Lear­n2Co­de: úspeš­ný slo­ven­ský pro­jekt mie­ri do Čes­kej repub­li­ky

Lukáš Gašparík jr. / 8. februára 2015 / Zo Slovenska

Úspeš­ný pro­jekt Lear­n2Co­de sa po expan­do­va­ní za hra­ni­ce Bra­ti­sla­vy, chys­tá expan­do­vať aj za hra­ni­ce Slo­ven­ska.

Mno­hí z vás pozna­jú o čom je Lear­n2Co­de. Za pomer­ne krát­ku dobu si táto ško­la prog­ra­mo­va­nia stih­la u nás vybu­do­vať dob­ré meno. O tom, že sa im darí sved­čí aj to, že dnes už nepô­so­bia len v Bra­ti­sla­ve, ale svo­je sie­te roz­ho­di­li aj do iných slo­ven­ských miest. V tom­to roku sa navy­še Lear­n2Co­de pro­jek­tom Web­Re­bel poda­ri­lo ešte viac roz­ví­riť vody slo­ven­ské­ho prog­ra­mo­va­nia a do ich vôbec prvé­ho onli­ne kur­zu sa pri­hlá­si­lo viac ako 4000 účast­ní­kov. Viac o ich pro­jek­te Web­Re­bel sa môže­te dočí­tať na našich strán­kach TU a TU :)

Teraz však nastal čas vydať sa aj za hra­ni­ce Slo­ven­ska. A pre­to sa cha­la­ni z Lear­n2Co­de roz­hod­li, že vyskú­ša­jú ako sa im bude dariť u našich suse­dov v Čes­kej repub­li­ke. Pro­jekt by mal byť spus­te­ný nie­ke­dy v obdo­bí apríl až jún.

Cha­la­nom drží­me pal­ce a verí­me, že so svo­jim pro­jek­tom Lear­n2Co­de budú úspeš­ný aj za naši­mi hra­ni­ca­mi :)

Pridať komentár (0)