Kicks­tar­ter zrejme získa silnú kon­ku­ren­ciu — Face­book

Rišo Néveri / 19. novembra 2015 / Tools a produktivita

Face­book sa postupne stáva novým inter­ne­tom. Na sociál­nej sieti sa dá už tele­fo­no­vať, naku­po­vať, písať vlastné články a mnoho ďaľ­šieho sa už ozná­milo a pri­pra­vuje. Ten­to­krát pri­chá­dza Mark a jeho tím s ďal­šou novin­kou, ktorá by sa postu­pom času kľudne mohla stať kon­ku­ren­ciou pre cro­wd­fun­din­govú plat­formu ako je naprí­klad sám veľký Kicks­tar­ter.

Nová fun­kci­ona­lita “Fun­drai­ser” umož­ňuje nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciám vytvo­riť stránku pre svoju kam­paň, ktorá naprí­klad aj for­mou videa vysvet­ľuje ich ciel a umož­ňuje naň vyzbie­rať peniaze. Aby bolo pris­pie­va­nie ešte jed­no­duch­šie, každá stránka sa dá zdie­lať ako prís­pe­vok so zabu­do­va­ným tla­čid­lom na pris­pie­va­nie. Čo to zna­mená? Ak tvoj kamoš zdieľa kam­paň nezis­kovky, ktorá sa ti zobrazí ako prís­pe­vok v news feede(novinkách), nemu­síš ani otvá­rať kam­paň, môžeš pris­pieť priamo cez tla­čidlo v prís­pevku. V prí­pade, že Face­book ostal pri tomto for­máte pod­pory nezis­ko­viek, táto fun­kci­ona­lita a ich cro­wd­fun­ding by výrazne kon­ku­ro­val plat­for­mám ako je naprí­klad Cro­wd­rise.

Vychá­dzajme však z minu­losti a z fak­tov. Face­book tvrdí, že s týmto novým nástro­jom sa zame­riava čisto na nezis­kovky. To však tvr­dil aj pri uve­dení tla­čidla “Donate” v roku 2013 a rok na to sa z neho stalo tla­čidlo “kúpiť”. Nové tla­čidlo pod­pory nezis­ko­viek vzniklo s jed­ným úče­lom, je však dosť prav­de­po­dobné, že sa jed­no­du­cho pre­trans­for­muje na vše­obecnú pod­poru pro­jek­tov. Face­book má roz­be­hnuté mnohé pro­jekty, potre­buje finan­cie a netají sa úmys­lami pod­po­riť čím viac sľub­ných nápa­dov a ino­vá­cií svo­jich pou­ží­va­te­ľov. V časoch, kedy sú navyše príjmy v znač­nej miere kani­ba­li­zo­vané AdB­loc­kom a podob­ným soft­vé­rom by to bol logický ťah. Aj keď siciálne siete nie sú hlav­ným zdro­jom návš­tiev Kicks­tar­teru a podob­ných por­tá­lov, zvi­di­teľ­ne­ním pro­jek­tov priamo na sociál­nej sieti a zjed­no­du­še­ním pris­pie­va­nia sa tento trend môže roz­ší­riť viac aj na Face­bo­oku.

Prí­liš jed­no­du­chým pris­pie­va­ním však môže nastať prob­lém podobný, ako vzni­kol aj v mobil­ných hrách, ktoré umož­ňo­vali až prí­liš jed­no­du­ché platby. Nikde nič a rodi­čom prišli fak­túry za tisíce dolá­rov. Ak chce Face­book v budúc­nosti zaviesť cro­wd­fun­ding, tento prob­lém musia vychy­tať, inak ich čaká tvrdá kri­tika a mnohé sťaž­nosti.

Zdroj: newsroom.fb

Pridať komentár (0)