Kon­flikt! Pres­ne to potre­bu­je váš star­tup

Luky Gašparík / 27. júla 2014 / Business

Znie to síce div­ne, ale nedos­ta­tok kon­flik­tu môže byť pre váš star­tup osud­ným. Keď nevyt­vo­rí­te pra­cov­né pro­stre­die, kde sa vaši zamest­nan­ci a kole­go­via budú cítiť v poho­de, máte o prob­lém posta­ra­né.

Strach z toho pove­dať svoj názor ale­bo nebo­daj vyjad­riť nesú­hlas s firem­nou poli­ti­kou, je u nás na Slo­ven­sku ešte stá­le dosť kon­tro­verz­nou témou. Od čias našich rodi­čov vycho­va­ných v duchu socia­liz­mu v štý­le “drž hubu a krok”, sa už veľa zme­ni­lo. Z vlast­nej skú­se­nos­ti by som pove­dal, že je neuve­ri­teľ­né dôle­ži­té mať vo fir­me ľudí, kto­rí sa nebo­ja pove­dať svoj názor a dokon­ca aj čas­to krát nesú­hla­siť. Zákla­dom prog­re­su je prá­ve kon­flikt (samoz­rej­me kon­štruk­tív­ny). Dôle­ži­té je doká­zať vyar­gu­men­to­vať svôj postoj a nie len nezmy­sel­ne nesú­hla­siť zo všet­kým, čo povie dru­há stra­na. Kon­štruk­tív­ny kon­flikt veľa­krát pod­ne­cu­je roz­mýš­ľať nad prob­lé­ma­mi resp. môže pomôcť nájsť skry­té míny a tak­to pre­dísť zby­toč­ným prob­lé­mom. Ako ale vytvo­riť také­to pro­stre­die, kde sa ľudia nebu­dú báť pove­dať ich názor? Mar­ga­ret Hef­fer­nan jed­na z reč­ní­čiek na TEDG­lo­bal 2012 dala krát­ky návod na to, ako toto pro­stre­die správ­ne vytvo­riť:

1. Rob­te s ľuď­mi odliš­ný­mi od vás

Aj keď sa hovo­rí, že vra­na k vra­ne sadá, v biz­ni­se to nepla­tí úpl­ne doslov­ne. Nepot­re­bu­je­te mať oko­lo seba tím pri­ky­vo­va­čov, ale ľudí kto­rí roz­mýš­ľa­jú opač­ne ako vy. Prá­ve vte­dy máte väč­šiu šan­cu vychy­tať už spo­mí­na­né míny, kto­ré by vás pri jed­not­li­vých roz­hod­nu­tiach moh­li čakať.

2. Nemaj­te strach zme­niť svoj názor

Ako hovo­rí jeden z mojich obľú­be­ných citá­tov “čas­to krát je tre­ba väč­šej odva­hy k tomu svoj názor zme­niť, ako si za nim pev­ne stáť”. Veľ­mi výstiž­né a naozaj plat­né pra­vid­lo. Nikto nie je neomyl­ný, dokon­ca ani VY :). 

3. Neboj­te sa kon­flik­tu

Pod­ľa šta­tis­ti­ky má 85% európ­skych a ame­ric­kých CEO strach, z vyvo­la­nia kon­flik­to­vej situ­ácie v prá­ci. Pred­stav­te si koľ­ko dob­rých nápa­dov tak­to vyj­de na zmar! Ak nevy­vo­lá­te takú­to situ­áciu, nikdy nedo­nú­ti­te aj ostat­ných pohnúť moz­gom a vydať zo seba to naj­lep­šie.

Ak chce­te teda vedieť, ako to pres­ne vidí Haf­fer­na­no­vá, sta­čí si pozrieť video.

Pridať komentár (0)