Lídri sveta cro­wd­fun­dingu — Indie­GOGO vs Kicks­tar­ter

Martin Faith / 12. novembra 2015 / Tools a produktivita

Počas svo­jej krát­kej his­tó­rie sa poda­rilo cro­wd­fun­din­go­vým plat­for­mám vyrásť na veľmi zau­jí­mavý seg­ment. Veľ­kému záujmu “bac­ke­rov” (pod­po­ro­va­te­ľov) a “cre­a­to­rov” (tvor­cov pro­jek­tov) sa tešia vďaka tomu, že vedia jed­no­du­cho spo­jiť obe strany, aj keď sa nachá­dzajú na opač­nej strane pla­néty. Dávajú kre­a­tív­nym ľuďom silu oslo­viť obrov­ské pub­li­kum a tak zís­kať pod­poru pre svoje nápady. Nie nadarmo sa rok 2015 nazýva rokom cro­wd­fun­dingu.

Dôle­ži­tou vlast­nos­ťou obi­dvoch týchto pla­to­fiem je to, že sa pri nich nemení vlast­níc­tvo fun­do­va­nej spo­loč­nosti. Tento spô­sob sa volá non-equ­ity cro­wd­fun­ding alebo reward based cro­wd­fun­ding. Dôvod, prečo je tomu tak je pre­dov­šet­kým ten, že ešte done­dávna pla­tila v USA regu­lá­cia, ktorá cro­wd­fun­din­gové equ­ity finan­co­va­nie zaka­zo­vala. Tá bola ale v sep­tem­bri tohto roku uvoľ­nená. To v praxi zna­mená, že po novom môže inves­to­vať a na oplátku mať účasť v pro­jek­toch každý, kto má ban­kový účet. Na druhú stranu, spo­loč­nosti budú môcť pri­jí­mať equ­ity inves­tí­cie „zvonku“ bez nut­nosti vstupu na akci­ový trh cez IPO.

Táto mož­nosť u nás už exis­tuje, a to v podobe plat­formy Cro­wd­berry. Bude zau­jí­mavé sle­do­vať, ako zare­a­guje sve­tový trh na uvoľ­ne­nie spo­mí­na­ných regu­lá­cií. Indie­GOGO uvá­dza, že pra­cuje na príp­rave equ­ity ver­zie svo­jej služby. Uvi­díme, ako k tomu pri­stúpi Kicks­tar­ter. Nie­ktorí sú pre­sved­čení, že ostane pri reward based sys­téme. Jed­no­du­cho preto, lebo tam je doma a tam je jeho sila. Veľmi blízka budúc­nosť ukáže.

Na základe čoho si teda vybrať? Naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom je bez­po­chyby to, čo vám tieto plat­formy vedia ponúk­nuť. Základ­ným roz­die­lom medzi nimi je spô­sob, akým cre­a­tori vedia zís­kať naz­bie­rané pros­triedky. Kicks­tar­ter vám ponúka tar­get based fun­ding, pri kto­rom dosta­nete peniaze až vtedy, keď bac­keri pris­pejú pre­dom vytý­čenú sumu. V opač­nom prí­pade kam­paň zly­hala a peniaze popu­tujú naspať ku bac­ke­rom. Kicks­tar­ter žije z 5% fee z naz­bie­ra­nej sumy. Treba tak­tiež počí­tať s poplat­kom za pre­vod vo výške 3 až 5%, ktorý si účtuje spo­loč­nosť Stripe, spra­vu­júca pre­vody pre Kicks­tar­ter.

Indie­GOGO ponúka okrem tar­get based fun­dingu (tu je fee 4%) aj spô­sob, kedy si viete pone­chať akú­koľ­vek sumu, ktorú ste naz­bie­rali. V tom prí­pade je fee 9%. Bac­keri vám ale môžu aj naďa­lej pris­pie­vať a ak tar­get dosiah­nete neskôr, Indie­GOGO vám refun­duje 5% z pôvod­ných 9tich. 

Roz­dielna je tiež slo­boda v tvorbe kam­paní na týchto plat­for­mách. Indie­GOGO je v tomto roz­mere oveľa vol­nej­šie, môže sa doň zapo­jiť tak­mer každý (pokiaľ nez­biera pros­triedky na konopnú plan­táž, obchod so zbra­ňami alebo iné nele­gálne akti­vity). Tak­tiež tu neexis­tujú geo­gra­fické obme­dze­nia. Kicks­tar­ter je naopak oveľa prie­ber­či­vejší. Sami seba defi­nujú ako pla­formu, ktorá pri­náša kre­a­tívne pro­jekty k životu. V rea­lite to zna­mená, že sa môžete pri­hlá­siť iba vtedy, keď váš pro­jekt sme­ruje k hma­ta­teľ­nému out­putu – knihe, gad­getu alebo ume­lec­kému dielu. Fun­drai­sin­gové pro­jekty tu niesú povo­lené.

