Karol Domisch: Chceli sme poslať drink naprieč Slo­ven­skom, ale nebolo ako

Richard Bednár / 14. júl 2014 / Business

Momen­tálne pre­bieha kam­paň na novú službu a apli­ká­ciu Drink Invite. Oslo­vili sme Karola Domis­cha, pro­jek­to­vého mana­žéra, aby nám pre­zra­dil niečo zo záku­li­sia.

Ako sa máš?
Ďaku­jem, dobre, ale veľmi rýchlo :)

Pred­sta­víš nám Drink Invite?
Drink Invite je mobilná apli­ká­cia, ktorá umož­ňuje posie­la­nie reál­nych drin­kov pro­stred­níc­tvom smart­fó­nov. Drinky sa dajú skon­zu­mo­vať v kto­rom­koľ­vek „drink invite” bare v rámci celého Slo­ven­ska. Aktu­álne ich je 200.

Ako vzni­kol nápad a kto s ním prišiel?
Nápad vzni­kol nie­kedy začiat­kom roku 2012. Keď sme s mojim vte­daj­ším šéfom Mar­ti­nom Puča­lí­kom „mali akútnu potrebu poslať nie­komu drink naprieč celým Slo­ven­skom” a nemali sme ako… Teda, dalo sa zavo­lať do baru, sia­ho­dlho vysvet­ľo­vať čo by sme potre­bo­vali, ale to sa nám zdalo veľmi náročné. A vtedy sme si pove­dali, že toto musíme zjed­no­du­šiť a pri­viesť do života. A poda­rilo sa! 

Momentálne pre­bieha na inter­nete silná kampaň. Ako rea­gujú ľudia?
Hovo­rím to rád, ale opatrne — ľudia rea­gujú veľmi pozi­tívne. Páči sa im to. Zatiaľ sme v nábe­ho­vej fáze — t.j. akti­vu­jeme bary a zís­ka­vame nových pou­ží­va­te­ľov, tí si apli­ká­ciu skú­šajú, komen­tujú, nad­vä­zujú kon­takty. Posie­lajú sa prvé drinky — aktu­álne cca 1700, vychy­tá­vame chyby, ladíme, vylep­šu­jeme. 

Kľúčovým par­tne­rom sú pre vás bary. Ako sú tejto myšlienke naklo­nené?
Musím napí­sať že tiež pozi­tívne :) Bary prak­ticky nič nestrá­cajú — len zís­ka­vajú, a to: Pre­daj pro­duk­tov, Pre­zen­tá­ciu v apli­ká­cii, Mož­nosť pub­li­ko­va­nia vlast­ných akcií a v nepo­sled­nom rade sú súčas­ťou jedi­neč­ného pro­jektu. Áno, nič nejde ľahko, a treba pove­dať že od plá­no­va­nia, cez vývoj, až po pre­zen­tá­ciu pro­jektu naším tímom obchod­ných zástup­cov sme sa poriadne zapo­tili, napí­sali a napre­zen­to­vali… 

Koho všetkého máte v tíme?
Najužší tím tvorí Vero­ni­kou Wim­me­ro­vou a ja, ďalej je to Roman Babuš­čák a Tatiana Takan­čí­ková z Gar­wan Con­sul­ting a Jika Jón z agen­túry Nydlre, ale na vývoji sa podie­ľal aj Matej Ren­dek a Vlado Kraj­čo­vič z agen­túry HELLO Europe. V šir­šom okruhu to je naše obchodné odde­le­nie, finančné odde­le­nie, práv­nik, spo­lu­pra­cov­níci a dodá­va­te­lia tre­tích strán. 

Pred­po­kladáte aj rast do ostatných krajín?
Áno. Chceme ísť aj ďalej. Máme už pre­ja­vený záu­jem našich kole­gov z Poľ­ska a Čes­kej repub­liky. 

Kde sa vidíte o 3 roky?
Ja alebo Drink Invite? :) Ja v úspeš­nom ria­dení ďal­šieho deve­lop­mentu apli­ká­cie a cel­kovo viac v stra­te­gic­kom mar­ke­tingu a Drink Invite fun­gu­júca na roz­ší­re­ných plat­for­mách — Win­dows a web, úspešne vylep­šo­vaná a dopĺňaná o nové fun­kcie, na Slo­ven­sku v 500 baroch s 20.000 aktívnymi uží­va­teľmi a vo svete aspoň v 5tich kra­ji­nách. 

Karo­lovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a slu­źbe Drink Invite pra­jeme veľa štas­tia 

foto: drinkinvite.sk

Pridať komentár (0)