tá­cii pro­duk­tu. Odo­hrá­va sa pria­mo na Indie­go­go, ale aj mimo neho, naprí­klad pro­stred­níc­tvom sociál­nych sie­tí.

Čo hovo­rí Inter­net: Kam­paň by mala byť púta­vá a zau­jí­ma­vá. Celá kam­paň by mala byť spra­co­va­ná kva­lit­ne, čo sa týka obráz­kov, fotiek, videa a tex­tov. Samoz­rej­me, všet­ko musí byť pri­pra­ve­né tak, aby pôso­bi­la dôve­ry­hod­ne.

Čo na to Juraj: Kam­paň by mala byť vo vizu­ál­nej strán­ke per­fekt­ná, bez­chyb­ná, kon­zis­tent­ná a jed­no­du­chá. Sna­ži­li sme sa k tomu pri­blí­žiť. S limi­to­va­ným roz­poč­tom to ale bolo skôr o hľa­da­ní kom­pro­mi­sov. Kam­paň som si pri­pra­vil a ria­dil sám. Tam, kde som potre­bo­val pomoc, našiel som odbor­ní­kov. Tak­to som out­sour­co­val príp­ra­vu videa a info­gra­fi­ky, príp­ra­vu PPC kam­pa­ní a fina­li­zá­ciu pro­duk­to­vé­ho dizaj­nu.

Prototype_logo2_1

foto: keygoes:chili

Tu by som kaž­dé­mu pora­dil, nech kon­zul­tu­je svo­je myš­lien­ko­vé pocho­dy a príp­ra­vu kam­pa­ne s čo naj­viac ľuď­mi. Kaž­dý jeden roz­ho­vor pri­ne­sie nový uhol pohľa­du a čas­to krát sa náj­du rie­še­nia na prob­lé­my, kto­ré sa dovte­dy zda­li ako nerie­ši­teľ­né. Úspech a dob­ré roz­hod­nu­tia sú čas­to nedo­sia­hnu­teľ­né, keď je člo­vek zakuk­le­ný vo svo­jej “neob­jek­tív­nos­ti”.

Úlo­ha videa v kam­pa­ni: Video je veľ­mi dôle­ži­té. Kam­pa­ne s videom sú jed­no­znač­ne úspeš­nej­šie ako tie bez neho. To hovo­ria všet­ky cro­wd­fun­di­go­vé šta­tis­ti­ky. Dob­ré video však nemu­sí zna­me­nať dra­hé video. Ale väč­ši­nou to asi je dra­hé video :).

Rekla­ma na kam­paň mimo Idie­go­go: Mali sme PPC rekla­mu cez Goog­le a Face­bo­ok. Prvot­ný plán bol cie­liť na kra­ji­ny, kde má Indie­go­go naj­lep­šie pre­da­je, t.j. USA, Kana­da, Aus­trá­lia, UK a Nemec­ko, plus Slo­ven­sko a Čes­ko. Zis­ti­li sme však, že veľ­ké trhy ako USA a Kana­da majú vyso­ké ceny za pre­klik na našich kľú­čo­vých slo­vách. Viac sme sa potom sústre­di­li na men­šie kra­ji­ny.

Perks je to, čo dosta­ne pris­pie­va­teľ za svo­je penia­ze. Väč­ši­nou je to samoz­rej­me pro­mo­va­ný pro­dukt a rôz­ne jeho kom­bi­ná­cie.

Čo hovo­rí Inter­net: Ľudia, kto­rí si kúpia pro­dukt cez cro­wd­fun­din­go­vý por­tál sú v pod­sta­te ear­ly adop­ters a pre­to si zaslú­žia niž­šiu cenu.

Čo na to Juraj: Tak­to som sa na to nepo­ze­ral. Finál­nu cenu pre zákaz­ní­ka som od začiat­ku nad­vä­zo­val na nákla­dy spo­je­né s výro­bou. Pod­stre­liť cenu pre úče­ly kam­pa­ne mi nedá­va­lo zmy­sel, nakoľ­ko sme potre­bo­va­li mar­žu na finan­co­va­nie fix­ných nákla­dov a ďal­ší roz­voj. Ak by sme dali cenu niž­šie a pre­da­li aj nie­koľ­ko násob­ne viac výrob­kov, je dosť mož­né , že by nás to polo­ži­lo.

