Kon­tro­verzná apli­ká­cia Rum­blr — Tin­der pre bit­ká­rov

Martin Faith / 8. novembra 2015 / Business

Rád si buch­neš? Štve ťa, že ťa nikto momen­tálne neštve? Možno sa do Apps­toru dostane apli­ká­cia, ktorá ti tvoj koní­ček zjed­no­duší. Pred­sta­vu­jeme Rum­blr, Tin­der pre bit­ká­rov.

Kámo, nepáči sa mi tvoj ksicht, chceš si buc­hnúť?“

Takto zhruba pre­bie­hajú chat dia­lógy na novej apli­ká­cií Rum­blr, ktorá slúži na orga­ni­zá­ciu päst­ných súbo­jov s nezná­mymi ľuďmi — niečo na štýl Fight Clubu. Rum­blr fun­guje veľmi podobe ako datin­gová apli­ká­cia (napr. Tin­der), len s tým roz­die­lom, že stret­nu­tia sa konajú na par­ko­vis­kách a v boč­ných ulič­kách, namiesto roman­tic­kých reštau­rá­cií. A namiesto happy endingu vyvr­cho­lia pri­naj­men­šom odre­tými päs­ťami.

Takto znie pitch na web­stránke:

Rum­blr je appka pre rekre­ač­ných bit­ká­rov, ktorá im umož­ňuje nájsť, stret­núť a buc­hnúť si s ostat­nými bit­kármi v okolí.” Sám ideš do bitky nerád, ale baví ťa sa pri­ze­rať? Rum­blr slúži aj bit­ko­vým voy­eurom: “Aby si mohol využí­vať Rum­blr, nemu­síš sa biť. Dáme ti pre­hľad bitiek, ktoré sa práve konajú v tvo­jom okolí a kto­rých sa môžeš zúčast­niť ako divák” – a to všetko zadarmo!

Apli­ká­cia posky­tuje mož­nosť chatu, ako aj mapo­va­ciu fun­kciu, ktorá uka­zuje, kde sú ostatní uží­va­te­lia alebo bitky. Dokonca je možné vyfil­tro­vať iba na bab­ské bitky alebo bitky gan­gov.

Apli­ká­cia zatiaľ ešte nie je spus­tená v AppS­tore, čaká na schvá­le­nie (ktoré je v tomto prí­pade veľmi otázne). Momen­tálne sa môžete zapí­sať na pora­dov­ník, kde prvých 2000 adries dostane pozvánku na tes­to­va­nie beta ver­zie.

Po mone­ti­zá­cií nie je zatiaľ žiadna stopa, zatiaľ to vyzerá len na pokus vybu­do­va­nia veľ­kej komu­nity bit­ká­rov. Do budúcna môže ale Rum­blr slú­žiť ako dobrý komu­ni­kačný kanál pre posky­to­va­te­ľov mate­riálu pre prvú pomoc alebo pre anger mana­ge­ment tera­pe­utov.

Uvi­díme, či sa to roz­šíri. Určite nepod­po­ru­jem vol­no­ča­sové bit­kár­če­nie, na Rum­blr ma ale zau­jalo niečo iné. Tým je šikovná apli­ká­cia jed­no­du­chej Tin­der tech­no­ló­gie na nové využi­tie. Nedávno sme písali o čes­kom star­tupe Proudly, ktorý robí hiring podob­ným spô­so­bom. Je to intu­itívne, rýchle a zábavné. Aké jed­no­du­ché, stačí si spo­jiť dve a dve. Kde ešte sa táto tech­no­ló­gia dá využiť? 

Pridať komentár (0)