Kvôli pápe­žovi meš­kajú nové iPhony!

Martin Bohunický / 22. september 2015 / Business

Je viac ako prav­de­po­dobné že tí, ktorí sa tak ohromne tešia na svoj nový iPhone 6S, si budú hrýzť nechty o pár dní dlh­šie. Ale pozor, rôzne kúty sveta, rôzne spô­soby.. V Čine vám naň stačí daro­vať sper­mie.

Nové modely sa už v online obchode kom­pletne vypre­dali a ich doru­če­nie sa posu­nulo o via­ceré týždne.. Platí to pre všetky modely, vo všet­kých fareb­ných varian­tách. Šťast­livci ich ešte majú šancu zís­kať v kamen­ných obcho­doch, jedno je však isté, pôjdu na dračku a dosť ich nebude.

K meš­ka­niu ich doru­če­nia pris­pel navyše aj pápež a jeho náv­števa Spo­je­ných štá­tov. Doru­čo­va­teľ­ská spo­loč­nosť UPS, ktorá má na sta­rosti roz­voz iPho­nov, vydala pre mestá New York City, Was­hing­ton, D.C. a Phi­la­delp­hia vyhlá­se­nie, že zásielky sa pre náv­števu pápeža môžu one­sko­riť. Nový iPhone totiž vyjde 25.septembra a to je snáď ten naj­horší možný dátum.

Pápež Fran­ti­šek totiž nav­štívi USA 22 – 27. sep­tem­bra a práve spo­me­nuté mestá budú v tomto ohľade prob­le­ma­tic­kými. Ľudia z D.C. môžu mať men­šie obavy, no New York City bude zablo­ko­vaný 24 – 25.septembra a Phil­la­delp­hia ešte hor­šie, 25 – 26.septembra.

Počas náv­števy pápeža nebude možné doru­čiť zásielky na určité adresy,” varuje UPS. Netr­pez­livci z New Yorku a Phil­la­delp­hie si prav­de­po­dobne teda počkajú až do 26. či 27. sep­tem­bra, čo je pre milá­či­kov pro­duk­tov od Apple ako več­nosť.

Exis­tuje však ešte jedna alter­na­tíva — pre­dajne, takže náv­števa pápeža ešte nemusí nutne zna­me­nať, že zákaz­níci svoj iPhone nebudú mať včas. Stačí si len vystáť radu.. veľmi, veľmi, veľmi dlhú radu. Stany sa už určite sta­vajú.

Mas­tur­bá­cia za iPhone

Sper­mo­banka v Číne ponúka za pra­vi­delne dar­cov­stvo sumu, ktorá sa rovná cene nového pro­duktu od Apple. Nemoc­nica Renji v Šan­ghaji ti síce 940 dolá­rov vyplatí v hoto­vosti, môžeš si však za ne kúpiť čo chceš.. Sper­mo­banka usú­dila, že vidina novej 6S bude pre poten­ciál­nych zákaz­ní­kov ešte láka­vej­šia.

Webová stránka nemoc­nice je zasy­paná reklam­nými fot­kami nového mobilu s pôso­bi­vými mar­ke­tin­go­vými hes­lami ako “Nemu­síš pre­dá­vať svoju obličku, nový iPhone 6S môžeš mať úplne jed­no­du­cho”. V pod­state ti stačí len spl­niť pár jed­no­du­chých pod­mie­nok — výška nad 162 cen­ti­met­rov, vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie a samoz­rejme zdra­votné testy. Následne máš šesť mesia­cov času na to, aby si daro­val aspoň 17ml semena. Čias­tka sa ti pri­píše na účet a môžeš si ísť pre iPhone.

zdroj: thenextweb.com , theverge.com

Pridať komentár (0)