Komix #4: Inves­tor postrach, či spa­se­nie?

Luky Gašparík / 15. augusta 2014 / Startupy

Štvr­tou posta­vou komi­xu od Rel­bi­tu je inves­tor. Pre­čí­taj­te si, ako ľudia vní­ma­jú túto “kon­tro­verz­nú” oso­bu. Som zve­da­vý, koľ­kí z vás roz­poz­na­jú oso­bu na ban­kov­kách :).

#4 Posled­nou posta­vou náš­ho komik­su je Inves­tor. Znie to pove­do­me, ale čo vlast­ne robí? 

Inves­tu­je penia­ze, ale na to ste priš­li asi aj sami. Väč­ši­na inves­tu­je do pro­jek­tov s dob­rý­mi vyhliad­ka­mi a budú­cim zis­kom. A potom sú tu inves­to­ri, kto­rí radi inves­tu­jú do star­tu­pov… Zras­ta­jú s ním a začí­na­jú žiť s tímom. Aké je to žiť s inves­to­rom? Zlo­ži­té. Nie­ke­dy ste preň­ho géniu­som s úžas­ný­mi nápad­mi a ino­ke­dy… na tie nadáv­ky by sa tu nenaš­lo dosť mies­ta. A tie­to sta­vy sa rých­lo strie­da­jú. Asi tak tri­krát za hodi­nu. 

Znie vám zo pove­do­mé? Ake máte vy skú­se­nos­ti s inves­tor­mi? Dáva­li ste pred nimi už aj vy pitch?

Zdroj: relbit.com 

Pridať komentár (0)