Konečne sa našiel spô­sob ako sa všetko naučiť za polo­vičný čas

Kristína Šuvadová / 10. februára 2016 / Zaujímavosti

Nové štú­die tvr­dia, že kľúč k zís­ka­niu nových vedo­mostí a schop­ností je spô­sob uče­nia sa a nie jeho dĺžka.

Učíš sa hrať na kla­víri? Alebo sa učíš nejaký nový šport? Sústreď sa hlavne na štýl uče­nia. Nie je dôle­žité koľko hodín tým strá­viš, ale ak ťa to nebaví a flá­kaš to, je to strata tvojho času.

Dote­raz všetci pred­po­kla­dali, že stá­lym opa­ko­va­ním (naprí­klad urči­tej skladby pri hre na kla­víri) sa naučíš ľah­šie. No opak je prav­dou. Uká­zalo sa totiž, že exis­tujú omnoho lep­šie spô­soby na uče­nie.

Uče­ním mierne modi­fi­ko­va­nej ver­zie zada­nia si člo­vek dokáže zapa­mä­tať až dvoj­ná­sobne rých­lej­šie.” Tvrdí Pablo Cel­nik, hlava tohto výskumu.

Pokus bol vyko­naný na 86-tich dob­ro­voľ­ní­koch, ktorí mali za úlohu naučiť sa hýbať kur­zo­rom na obra­zovke pomo­cou špe­ciál­neho zaria­de­nia (a nie pomo­cou PC myšky).

Dob­ro­voľ­níci boli roz­de­lení na 3 sku­piny a každá sku­pina strá­vila 45 minút uče­ním sa. Šesť hodín neskôr bola jedna zo sku­pín požia­daná, aby sa odišla učiť presne to isté. Dru­hej sku­pine bol štýl uče­nia mierne zme­nený a tre­tia sku­pina nero­bila nič.

Pri výsled­koch sa neprek­va­pivo naj­hor­šie naučila posledná sku­pina — tá, ktorá si naučené poznatky ani raz nezo­pa­ko­vala. No sku­pine s mierne zme­ne­ným spô­so­bom uče­nia sa darilo až dva­krát lep­šie ako sku­pine, kto­rej sa pri učení nezme­nilo nič.

Ako to je ale možné? Je to vďaka takz­va­nému utu­žo­va­niu poznat­kov. Mozog ostane dlh­šie aktívny, ak vníma stále nové a zau­jí­mavé veci. No keď sa poze­ráme stále na to isté, náš mozog sa unaví a “vypne”. Tento pokus bol opa­ko­vaný viac krát a na via­ce­rých rôz­nych zada­niach. Fun­go­val vždy a na všet­kom.

Okrem pomoci nám všet­kým vyškr­tať si pred­sav­za­tia na rok 2016 až dva­krát rých­lej­šie, výskum má silný vplyv aj v zdra­vot­níc­tve. Naprí­klad takí lekári dokážu až dva­krát rých­lej­šie naučiť pacienta, ako pou­ží­vať svoju pro­tézu, prí­padne ako sa naučiť čokoľ­vek nové po pre­ko­naní mŕt­vice.

TOTO
Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)