Čo hovo­rí Inter­net: Zme­ny v ponu­ke Perks počas kam­pa­ne sa môžu využí­vať ako dob­rý mar­ke­tin­go­vý nástroj. Samoz­rej­me ten­to pro­ces musí byť s jas­ným cie­ľom a mať uce­le­nú kon­cep­ciu.

Čo na to Juraj: Prav­da je, že prá­ca s Perks v mojom prí­pa­de nebo­la ide­ál­na. Prvý nástrel nebol dob­rý (zle zvo­le­né typy chi­li), musel som rea­go­vať na pod­ne­ty a meniť veci na rých­lo. Dnes máme pro­duk­ty a sady nasta­ve­né ove­ľa lep­šie. Viac by som si dal pozor na kon­zis­ten­ciu našej ponu­ky Perks, kto­ré sme v kam­pa­ni pre­dá­va­li. V prie­be­hu kam­pa­ne sme ich obmie­ňa­li a nie vždy to zákaz­ní­ci pocho­pi­li. Bolo tre­ba vysvet­ľo­vať a dopl­ňo­vať infor­má­cie.

1 keygoeschili

Jed­na otáz­ka s veľ­kým pre­čo. Pre­čo si vybral Indie­go­go a nie inú plat­for­mu, naprí­klad Kicks­tar­ter?

Kicks­tar­ter a Indie­go­go sú naj­väč­šie. No a Kicks­tar­ter neumož­ňu­je regis­tro­vať kam­paň zo Slo­ven­ska, tak­že voľ­ba bola jas­ná :). Okrem toho som pre­fe­ro­val mož­nosť Fle­xib­le Fun­ding, kto­rá na Kicks­tar­te­ri neexis­tu­je.

key_chili_2

foto: keygoes.com

Ešte zopár “ako otá­zok”. Ako hod­no­tíš spo­lu­prá­cu s Indie­go­go?

V pod­sta­te nebo­li žiad­ne prob­lé­my, nebo­lo čo riešiť.Výšku poplat­kov vní­mam ako adek­vát­nu. Indie­go­go si zobra­lo 4,5 per­cen­ta a cca rov­na­ko aj poplat­ky pla­tob­ným brá­nam.

Ako hod­no­tíš svo­je pôso­be­nie na Indie­go­go?

Pôso­be­nie hod­no­tím v pod­sta­te dob­re. Ani dnes by som to nespra­vil inak. Urči­te by som však nie­kto­ré drob­nos­ti poňal inak, nie­kto­rým veno­val viac času a nie­kto­rým zase menej. Aby som bol kon­krét­ny, naprí­klad by som inak uva­žo­val o síd­le. Ako síd­lo stra­tu­pu sme na Indie­go­go zvo­li­li Toron­to odkiaľ je náš člen tea­mu James.

Roz­hod­nu­tie bolo jas­né, Toron­to ľudia vo sve­te pozna­jú, Bra­ti­sla­vu nie. Chce­li sme byť dôve­ry­hod­ní. Dnes by som asi hrdo stál za Bra­ti­sla­vou. Jed­no­du­cho si už nemys­lím, že by nám to uško­di­lo. Mož­no prá­ve naopak…

Ako by si kam­paň zhod­no­til po finanč­nej strán­ke. Opla­ti­lo sa Ti to celé vôbec? 

