Koľko Slovákov ostane v roku 2100 a ktorý národ bude najväčší na svete?

Lenka Sidorová / 22. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Po­pu­lá­cia väč­šiny vy­spe­lých kra­jín vý­razne klesá, oproti tomu je v Af­rike pô­rodná expan­zia.
  • Slo­váci sú malý ná­rod a budú ešte menší.
  • Mig­rá­cia ľud­ské ne­šťas­tie ne­vy­rieši.
zdroj: pixabay.com
  • Po­pu­lá­cia väč­šiny vy­spe­lých kra­jín vý­razne klesá, oproti tomu je v Af­rike pô­rodná expan­zia.
  • Slo­váci sú malý ná­rod a budú ešte menší.
  • Mig­rá­cia ľud­ské ne­šťas­tie ne­vy­rieši.

Nie je prek­va­pe­ním, že po­čet pô­vod­ných oby­va­te­ľov Európy rýchlo klesá. Ra­kúsko a Bie­lo­rusko malo slabú chvíľku v pô­rod­nosti už v roku 1950. V ro­koch 1967 až 1968 sa na­ro­dilo me­nej aj Če­chov. Ok­rem toho po­pu­lá­cia v Európe aj vo zvyšku sveta viac či me­nej stú­pala.

Od roku 1974 za­zna­me­nalo Ne­mecko prvý vý­zar­nejší po­kles pô­rod­nosti a one­dlho sa k nemu pri­dalo jaj Švaj­čiar­sko a Ra­kúsko. Okolo roku 1985 sa v týchto kra­ji­nách si­tu­áca zlep­šila, no star­nu­tie po­pu­lá­cie sa po­stupne pre­su­nulo sme­rom na vý­chod do kra­jín ako Ma­ďar­sko, Ru­mun­sko, Bul­har­sko, Ukra­jina, Litva, Česko, a tak ďa­lej. Od 1995 za­čala de­mo­gra­fia ko­lek­tívne kle­sať v po­lo­vici Európy od Ta­lian­ska na vý­chod a tak isto v Rusku, to sa ne­skôr vzcho­pilo.

O koľko klesne po­pu­lá­cia v jed­not­li­vých kra­ji­nách  za ne­ce­lých 82 ro­kov?

Po­pu­lá­cia Slo­vá­kov me­dzi rokmi 1950 a 2000 vý­razne rá­stla. Podľa ak­tu­ál­nej si­tu­ácie v spo­loč­nosti to vy­zerá tak, že sa v roku 2020 bu­deme na­chá­dzať na vr­chole s po­čtom ob­ča­nov 5 451 400. Po­tom za­čne Slo­vá­kov kon­ti­nu­álne ubú­dať až nás v roku 2100 ostane len 3 848 052. Pre zau­jí­ma­vosť, kaž­dých 9 mi­nút sa je­den Slo­vák na­rodí a kaž­dých 10 mi­núť je­den zo­mrie.

Kra­jina                                 po­pu­lá­cia v roku 2018                            po­pu­lá­cia v roku 2100

Česko                                   10 626 865                                                8 903 250

Ra­kúsko                                 8 757 235                                                8 194 942

Ma­ďar­sko                               9 680 297                                                6 412 459

Poľ­sko                                 38 088 112                                               21 383 199

Ukra­jina                              43 953 069                                               28 387 549

Chor­vát­sko                           4 158 513                                                2 530 795

Ne­mecko                           82 336 777                                               71 127 058

Fran­cúz­sko                       65 299 011                                               74 198 874

Veľká Bri­tá­nia                   66 674 299                                               80 915 580

Rusko                             143 959 484                                             124 109 848

USA                                327 365 058                                             446 784 432

Ni­gé­ria                            195 875 237                                            788 106 542

Osud všet­kých kra­jín si mô­žete po­zrieť TU.

Za­tiaľ čo vo väč­šine kra­jín vy­spe­lého sveta má de­mo­gra­fia kle­sa­júci trend, v prí­pade af­ric­kých kra­jín, a to najmä Ni­gé­rie, po­pu­lá­cia ra­di­kálne ras­tie. V ja­nu­ári tohto roku sa v Ni­gé­rii na­ro­dil tretí naj­väčší po­čet detí na svete, hneď po In­dii a Číne. Ak bude ak­tu­álny stav po­kra­čo­vať, už v roku 2050 sa stane tre­ťou naj­po­čet­nej­šou kra­ji­nou. Ras­túci po­čet detí zá­ro­veň stále zvy­šuje ne­za­mest­na­nosť, chu­dobu, a tým pá­dom aj mig­rá­ciu.

Na Slo­ven­sko príde žiť v prie­mere je­den mig­rant za 480 mi­nút. Oproti tomu do Ne­mecka príde je­den každú mi­nútu a do USA kaž­dých 35 se­kúnd. Úplná in­teg­rá­cia člo­veka z vý­razne iného pro­stre­dia a iných mra­vov trvá pri ide­ál­nych pod­mien­kach 30 a viac ro­kov. Uvie­dol to šéf vý­skumu z UNESCO John Cro­wley na kon­fe­ren­cii, ktorú hos­tila Uni­ver­zita Ko­men­ského v de­cem­bri 2017.

Čí­ňa­nov by malo z po­čtu 1 416 477 673 ubud­núť na 1 025 679 938. In­dia pri sú­čas­nom trende pred­behne Čínu s po­čtom 1 522 468 414 oby­va­te­ľov a získa tam sve­tové pr­ven­stvo.

Pla­néta Zem by mala v roku 2100 niesť a uži­viť až 11 mi­liárd ľudí, čo nie je ľahký údeľ. Ak ne­bu­deme zdroje vy­uží­vať še­trne a ne­stihnú sa ob­no­vo­vať kvôli ne­us­tále ras­tú­cemu kon­zumu a ľud­skej po­pu­lá­cii, môže tu vy­puk­núť veľmi ne­prí­jemná si­tu­ácia. Tu vidno, že odo­bro­va­nie mig­rá­cie z tre­tích kra­jín nie je rie­še­nie. Treba najmä za­sta­viť vy­sokú pô­rod­nosť.

Pridať komentár (0)