Knihy, ktoré ti objas­nia, na akých prin­cí­poch fun­guje dnešný svet

Michaela Líšková / 11. mája 2016 / Business

Dnešný svet tech­no­ló­gií začína nado­bú­dať zvláštny smer a nie každý sa s ním stíha sto­tož­niť. Týchto 6 kníh ti preto ponúka skvelý výklad sveta, ako ho dnes poznáme, aj toho, kam speje.

Ako idú tech­no­ló­gie stále dopredu a svet napre­duje s nimi, aj v kniž­nom svete si môžeš všim­núť nárast lite­ra­túry, ktorá sa točí okolo tech­no­ló­gií a vplyvu, ktorý majú tech­no­ló­gie na dneš­ných ľudí. Čím sa teda odli­šujú? Jed­no­du­cho roz­diel­nou kva­li­tou a názormi.

Každá táto kniha sa zame­riava na špe­ci­fickú tému a prí­beh, aby ti mohli dať dokopy skvelú per­spek­tívu a pohľad na to, ako dnešný svet vôbec vyzerá.

DRUHÝ VEK STRO­JOV (Práca, pokrok a pros­pe­rita v ére špič­ko­vých tech­no­ló­gií)

Erik Bryn­jolfs­son a Andrew McA­fee

melvil cz

foto: melvil.cz

Teraz pri­chá­dza druhý vek stro­jov. Počí­tače a ďal­šie digi­tálne pokroky robia pre duševnú silu – schop­nosť pou­ží­vať naše mozgy, aby sme pocho­pili a for­mo­vali naše oko­lie – to, čo robil parný stroj a jeho potom­ko­via pre našu fyzickú silu či námahu.”

Autori knihy vysvet­ľujú, akú výraznú stopu vo svete zane­cháva masívny tech­no­lo­gický vývoj. Napriek dneš­ným huma­ni­tárne a eko­no­micky ťaž­kým časom autori vyjad­rujú nádej, že svet speje v pod­state dob­rým sme­rom.

Kniha nie je taká náročná, ako to môže vyznieť, a ak chceš dneš­nému svetu poro­zu­mieť o niečo viac, knihu si môžeš zakú­piť napr. tu
Najmä tieto tri oblasti kniha opi­suje lep­šie, ako ostatné knihy:

  • Silu expo­nen­ciál­neho rastu
  • Poten­ciál počí­ta­čov cez množ­stvo dát, inter­net, ktorý sa nachá­dza vo všet­kom a umelú inte­li­gen­ciu
  • Ako tento tech­no­lo­gický vývoj ovplyv­ňuje našu prácu teraz a v blíz­kej budúc­nosti

OD NULY K JED­NOTKE (Poznámky o star­tu­poch, alebo ako vybu­do­vať budúc­nosť)

Peter Thiel, Blake Mas­ters

thiel

foto: martinus.sk

V prcha­vých časoch vždy náj­deme víťa­zov a pora­ze­ných. A dnes čoraz viac vidíme, ako nové myš­lienky zalo­žené na tech­no­ló­giách pomaly ničia kedysi vlád­nucu moc.
Napr. Uber, ktorý vo svete z taxi prie­myslu uro­bil tak­mer ire­le­vantný biz­nis v pod­state zo dňa na deň, alebo Airbnb, ktoré svo­jimi služ­bami a kva­li­tou kon­ku­ruje aj veľ­kým hote­lom. Neza­bú­dajme na iPhone, lebo ten vládne.

Peter Thiel, autor knihy, je jed­ným z víťa­zov. Napí­sal knihu pre všet­kých, ktorí sní­vajú o pod­ni­kaní, alebo zve­davé mysle, ktoré hľa­dajú manuál na to, ako si vytvo­riť vlastnú budúc­nosť. Od nuly k jed­notke si môžeš zado­vá­žiť tu.

GLO­BÁLNA SAMO­OB­SLUHA — JEFF BEZOS A VEK AMA­ZONU

Brad Stone

litoweb cz

foto: litoweb.cz

Ďalší úspešný pod­ni­ka­teľ je Jeff Bezos z Ama­zonu. Hoci sa mu darilo dávno pred­tým, ako Peter Thiel napí­sal svoju knihu, ale Bezos sa prak­ticky celý život riadi krokmi, ktoré náj­deš v Thie­lo­vej knihe.

