Komix #4: Inves­tor postrach, či spa­se­nie?

Luky Gašparík / 15. augusta 2014 / Startupy

Štvr­tou posta­vou komixu od Rel­bitu je inves­tor. Pre­čí­tajte si, ako ľudia vní­majú túto “kon­tro­verznú” osobu. Som zve­davý, koľkí z vás roz­poz­najú osobu na ban­kov­kách :).

#4 Posled­nou posta­vou nášho komiksu je Inves­tor. Znie to pove­dome, ale čo vlastne robí? 

Inves­tuje peniaze, ale na to ste prišli asi aj sami. Väč­šina inves­tuje do pro­jek­tov s dob­rými vyhliad­kami a budú­cim zis­kom. A potom sú tu inves­tori, ktorí radi inves­tujú do star­tu­pov… Zras­tajú s ním a začí­najú žiť s tímom. Aké je to žiť s inves­to­rom? Zlo­žité. Nie­kedy ste preňho géniu­som s úžas­nými nápadmi a ino­kedy… na tie nadávky by sa tu nenašlo dosť miesta. A tieto stavy sa rýchlo strie­dajú. Asi tak tri­krát za hodinu. 

Znie vám zo pove­domé? Ake máte vy skú­se­nosti s inves­tormi? Dávali ste pred nimi už aj vy pitch?

Zdroj: relbit.com 

Pridať komentár (0)