Kon­flikt! Presne to potre­buje váš star­tup

Luky Gašparík / 27. júla 2014 / Business

Znie to síce divne, ale nedos­ta­tok kon­fliktu môže byť pre váš star­tup osud­ným. Keď nevyt­vo­ríte pra­covné pro­stre­die, kde sa vaši zamest­nanci a kole­go­via budú cítiť v pohode, máte o prob­lém posta­rané.

Strach z toho pove­dať svoj názor alebo nebo­daj vyjad­riť nesú­hlas s firem­nou poli­ti­kou, je u nás na Slo­ven­sku ešte stále dosť kon­tro­verz­nou témou. Od čias našich rodi­čov vycho­va­ných v duchu socia­lizmu v štýle “drž hubu a krok”, sa už veľa zme­nilo. Z vlast­nej skú­se­nosti by som pove­dal, že je neuve­ri­teľné dôle­žité mať vo firme ľudí, ktorí sa neboja pove­dať svoj názor a dokonca aj často krát nesú­hla­siť. Zákla­dom prog­resu je práve kon­flikt (samoz­rejme kon­štruk­tívny). Dôle­žité je doká­zať vyar­gu­men­to­vať svôj postoj a nie len nezmy­selne nesú­hla­siť zo všet­kým, čo povie druhá strana. Kon­štruk­tívny kon­flikt veľa­krát pod­ne­cuje roz­mýš­ľať nad prob­lé­mami resp. môže pomôcť nájsť skryté míny a takto pre­dísť zby­toč­ným prob­lé­mom. Ako ale vytvo­riť takéto pro­stre­die, kde sa ľudia nebudú báť pove­dať ich názor? Mar­ga­ret Hef­fer­nan jedna z reč­ní­čiek na TEDG­lo­bal 2012 dala krátky návod na to, ako toto pro­stre­die správne vytvo­riť:

1. Robte s ľuďmi odliš­nými od vás

Aj keď sa hovorí, že vrana k vrane sadá, v biz­nise to neplatí úplne doslovne. Nepot­re­bu­jete mať okolo seba tím pri­ky­vo­va­čov, ale ľudí ktorí roz­mýš­ľajú opačne ako vy. Práve vtedy máte väč­šiu šancu vychy­tať už spo­mí­nané míny, ktoré by vás pri jed­not­li­vých roz­hod­nu­tiach mohli čakať.

2. Nemajte strach zme­niť svoj názor

Ako hovorí jeden z mojich obľú­be­ných citá­tov “často krát je treba väč­šej odvahy k tomu svoj názor zme­niť, ako si za nim pevne stáť”. Veľmi výstižné a naozaj platné pra­vidlo. Nikto nie je neomylný, dokonca ani VY :). 

3. Nebojte sa kon­fliktu

Podľa šta­tis­tiky má 85% európ­skych a ame­ric­kých CEO strach, z vyvo­la­nia kon­flik­to­vej situ­ácie v práci. Pred­stavte si koľko dob­rých nápa­dov takto vyjde na zmar! Ak nevy­vo­láte takúto situ­áciu, nikdy nedo­nú­tite aj ostat­ných pohnúť moz­gom a vydať zo seba to naj­lep­šie.

Ak chcete teda vedieť, ako to presne vidí Haf­fer­na­nová, stačí si pozrieť video.

Pridať komentár (0)