Líd­ri sve­ta cro­wd­fun­din­gu — Indie­GO­GO vs Kicks­tar­ter

Martin Faith / 12. novembra 2015 / Lifehacking

Počas svo­jej krát­kej his­tó­rie sa poda­ri­lo cro­wd­fun­din­go­vým plat­for­mám vyrásť na veľ­mi zau­jí­ma­vý seg­ment. Veľ­ké­mu záuj­mu “bac­ke­rov” (pod­po­ro­va­te­ľov) a “cre­a­to­rov” (tvor­cov pro­jek­tov) sa tešia vďa­ka tomu, že vedia jed­no­du­cho spo­jiť obe stra­ny, aj keď sa nachá­dza­jú na opač­nej stra­ne pla­né­ty. Dáva­jú kre­a­tív­nym ľuďom silu oslo­viť obrov­ské pub­li­kum a tak zís­kať pod­po­ru pre svo­je nápa­dy. Nie nadar­mo sa rok 2015 nazý­va rokom cro­wd­fun­din­gu.

Dôle­ži­tou vlast­nos­ťou obi­dvoch tých­to pla­to­fiem je to, že sa pri nich neme­ní vlast­níc­tvo fun­do­va­nej spo­loč­nos­ti. Ten­to spô­sob sa volá non-equ­ity cro­wd­fun­ding ale­bo reward based cro­wd­fun­ding. Dôvod, pre­čo je tomu tak je pre­dov­šet­kým ten, že ešte done­dáv­na pla­ti­la v USA regu­lá­cia, kto­rá cro­wd­fun­din­go­vé equ­ity finan­co­va­nie zaka­zo­va­la. Tá bola ale v sep­tem­bri toh­to roku uvoľ­ne­ná. To v pra­xi zna­me­ná, že po novom môže inves­to­vať a na oplát­ku mať účasť v pro­jek­toch kaž­dý, kto má ban­ko­vý účet. Na dru­hú stra­nu, spo­loč­nos­ti budú môcť pri­jí­mať equ­ity inves­tí­cie „zvon­ku“ bez nut­nos­ti vstu­pu na akci­ový trh cez IPO.

Táto mož­nosť u nás už exis­tu­je, a to v podo­be plat­for­my Cro­wd­ber­ry. Bude zau­jí­ma­vé sle­do­vať, ako zare­a­gu­je sve­to­vý trh na uvoľ­ne­nie spo­mí­na­ných regu­lá­cií. Indie­GO­GO uvá­dza, že pra­cu­je na príp­ra­ve equ­ity ver­zie svo­jej služ­by. Uvi­dí­me, ako k tomu pri­stú­pi Kicks­tar­ter. Nie­kto­rí sú pre­sved­če­ní, že osta­ne pri reward based sys­té­me. Jed­no­du­cho pre­to, lebo tam je doma a tam je jeho sila. Veľ­mi blíz­ka budúc­nosť uká­že.

Na zákla­de čoho si teda vybrať? Naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom je bez­po­chy­by to, čo vám tie­to plat­for­my vedia ponúk­nuť. Základ­ným roz­die­lom medzi nimi je spô­sob, akým cre­a­to­ri vedia zís­kať naz­bie­ra­né pros­tried­ky. Kicks­tar­ter vám ponú­ka tar­get based fun­ding, pri kto­rom dosta­ne­te penia­ze až vte­dy, keď bac­ke­ri pris­pe­jú pre­dom vytý­če­nú sumu. V opač­nom prí­pa­de kam­paň zly­ha­la a penia­ze popu­tu­jú naspať ku bac­ke­rom. Kicks­tar­ter žije z 5% fee z naz­bie­ra­nej sumy. Tre­ba tak­tiež počí­tať s poplat­kom za pre­vod vo výš­ke 3 až 5%, kto­rý si účtu­je spo­loč­nosť Stri­pe, spra­vu­jú­ca pre­vo­dy pre Kicks­tar­ter.