Ako sa teda obom darí? Len ťažko robiť priame porov­na­nia. Jed­nak preto, lebo Indie­GOGO nikdy nezve­rej­nilo šta­tis­tiky tak, ako to robí Kicks­tar­ter. Tak­tiež je náročné robiť para­lely medzi nimi kôli tomu, že každý pou­žíva mierne iný biz­nis model. Osobne si mys­lím, že spo­ľah­li­vým uka­zo­va­te­ľom ich úspe­chu sú pro­jekty, ktoré z nich vzišli. 

Coolest Cooler 

Čo sa objemu vyzbie­ra­ných pros­tried­kov pre tieto pro­jekty týka, Kicks­tar­ter Indie­GOGO pre­val­co­val. Rekord tu stále držia Pebble Time, smart hodinky s e-paper disp­la­yom (túto tech­no­ló­giu využíva aj Ama­zon Kindle). Mojím favo­ri­tom je mul­ti­funkčná chlad­nička Coolest Cooler, ktorá vie okrem vyc­hla­de­nia pív aj drtiť ľad a vďaka vsta­va­ným repro­duk­to­rom slú­žiť ako boom­box. Pomerne známa je kar­tová hra Explo­ding Kit­tens, za kto­rou stojí okrem iných aj autor zná­meho komixu The Oat­meal. Tej sa na Kicks­tar­teri poda­rilo vyzbie­rať od 220 tisíc bac­ke­rov viac ako 8,7 mili­óna USD.

Hviezdy Indie­GOGO doká­zali naz­bie­rať oveľa men­šie sumy ako ich kole­go­via, ktorí išli cez Kicks­tar­ter. Naj­viac sa poda­rilo vyzbie­rať wea­rable sen­zoru Mis­fit Shine. Veľmi pekný, využi­teľný pro­dukt – ide­álny Via­nočný dar­ček. Vyzbie­raná suma tu bola skoro 850 tisíc USD (pre porov­na­nie, Pebble Time vyzbie­ral cez 20 mili­ó­nov USD). Medzi najús­peš­nej­šími na Indie­GOGO náj­deme ale aj kam­pane iného, ako čisto biz­ni­so­vého zame­ra­nia. Ceci­lovi Wil­liam­sovi sa naprí­klad poda­rilo vyzbie­rať skoro 80 tisíc USD na to, aby si mohol pone­chať svojho psa Orlanda. Takýto pro­jekt by na Kicks­tar­teri dostal čer­venú.

Mis­fit Shine

Aká je teda ta správna plat­forma pre tvoj pro­jekt? Pokiaľ pra­cu­ješ na novej tech­no­ló­gií a potre­bu­ješ doda­točné pros­triedky na vývoj a zača­tie výroby, Kicks­tar­ter je tvoj. Pokiaľ so svo­jou začí­na­jú­cou kape­lou chcete naz­bie­rať peniaze na pre­ná­jom hudob­ného štú­dia, osobne by som išiel na Indie­GOGO – zo začiaku sa hodí každé euro a tým, že Indie­GOGO vám umožní nechať si peniaze aj keď nedo­siah­nete cieľ, máte väč­šiu šancu si z kam­pane niečo odniesť. Kým sa roz­hod­neš spus­tiť svoju kam­paň, odpo­rú­čam ti do hĺbky si naštu­do­vať pod­mienky oboch plat­fo­riem ako aj vlast­nosti komu­nít, ktoré sa na nich zdru­žujú. Nevá­haj kon­tak­to­vať ich čle­nov o pomoc alebo ich pop­ros o feed­back na tvoju kam­paň, zvyknú byť nápo­mocní.

S úspe­chom cro­wd­fun­dingu sa počet plat­fo­riem stále zvy­šuje. Medzi top dvoj­kou a zvyš­kom je stále prie­pasť, ostatní sa preto sna­žia zís­kať si ľudí na svoju stranu ino­vá­ciami. Spo­me­niem naprí­klad Roc­ket­hub, ktorý ponúka sys­tém zalo­žený na hod­no­te­niach pro­jek­tov a zís­ka­vaní odzna­kov, za ktoré potom uží­va­te­lia v sys­téme zís­ka­vajú repu­tá­ciu. Pokiaľ sa chcete zame­rať len a iba na biz­nis, pozrite si Fun­dable. Tá ponúka okrem reward based formy (do výšky 50 tisíc USD) aj equ­ity formu, takže môže byť pou­žitá na pri­ja­tie inves­tora so záuj­mom o účasť vo vašom Star­tupe. Výho­dou fun­dable je aj to, že si nebe­rie per­cento z vyzbie­ra­ných pros­tried­kov (platí sa mesačný popla­tok vo výške 179 USD).

Cro­wfun­ding je na vzo­stupe a vrece s takto finan­co­va­nými pro­jektmi sa ešte len roz­trhne, keď sa naplno roz­behne nedávno umož­nený equ­ity based cro­wd­fun­ding v glo­bál­nom merítku. Sám som zve­davý na to, ako široká verej­nosť príjme mož­nosť inves­to­vať do vlast­níc­tva malých pro­jek­tov. 

Pridať komentár (0)