Lear­n2Code: úspešný slo­ven­ský pro­jekt mieri do Čes­kej repub­liky

Lukáš Gašparík jr. / 8. februára 2015 / Zo Slovenska

Úspešný pro­jekt Lear­n2Code sa po expan­do­vaní za hra­nice Bra­ti­slavy, chystá expan­do­vať aj za hra­nice Slo­ven­ska.

Mnohí z vás poznajú o čom je Lear­n2Code. Za pomerne krátku dobu si táto škola prog­ra­mo­va­nia stihla u nás vybu­do­vať dobré meno. O tom, že sa im darí svedčí aj to, že dnes už nepô­so­bia len v Bra­ti­slave, ale svoje siete roz­ho­dili aj do iných slo­ven­ských miest. V tomto roku sa navyše Lear­n2Code pro­jek­tom Web­Re­bel poda­rilo ešte viac roz­ví­riť vody slo­ven­ského prog­ra­mo­va­nia a do ich vôbec prvého online kurzu sa pri­hlá­silo viac ako 4000 účast­ní­kov. Viac o ich pro­jekte Web­Re­bel sa môžete dočí­tať na našich strán­kach TU a TU :)

Teraz však nastal čas vydať sa aj za hra­nice Slo­ven­ska. A preto sa cha­lani z Lear­n2Code roz­hodli, že vyskú­šajú ako sa im bude dariť u našich suse­dov v Čes­kej repub­like. Pro­jekt by mal byť spus­tený nie­kedy v období apríl až jún.

Cha­la­nom držíme palce a veríme, že so svo­jim pro­jek­tom Lear­n2Code budú úspešný aj za našimi hra­ni­cami :)

Pridať komentár (0)