Kam­pa­ne býva­jú veľ­mi nevys­py­ta­teľ­né. A ten kto do toho chce ísť, by mal byť schop­ný si v pred­sti­hu vedieť zod­po­ve­dať aj to, ako sa zacho­vá ak bude objed­ná­vok a teda aj peňa­zí málo ale­bo prá­ve naopak veľ­mi veľa. Oba extré­my pri­ná­ša­jú prob­lé­my, či už finanč­né ale­bo rea­li­zač­né. V našom prí­pa­de to bolo tak, že penia­ze z kam­pa­ne, t.j. 8000 USD nesta­či­li na pokry­tie nákla­dov spo­je­ných s príp­ra­vou kam­pa­ne a zada­nie do výro­by. Ak by to bolo tak 15000 USD boli by sme na nule.

To vôbec nepo­čí­tam svo­ju mzdu za toto obdo­bie. Medzi naj­väč­šie nákla­do­vé polož­ky u nás pat­ri­li:

Pre­zen­tač­né video – cca 3000 EUR

PPC kam­pa­ne – cca 3000 EUR

For­ma na výro­bu plas­to­vé­ho kom­po­nen­tu – cca 3000 EUR

Poš­tov­né z Číny – 1000 EUR

Kore­nia, Kľú­čen­ky – tajom­stvo :)

Čo Ťa naj­viac prek­va­pi­lo pozi­tív­ne a čo nega­tív­ne?

Nega­tív­ne ma prek­va­pi­lo to, ako sa celá sku­pi­na ľudí sna­ží pri­ži­viť na star­tu­poch, kto­ré skú­ša­jú šťas­tie CF kam­pa­ňa­mi. Tým, že sa otvo­rí­te sve­tu, začne­te dostá­vať veľa veľa mai­lov od ľudí, kto­rí sa vám sna­žia pomôcť spro­pa­go­vať kam­paň, pri­niesť zákaz­ní­kov a podob­ne. Na 99 per­cent sú to pod­vod­ní­ci, tre­ba si všet­ko 5 krát pre­ve­riť. Je to dosť veľa prá­ce a berie to čas. Šmej­di sú po celom sve­te, nie­len na Slo­ven­sku.

A pozi­tív­ne ma prek­va­pi­li reak­cie od zákaz­ní­kov, kto­rí v posled­ných dňoch dosta­li svo­je pro­duk­ty. Veľ­mi sa im páčia a pra­jú nám všet­ko dob­ré do ďal­ších akti­vít. Musím pove­dať, že zatiaľ sme nema­li ani jed­nu reak­ciu, kde by zákaz­ník pove­dal, že ľutu­je že si objed­nal neja­kú hova­di­nu :).

Ako sa vám teraz darí? Čo pri­ne­sie znač­ka keygoes:chili v tom­to roku?

Teraz sa hlav­ne potre­bu­je­me finanč­ne skon­so­li­do­vať. Pre­vádz­ku­jem dva esho­py – jeden „sve­to­vý“ www.keygoes.com a dru­hý čes­ko-slo­ven­ský www.chillimarket.sk. Okrem toho štu­du­jem, ako sa stať pre­daj­com cez Ama­zon v US a UK (nenor­mál­ne kom­pli­ko­va­né) a venu­jem sa teraz veľ­ko­ob­chod­nej ponu­ke na kľú­čen­ky, oslo­vu­je­me par­tne­rov z celé­ho sve­ta. Tiež roz­mýš­ľa­me nad ďal­ší­mi pro­dukt­mi. Roz­ší­re­nie port­fó­lia bude pre udr­ža­nie fir­my nevy­hnut­né.

A samoz­rej­me občas roz­mýš­ľam nad tým, čo ďal­šie by sa dalo pre­fi­nan­co­vať cez cro­wd­fun­ding :). Bola to super skú­se­nosť a rád by som si to zopa­ko­val! Inak, ak by hocik­to z čita­te­ľov zhá­ňal neja­ké rady ohľa­dom kam­pa­ní, nech sa mi pokoj­ne ozve, rád pora­dím ak budem vedieť.

Toľ­ko o cro­wd­fun­din­gu pro­stred­níc­tvom plat­for­my Indie­go­go z pohľa­du Jura­ja Šve­ca, kto­rý bojo­val s Keygoes:chili.

Ďaku­je­me!

foto: keyygoes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com 

Pridať komentár (0)