Konferencia Žiť Vedomo nie je len o plastových fľašiach a igelitkách, ale o ekologickom zmýšľaní

Redakcia / 9. novembra 2018 / Eko

Prob­le­ma­tiku za­ned­ba­nosti ži­vot­ného pro­stre­dia a všet­kého čo s tým sú­visí, už za­čí­name po­ci­ťo­vať viac – me­nej všetci. Už to dávno nie je len o plas­to­vých fľa­šiach a ige­lit­kách, ale glo­bál­nej po­treby rie­še­nia mno­hých eko­lo­gic­kých prob­lé­mov a ich vplyve na naše zdra­vie.

Ak sa te­raz roz­hod­neme ča­kať a spo­lie­hať sa na zmenu zhora, po­cho­díme ako s na­ším škols­tvom, kde sa roz­ho­duje ne­sys­té­movo a bez na­čú­va­nia od­bor­ní­kov. V prí­pade, že ne­na­stú­pime na roz­be­hnutý vlak, oto­číme sa mu chrb­tom, zo­stanú nám len oči pre plač. Teda nám možno nie, no na­šim po­tom­kom ur­čite áno. Ni­kto však nemá ča­ro­vný prú­tik a ne­do­káže jeho máv­nu­tím zvrá­tiť dl­ho­dobé upa­da­nie ži­vot­ného pro­stre­dia. Je po­trebné za­čať od seba, aj keď sa to nie­kedy zdá ako beh na dlhé trate.


Aby ste v tom ne­boli sami, dá­vame vám do po­zor­nosti 1. roč­ník in­te­rak­tív­nej kon­fe­ren­cie Žiť­Ve­domo, ktorá pri­chá­dza priamo do Ko­márna dňa 24.11.2018 . Cie­ľom kon­fe­ren­cie je pri­blí­žiť prob­lémy a nájsť rie­še­nia v ob­lasti ži­vot­ného pro­stre­dia, ochrany zdra­via a na­kla­da­nia s od­padmi, pro­stred­níc­tvom eko­lo­gic­kého roz­ho­do­va­nia a zod­po­ved­ného sprá­va­nia sa k sebe, k oko­liu a ži­votu. Je to ve­domá cesta pre udr­ža­teľný, zdravší ži­vot. Na­skytá sa vám je­di­nečná prí­le­ži­tosť ne­chať sa in­špi­ro­vať pro­stred­níc­tvom pred­ná­šok, works­ho­pov, dis­ku­sie s od­bor­níkmi z ob­lasti zdra­vot­níc­tva, vzde­lá­va­nia, zdra­vého ži­vot­ného štýlu, be­z­od­pa­do­vosti, pod­pory zdra­via a hnu­tia Zero Waste, či lo­kál­nymi pes­to­va­teľmi a vý­rob­cami. Do­zviete sa viac o na­šom okolí a jeho zlož­kách: pôde, vode vzdu­chu a per­ma­kul­túre a o tom, prečo sú tieto zložky pre nás ži­votne dô­le­žité a ako ich chrá­niť. Obo­zná­mite sa o správ­nej ži­vo­tospráve, zdra­vom po­hybe, o sú­čas­ných ri­zi­kách, ktoré nás naj­via ohro­zujú a sa­moz­rejme o tom, čo by sme mali ro­biť, aby sme boli viac fit a viedli šťast­nejší ži­vot. A ve­ríme, že po­zor­nosti vám ne­unikne ani téma o be­z­od­pa­do­vosti, kde sa do­zviete viac o tom ako od­pad eli­mi­no­vať a ne­pro­du­ko­vať.


Cie­ľom kon­fe­ren­cie však nie je len os­veta do­spe­lých, ale aj detí. Preto ne­vá­hajte a do­neste aj tie svoje, čaká na nich bo­hatý prog­ram v det­skej zóne, za­stre­šený vďaka od­bor­ní­kom, pe­da­gó­gom a štu­den­tom. Aj naj­menší účast­níci sa hra­vou for­mou do­zve­dia o všet­kých té­mach kon­fe­ren­cie. Pro­stred­níc­tvom zá­žitku, ab­sol­vo­va­ním diel­ni­čiek, hier a rôz­nych ak­ti­vít  si budú môcť vy­tvá­rať po­zi­tívny vzťah k ži­vot­nému pro­stre­diu, ale aj k zdra­viu, pre­tože ne­bude chý­bať ani di­va­delná po­sta­vička Zdra­vý­živka.
Všetky in­for­má­cie o kon­fe­ren­cii, pred­ná­ša­jú­cich a prog­rame, náj­dete na týchto strán­kach: https://zit­ve­domo.sk/miesto-kon­takt/
https://www.fa­ce­book.com/events/2153109308045983/.

 

VI­DEO­POZ­VÁNKA: https://www.you­tube.com/watch?v=Gk5kY­EkuXTA

Pridať komentár (0)