KeyMe: Pozor na vaše kľúče

Kika Besedičová / 29. júl 2014 / Business

Zámok nebol pre skú­se­ných zlo­de­jov nikdy žiad­nou pre­káž­kou. S apli­ká­ciami ako KeyMe alebo Keys Dup­li­ca­ted ale dokáže kľúč sko­pí­ro­vať aj malé dieťa. Stačí k tomu iPhone, biely pod­klad, kľúč a asi pol minúty času. Počas nej kľúč vyfo­títe z oboch strán, čím sa vytvorí jeho digi­tálna kópia. 

Priamo v apli­ká­cii je možné rovno zadať objed­návku na zho­to­ve­nie, v nie­kto­rých ame­ric­kých mes­tách už fun­gujú aj kiosky, ktoré kľúče vytvo­ria na počka­nie. Podobné služby majú uľah­čiť život. Nemu­síte nav­ští­viť zámoč­níka, ak chcete kópiu. Prí­padne môžete rýchlo sko­čiť uro­biť kópiu, ak si zabuch­nete dvere do bytu. 

Záro­veň je však ďal­ším bez­peč­nost­ným rizi­kom, s kto­rým musíte počí­tať. Foťák alebo mobil má dnes pri sebe každý. Frézu na kľúče síce nie, ale kópiu vytvorí aj 3D tla­čia­reň. Keď kľúč stra­títe alebo vám ho ukradnú, tak rýchlo vyme­níte zámky. Pokiaľ sa ale žiadny kľúč nestra­til, ani vás nena­padne, že si nie­kto pota­jomky naske­no­val kópiu. Bacha na to. 

Zdroj: wired

Pridať komentár (0)