Košic­ký inku­bá­tor TUKE má koneč­ne svoj prvý úlo­vok

Rišo Néveri / 8. januára 2016 / Zo Slovenska

Dneš­ným pod­pi­som zmlu­vy s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Koši­ciach sa naša fir­ma Vizualizačky.sk sta­la prvou fir­mou, kto­rá vstú­pi­la do inku­bá­to­ra TUKE a tým si zabez­pe­či­la plnú pod­po­ru Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty na roz­vo­ji jej pod­ni­ka­teľ­ských akti­vít.”, píše Pavol Kale­ja CEO Vizualizačky.sk.

fresh

V Star­ti­tup sme pyš­ní, že na Východ­nom Slo­ven­sku sa pomer­ne novo­za­lo­že­ný inku­bá­tor začí­na koneč­ne roz­bie­hať. Pev­ne verí­me, že tím Vizu­ali­za­čiek budú nasle­do­vať ostat­né šikov­né tímy z výcho­du.

Star­tup cen­trum, kto­ré vznik­lo v Koši­ciach v roku 2014 už napl­no pod­po­ru­je star­tu­py a je ria­de­né Uni­ver­zit­ným cen­trum ino­vá­cií, trans­fe­ru tech­no­ló­gií a ochra­ny dušev­né­ho vlast­níc­tva. Jeho cie­ľom je pod­po­riť zau­jí­ma­vé myš­lien­ky a pro­jek­ty a pomôcť im pre­me­niť sa aj do komerč­ne využi­teľ­né­ho pro­jek­tu.

Inkubátor TUKE
Pridať komentár (0)