Koniec doby klietkovej: Po sliepkach sa spustila petícia aj za ostatné týrané zvieratá

Lenka Sidorová / 21. januára 2019 / Food biznis

  • Ak­ti­visti po sliep­kach po­u­ka­zujú aj na os­tatné zvie­ratá
  • Po­môcť im má pe­tí­cia a tlak ve­rej­nosti
  • Ak­ti­visti po sliep­kach po­u­ka­zujú aj na os­tatné zvie­ratá
  • Po­môcť im má pe­tí­cia a tlak ve­rej­nosti

Zvie­ratá vo veľ­ko­cho­voch žijú po väč­šine v hroz­ných pod­mien­kach. Nie je to len trá­pe­nie ve­gá­nov, aj mä­sož­rav­com trhá srdce, keď vi­dia, od­kiaľ po­chá­dza ich po­krm. Ne­treba sa vzdá­vať mäsa, hos­po­dár­ske zvie­ratá by však mohli žiť v lep­ších pod­mien­kach.

Ne­dávno mala veľký ohlas pe­tí­cia za zá­kaz kliet­ko­vého chovu slie­pok. Ale sliepky nie sú je­diné zvie­ratá, ktoré žijú v mi­nia­túr­nej klietke na ko­vo­vom ple­tive, kde sa ne­môžu ani oto­čiť. Dob­ro­voľ­níci z or­ga­ni­zá­cie Hlas zvie­rat preto te­raz spúš­ťajú pe­tí­ciu za ko­niec kliet­ko­vého chovu aj pre os­tatné zvie­ratá, ako pra­satá, kravy, husy, ryby či krá­liky a mnoho ďal­ších.

Ak máš zá­u­jem o viac in­for­má­cií o da­nej prob­le­ma­tike, všetky od­po­vede do­sta­neš 26. ja­nu­ára v info stánku na Poš­to­vej ulici v Bra­ti­slave, ktorý sa bude ve­no­vať ce­lo­európ­skej kam­pani za ukon­če­nie kliet­ko­vého chovu hos­po­dár­skych zvie­rat. Pe­tí­ciu mô­žeš pod­pí­sať na mieste alebo aj on­line.

Kliet­kový chov vzni­kol kvôli rých­lemu ná­rastu glo­bál­nej po­pu­lá­cie a zvý­še­nej spot­rebe ži­vo­číš­nych pro­duk­tov. Tieto chovy sa od­borne na­zý­vajú aj kon­cen­tro­vané vý­krmne.

O ne­etic­kom chove sa in­ten­zív­nej­šie ho­vorí nie­koľko po­sled­ných ro­kov, keď sa ob­raz re­a­lity za­čali ší­riť ve­rej­nos­ťou. Do­vtedy sme po­znali len usmiatu fia­lovú kra­vičku na rozk­vit­nu­tej lúke pod Tat­rami.

Pridať komentár (0)