Ak si o tom chceš pre­čí­tať viac a dozve­dieť sa niečo nové o jed­nej z naj­väč­ších inter­ne­to­vých spo­loč­ností, kniha Brada Sto­nea môže byť tou správ­nou ces­tou, ako nazrieť do sveta veľ­kých finanč­ných žra­lo­kov. V tejto knihe náj­deš teóriu, ktorá si našla svoje miesto v praxi.
Knihu môžeš nájsť tu.

UME­NIE VOJNY

Sun-c‘

art-of-war-marketing-lessons

foto: eastonebooks.com

Ak je pre teba všetko zrazu prí­liš moderné a rád by si sa vrá­til do tro­chu iných čias, kde sú veci vysvet­lené tro­chu tra­dič­nej­šou ces­tou, Sun-c‘ a jeho Ume­nie vojny bude niečo pre teba. Náj­deš tu vše­obecné úvahy o živote a pod­state ľud­stva.

Ak sa pýtaš, prečo je kniha tra­dičná a záro­veň nad­ča­sová – bola napí­saná pred viac ako 2500 rokmi čín­skym gene­rá­lom a vojen­ským špe­cia­lis­tom, no jeho myš­lienky sú dodnes aktu­álne a dokonca sa mu poda­rilo základy vod­cov­stva a stra­té­gie opí­sať lep­šie ako mno­hým moder­ným kni­hám.
Ume­nie vojny je kniha, po kto­rej by si mal naozaj siah­nuť a nájsť ju môžeš tu.

Nasle­du­júce dve knihy sa do nášho jazyka ešte nepre­lo­žili, ale to nezna­mená, že by boli menej hod­notné, a ak ti anglič­tina nerobí prob­lém, pre­mýš­ľaj nad nimi rov­nako ako nad prvými štyrmi.

THE NEXT CON­VER­GENCE

Michael Spence

wisdomoftitans com

foto: wisdomoftitans.com

Michael Spance zís­kal v roku 2001 Nobe­lovu cenu za eko­nó­miu a hoci je veľmi skú­sený spi­so­va­teľ, táto kniha je pova­žo­vaná za ťaž­šie číta­nie ako to, čo možno bežne čítaš. Zato ale ako by nad­vä­zo­vala na to, čo sa dočí­taš v Dru­hom veku stro­jov. Tam je bri­lan­tne opí­saný eko­no­mický vývoj sveta a The Next Con­ver­gence ti ponúka veľmi dôkladné pre­skú­ma­nie tejto prob­le­ma­tiky.
Tieto dve spo­mí­nané knihy idú veľmi dokopy práve preto, že zatiaľ čo prvá ti dá dôvody, druhá vysvetlí dôsledky.

CRE­A­TI­VITY, INC.

Ed Cat­mull (s Amy Wal­lace)

connectwithadi com

foto: connectwithadi.com

Kniha ťa učí, že po tom, čo si zís­kal moc a zni­čil svoju kon­ku­ren­ciu, je dôle­žité si túto moc aj udr­žať a zais­tiť si sta­bilnú a pros­pe­ru­júcu spo­loč­nosť, kde budú zamest­nanci pre­kvi­tať kre­a­ti­vi­tou, čím teba a tvoju firmu udr­žia v hre.

Pixar Ani­ma­tion štú­diá vytvá­rajú šia­lené a zau­jí­mavé svety pre deti. Nene­chaj sa ale pomý­liť, pre­tože za tým všet­kým sa skrýva maxi­málna pro­fe­si­ona­lita a tvo­ri­vosť. Táto kniha je fas­ci­nu­jú­cim číta­ním dokonca aj pre tých, ktorí cho­dia do práce v reál­nom svete.

Verím, že siah­neš až po jed­nej z týchto kníh a zís­kaš možno viac odpo­vedí na otázky, ktoré si si klá­dol.

Zdroj a titulná foto­gra­fia: Anders Emil Møl­ler, medium.com

Pridať komentár (0)