Just Alpha

Kika Besedičová / 14. august 2014 / Business

Keď mobil­nému svetu vládla Nokia, mala na trhu toľko tele­fó­nov, že sa v nich vyznali snáď len jej fín­ski dizaj­néri. Veľa mode­lov s podob­ným hard­vé­rom, soft­vé­rom i vzhľa­dom, ktoré sa líšili len v drob­nos­tiach. Každý si mohol vybrať. No a teraz to isté robí Sam­sung.

Dnes uvie­dol dlho oča­ká­vanú a nie­koľ­ko­krát neofi­ciálne odha­lenú novinku Galaxy Alpha. Nová rada sa má posta­viť medzi Galaxy S5 a S5 Mini, hoci už tento pries­tor kryje Galaxy S4 alebo S3 (Neo). Keď už nič iné, Alpha pri­náša ľahko pre­pra­co­vaný dizajn, dostal kovový rám­ček podobný iPhonu 5 / 5S, chr­bát je však stále plas­tový.

Galaxy Alpha má 4,7 “disp­lej (Super AMO­LED) s roz­lí­še­ním 720 × 1280 px. Čip­set vyro­bil samotný Sam­sung, ide o osem­jad­rový Exy­nos Octa. Dostupná bude aj ver­zia so štvor­jad­ro­vým Snapd­ra­gon 801.

Sam­sung tra­dične nešet­ril sen­zormi, nechýba sní­mač odtlač­kov, gest alebo merač srd­co­vého tepu. Sie­ťová výbava je vzo­rová, tele­fón sa spojí so všet­kými sie­ťami . Men­ším nedos­tat­kom je chý­ba­júci infra­port na ovlá­da­nie domá­cich spot­re­bi­čov.

zdroj: tech­world, sam­sung

Pridať komentár (0)