Con­ver­tib­le notes — jed­na zo základ­ných inves­tič­ných metód

Martin Faith, / 22. marca 2016 / Lifehacking

Jed­nou z naj­pou­ží­va­nej­ších metód inves­to­va­nia do ear­ly sta­ge star­tu­pov je nie­čo, čomu sa nazý­va kon­ver­ti­bil­ná zmen­ka (“con­ver­tib­le note”). Je to v pod­sta­te pôžič­ka, kto­rá sa pre­me­ní na vlast­níc­ky podiel po tom, ako fir­ma začne dosa­ho­vať obra­ty, vďa­ka čomu je ľah­šie určiť jej reál­nu hod­no­tu.

Pre­čo pou­žiť kon­ver­ti­bil­nú zmen­ku?

Tie­to zmen­ky sú pou­ží­va­né pre­dov­šet­kým počas úvod­né­ho kola inves­to­va­nia (seed round) a to prá­ve pre­to, lebo je ich pomo­cou mož­né oddia­liť nároč­né určo­va­nie ceny spo­loč­nos­ti, do kto­rej je inves­to­va­né. Akú hod­no­tu majú pod­ľa vás dva­ja soft­vé­ro­ví inži­nie­ri a ich pro­to­typ? Ako by sa táto hod­no­ta zme­ni­la, ak by sa k nim do týmu pri­dal MBA? Pou­ži­tím kon­ver­ti­bil­ných zme­niek si inves­tor v danom momen­te uľah­čí život a pre­su­nie hľa­da­nie odpo­ve­dí na tie­to nároč­né otáz­ky na neskôr. 

Vte­dy už bude totiž mať dostup­né infor­má­cie o tom, ako pro­dukt prí­jí­ma­jú pou­ží­va­te­lia ale­bo zákaz­ní­ci, čo hľa­da­nie féro­vej ceny veľ­mi uľah­čí. 

Marc Andre­e­sen a Ben Horo­witz — zakla­da­te­lia jed­né­ho z naj­zná­mej­ších Ven­tu­re Capi­tal fon­dov — Andre­e­sen Horo­witz, foto: washingtonpost.com

Ako teda kon­ver­ti­bil­né zmen­ky fun­gu­jú?

Pri inves­tí­cií pomo­cou tých­to zme­niek dosta­ne star­tup finan­cie okam­ži­te, ale inves­to­rov podiel na vlast­níc­tve je urče­ný počas násled­né­ho inves­tič­né­ho kola, zväč­ša je to Series A. V tom­to momen­te už bude mať star­tup za sebou istú minu­losť, kto­rá o jeho reál­nej hod­no­te veľa napo­vie. V momen­te, kedy inves­to­ri v series A určia hod­no­tu fir­my sa zmen­ka pre­kon­ver­tu­je do podie­lu na vlast­níc­tve v zľav­ne­nej cene. Táto zľa­va je odme­nou pre seed inves­to­rov za vyš­ší risk, kto­rý svo­jou včas­nou inves­tí­ci­ou pod­stú­pi­li.

Veľ­kosť podie­lu, do kto­ré­ho sa táto zmen­ka pre­kon­ver­tu­je zále­ží od ceny v series A plus dva kľú­čo­vé kom­po­nen­ty tej­to zmen­ky.

  • Dis­kont­ná sadz­ba: urču­je, ako bude ear­ly sta­ge inves­tor kom­pen­zo­va­ný za doda­toč­ný risk. Ak je táto sadz­ba naprí­klad 20% a series A inves­to­ri inves­tu­jú v hod­no­te 1 EUR za akciu (podiel vo fir­me), zmen­ko­vým inves­to­rom sa ich skor­ší vklad pre­kon­ver­tu­je na podie­ly v hod­no­te 0.80 EUR za akciu (20% zľa­va vďa­ka dis­kon­tu). Dosta­nú tak za rov­na­kú cenu o štvr­ti­nu väč­ší podiel vo fir­me.

  • Valu­ač­né obme­dze­nie: ďal­šia mož­nosť, ako odme­niť včas­ných inves­to­rov za pod­stú­pe­nie rela­tív­ne vyš­šie­ho ris­ku. Toto obme­dze­nie určí maxi­mál­nu cenu, za kto­rú bude zmen­ka pre­kon­ver­to­va­ná na podie­ly vlast­níc­tva. Zober­me si situ­áciu, kedy zain­ves­tu­je­te do star­tu­pu pomo­cou zmen­ky a valu­ácia je 3 mili­ó­ny euro. Ak sa počas násled­né­ho kola inves­to­ri dohod­nú na tom, že star­tup má hod­no­tu 6 mili­ó­nov, váš vklad sa pre­kon­ver­tu­je na akcie v takej cene, ako keby mal star­tup hod­no­tu 3 mili­ó­ny.Efek­tív­nu cenu 0.50 euro za akciu dosta­ne­me vyde­le­ním ohod­no­te­nia v pôvod­nom kole tým neskor­ším (3M/6M=0.50EUR). To v pra­xi zna­me­ná, že dosta­ne­te dva­krát tak veľ­ký podiel na vlast­níc­tve v za rov­na­kú cenu ako inves­to­ri, kto­rí vstú­pi­li do star­tu­pu v neskor­šom kole. Rela­tív­na cena samoz­rej­me zále­ží od prí­pa­du. Čím viac ohod­no­te­nie star­tu­pu medzi kola­mi naras­tie, tým lep­šiu rela­tív­nu cenu dosiah­ne­te.

