Košický inku­bá­tor TUKE má konečne svoj prvý úlo­vok

Rišo Néveri / 8. januára 2016 / Zo Slovenska

Dneš­ným pod­pi­som zmluvy s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Koši­ciach sa naša firma Vizualizačky.sk stala prvou fir­mou, ktorá vstú­pila do inku­bá­tora TUKE a tým si zabez­pe­čila plnú pod­poru Tech­nic­kej uni­ver­zity na roz­voji jej pod­ni­ka­teľ­ských akti­vít.”, píše Pavol Kaleja CEO Vizualizačky.sk.

fresh

V Star­ti­tup sme pyšní, že na Východ­nom Slo­ven­sku sa pomerne novo­za­lo­žený inku­bá­tor začína konečne roz­bie­hať. Pevne veríme, že tím Vizu­ali­za­čiek budú nasle­do­vať ostatné šikovné tímy z východu.

Star­tup cen­trum, ktoré vzniklo v Koši­ciach v roku 2014 už naplno pod­po­ruje star­tupy a je ria­dené Uni­ver­zit­ným cen­trum ino­vá­cií, trans­feru tech­no­ló­gií a ochrany dušev­ného vlast­níc­tva. Jeho cie­ľom je pod­po­riť zau­jí­mavé myš­lienky a pro­jekty a pomôcť im pre­me­niť sa aj do komerčne využi­teľ­ného pro­jektu.

Inkubátor TUKE
Pridať komentár (0)