Konečne! Slo­ven­ské kiná v jed­nej appke

Luky Gašparík / 30. júna 2014 / Business

Aj vám sa nechce vždy hľa­dať, čo a kedy práve ide v kine, hlavne keď máte po ruke len mobil? Slo­ven­ská apli­ká­cia Kine­ma­Kity tento “prob­lém” vyrieši za vás, pri­náša totiž pre­hľad slo­ven­ských kín a ich prog­ramy. Na tejto appke je však sym­pa­tické, že dokáže ešte oveľa via­cej.

Čo teda dokáže Kine­ma­Kity? Pri­már­nou úlo­hou tejto jed­no­du­chej appky, je spre­hľad­ne­nie prog­ramu kín a výber fil­mov v 28 mes­tách na Slo­ven­sku. Medzi pod­po­ro­vané mul­tip­lexy pat­ria zatiaľ Cinema City, Cine­max a Ster Cen­tury Cine­mas. Kine­ma­Kity pod­po­ruje samoz­rejme aj mnoho ďal­ších men­ších kín v ostat­ných mes­tách. Kom­plentný zoznam pod­po­ro­va­ných miest a kín náj­dete v spod­nej časti článku.

Po prvom spus­tení apli­ká­cia auto­ma­ticky zobrazí prog­ram pre pre­do­vo­lené mesto Bra­ti­slavu. Pre zmenu prog­ramu na vaše mesto, stačí klik­núť na BA v hor­nej časti a vybrať svoje mesto zo zoznamu. Ak zvo­líte auto­ma­tický výber, prog­ram sa bude auto­ma­ticky pris­pô­so­bo­vať najb­li­šiemu pod­po­ro­va­nému mestu. Prog­ram si môžete vyfil­tro­vať aj na kon­krétne kino, klik­nu­tím na ikonu v pra­vom hor­nom rohu v prog­rame.

Zoznam fil­mov je roz­de­lený do troch častí. V prvej časti sa zobra­zujú filmy, na ktoré môžete ísť práve dnes, zaj­tra alebo pozaj­tra. V dru­hej časti je zoznam fil­mov, ktoré sa hrajú buď neskôr ako o 3 dni alebo ešte nemali pre­mi­éru. V tre­tej časti je zoznam fil­mov, ktoré by ste radi videli.

V tabe “My Movies” je chro­no­lo­gicky zora­dený zoznam fil­mov, ktoré ste videli. Film sa označí ako videný po napí­saní krát­kej recen­zie.

Hlavné fun­kcie apli­ká­cie:

1. Prog­ram
- pro­gam na dnes a zaj­tra
- chro­no­lo­gicky zora­dené pre­mie­ta­nia a vizu­álne odde­lené hodiny a kiná
- kiná a mestá sa dajú fil­tro­vať jed­not­livo alebo auto­ma­ticky
- prog­ram je prí­stupný aj v off­line móde
- detail filmu má svoj pre­hľad časov pre­mie­taní vo všet­kých kinách pre zvo­lené mesto

2. Filmy
- zoznam fil­mov práve pre­mie­ta­ných v kinách
- zoznam pri­pra­vo­va­ných fil­mov
- full­tex­tové vyhľa­dá­va­nie fil­mov (zadajte naprí­klad názov filmu, žáner, herca, reži­séra, atď.)

3. Detail filmu
- popis, pla­gát, titulky/dabing, dĺžka, trai­ler
- pre­hľad časov pre­mie­taní filmu vo všet­kých kinách v zvo­le­nom meste
- 5 hviez­dič­kové hod­no­te­nie filmu s vlast­nou recen­ziou
- reži­sér, zoznam her­cov
- pri­dať film do “Chcem vidieť”

4. Moje filmy
- zoznam fil­mov, ktoré ste ohod­no­tili aj s hod­no­te­ním, časom a tex­tom hod­no­te­niae

5. Chcem vidieť
- filmy, ktoré chcete vidieť si môžete ulo­žiť na jedno rýchlo prí­stupné miesto. Ak je film ešte pred pre­mi­é­rou, dosta­nete noti­fi­ká­ciu, keď sa film dostane do kín.

Zoznam pod­po­ro­va­ných miest a kín:
- Bra­ti­slava (Cinema City Aupark, Euro­vea, Polus, Film Europe, Nos­tal­gia, Lamač, Lumi­ére, Mla­dosť)
- Ban­ská Štiav­nica (Aka­de­mik)
- Ban­ská Bys­trica (Cine­max)
- Bánovce nad Beb­ra­vou (Gemi­ni­Lux)
- Dunaj­ská Streda (Cine­max)
- Humenné (Fajn)
- Košice (Cine­max, Ster Cen­tury)
- Levice (Junior)
- Lip­tov­ský Miku­láš (Nico­laus)
- Luče­nec (Apollo)
- Mar­tin (Mos­kva)
- Micha­lovce (CEN­TRUM)
- Nitra (Cine­max, Kinok­lub Tatra)
- Nové Zámky (Mier)
- Par­ti­zán­ske (3D Kino)
- Pezi­nok (Dom Kul­túry)
- Pieš­ťany (Fon­tána)
- Pop­rad (Cine­max)
- Pre­šov (Cine­max)
- Prie­vi­dza (Ster Cen­tury)
- Rimav­ská Sobota (Orbis)
- Senica (MsKS)F
- Ska­lica (Cine­max)
- Spiš­ská Nová Ves (Ster Cen­tury)
- Tren­čín (Cine­max)
- Trnava (Cine­max)
- Zvo­len (Europa Cine­mas)
- Žilina (Cine­max, Ster Cen­tury)

Dúfam, že ste tam našli aj vaše mesto a ak nie, som si istý, že čoskoro pri­budne :).

Zdroj: Kine­ma­kity

Pridať komentár (0)