Ben Horo­witz, foto: washingtonpost.com

Aká je inte­rak­cia dis­kont­nej sadz­by a valu­ač­né­ho obme­dze­nia

Kon­ver­ti­bil­né zmen­ky sú kon­ver­to­va­né na zákla­de dis­kont­nej sadz­by ALE­BO valu­ač­né­ho obme­dze­nia, a to pod­ľa toho, kto­ré dá ich vlast­ní­ko­vi lep­šiu cenu. Pove­dz­me, že daná zmen­ka sa vzťa­hu­je ku fir­me s valu­áci­ou 3 mili­ó­ny eur a má dis­kont­nú sadz­bu 20%. Táto fir­ma je neskôr odhod­no­te­ná na 6 mili­ó­nov eur v series A, čo činí 1 euro za akciu. V tom­to prí­pa­de by kal­ku­lá­cia pomo­cou dis­kon­tu vypľu­la cenu 0.80 euro, zatiaľ čo pri pou­ži­tí valu­ač­né­ho obme­dze­nia by bola cena akcie 0.50 euro. 

Výpo­čet efek­tív­nej ceny akcie by bol teda zalo­že­ný na valu­ač­nom obme­dze­ní. Ak by ale ohod­no­te­nie počas series A bolo iba 3.5 mili­ona euro a dis­kont­ná sadz­ba by osta­la rov­na­ká, na výpo­čet by sa pou­žil prá­ve dis­kont. Valu­ač­né obme­dze­nie by totiž v tom­to prí­pa­de ohod­no­ti­lo akciu na 0.86 euro, čo je rela­tív­ne nevý­hod­nej­šie. 

Tie­to zmen­ky majú ešte dva dôle­ži­té kom­po­nen­ty:

  • Úro­ko­vá sadz­ba: prak­tic­ky sa jed­ná o pôžič­ky, tak­že tiež nesú so sebou úrok. Naroz­diel od tra­dič­ných pôži­čiek je ten­to úrok vypla­te­ný v podo­be doda­toč­ných akcií pri kon­ver­zii a nie v hoto­vos­ti. Naprí­klad môže­te inves­to­vať 1000 EUR pomo­cou kon­ver­ti­bil­nej zmen­ky s 5% úro­ko­vou sadz­bou. Ak o rok neskôr dosta­ne ten­to pro­jekt ďal­šiu inves­tí­ciu, naz­bie­ral by sa vám za tú dobu úrok v hod­no­te 50 EUR a mali by ste tak nárok na podiel vo fir­me vo výš­ke 1,050 EUR. 
  • Dátum splat­nos­ti: urču­je, kedy má byť zmen­ka spla­te­ná a kedy ju tak prí­jem­ca zmen­ky má spla­tiť. Ak sa star­tup nedos­ta­ne ku ďal­šie­mu kolu exter­né­ho finan­co­va­nia (či už pre­to, lebo sa mu to nepo­da­rí ale­bo to nie je potreb­né), zmen­ka sa pre­kon­ver­tu­je na pre­dom urče­ný počet akcií. Postu­po­vať sa bude rov­na­ko, ako keby star­tup dostal ďal­šie kolo inves­tí­cií pres­ne v dátu­me splat­nos­ti.Zain­ves­to­va­li ste 2000 EUR do star­tu­pu for­mou zmen­ky s dobou splat­nos­ti 24 mesia­cov, dis­kon­tom 20%, 4 mili­ó­no­vou valu­áci­ou a úro­ko­vou sadz­bou 5%. Ak pred­po­kla­dá­me, že podie­ly majú hod­no­tu 1 EUR, po 24 mesia­coch sa vaša zmen­ka pre­kon­ve­ru­je na 2,000*1.2 = 2,400 EUR po dis­kon­te, plus 5% úrok za 2 roky = 100, čo dohro­ma­dy robí podiel vo fir­me v hod­no­te 2,500 EUR.

Čas­to sa opa­ko­va­lo slo­víč­ko fér. Ako teda vie­te, že váš obchod je fér?

To sa veľ­mi ťaž­ko urču­je, pre­dov­šet­kým keď nemá­te veľa skú­se­nos­tí s inves­to­va­ním. Ide­ál­na situ­ácia je vte­dy, keď už do fir­my inves­to­val skú­se­ný inves­tor a poriad­ne nasta­vil pod­mien­ky. Pokiaľ toto nie je vaša situ­ácia, skús­te sa pozrieť na podob­né star­tu­py s podob­ný­mi tíma­mi a trak­ci­ou a sústreď­te sa na to, či má váš star­tup podob­ne nasta­ve­né pod­mien­ky inves­to­va­nia.

Ben Horo­witz a Dus­tin Moskovitz(spoluzakladateľ Face­bo­oku), foto: washingtonpost.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: washingtonpost.com

Pridať komentár (0)