Indie­GO­GO ponú­ka okrem tar­get based fun­din­gu (tu je fee 4%) aj spô­sob, kedy si vie­te pone­chať akú­koľ­vek sumu, kto­rú ste naz­bie­ra­li. V tom prí­pa­de je fee 9%. Bac­ke­ri vám ale môžu aj naďa­lej pris­pie­vať a ak tar­get dosiah­ne­te neskôr, Indie­GO­GO vám refun­du­je 5% z pôvod­ných 9tich. 

Roz­diel­na je tiež slo­bo­da v tvor­be kam­pa­ní na tých­to plat­for­mách. Indie­GO­GO je v tom­to roz­me­re ove­ľa vol­nej­šie, môže sa doň zapo­jiť tak­mer kaž­dý (pokiaľ nez­bie­ra pros­tried­ky na konop­nú plan­táž, obchod so zbra­ňa­mi ale­bo iné nele­gál­ne akti­vi­ty). Tak­tiež tu neexis­tu­jú geo­gra­fic­ké obme­dze­nia. Kicks­tar­ter je naopak ove­ľa prie­ber­či­vej­ší. Sami seba defi­nu­jú ako pla­for­mu, kto­rá pri­ná­ša kre­a­tív­ne pro­jek­ty k živo­tu. V rea­li­te to zna­me­ná, že sa môže­te pri­hlá­siť iba vte­dy, keď váš pro­jekt sme­ru­je k hma­ta­teľ­né­mu out­pu­tu – kni­he, gad­ge­tu ale­bo ume­lec­ké­mu die­lu. Fun­drai­sin­go­vé pro­jek­ty tu nie­sú povo­le­né.

Ako sa teda obom darí? Len ťaž­ko robiť pria­me porov­na­nia. Jed­nak pre­to, lebo Indie­GO­GO nikdy nezve­rej­ni­lo šta­tis­ti­ky tak, ako to robí Kicks­tar­ter. Tak­tiež je nároč­né robiť para­le­ly medzi nimi kôli tomu, že kaž­dý pou­ží­va mier­ne iný biz­nis model. Osob­ne si mys­lím, že spo­ľah­li­vým uka­zo­va­te­ľom ich úspe­chu sú pro­jek­ty, kto­ré z nich vziš­li. 

Coolest Cooler 

Čo sa obje­mu vyzbie­ra­ných pros­tried­kov pre tie­to pro­jek­ty týka, Kicks­tar­ter Indie­GO­GO pre­val­co­val. Rekord tu stá­le držia Pebb­le Time, smart hodin­ky s e-paper disp­la­y­om (túto tech­no­ló­giu využí­va aj Ama­zon Kind­le). Mojím favo­ri­tom je mul­ti­funkč­ná chlad­nič­ka Coolest Cooler, kto­rá vie okrem vyc­hla­de­nia pív aj drtiť ľad a vďa­ka vsta­va­ným repro­duk­to­rom slú­žiť ako boom­box. Pomer­ne zná­ma je kar­to­vá hra Explo­ding Kit­tens, za kto­rou sto­jí okrem iných aj autor zná­me­ho komi­xu The Oat­me­al. Tej sa na Kicks­tar­te­ri poda­ri­lo vyzbie­rať od 220 tisíc bac­ke­rov viac ako 8,7 mili­ó­na USD.

Hviez­dy Indie­GO­GO doká­za­li naz­bie­rať ove­ľa men­šie sumy ako ich kole­go­via, kto­rí išli cez Kicks­tar­ter. Naj­viac sa poda­ri­lo vyzbie­rať wea­rab­le sen­zo­ru Mis­fit Shi­ne. Veľ­mi pek­ný, využi­teľ­ný pro­dukt – ide­ál­ny Via­noč­ný dar­ček. Vyzbie­ra­ná suma tu bola sko­ro 850 tisíc USD (pre porov­na­nie, Pebb­le Time vyzbie­ral cez 20 mili­ó­nov USD). Medzi najús­peš­nej­ší­mi na Indie­GO­GO náj­de­me ale aj kam­pa­ne iné­ho, ako čis­to biz­ni­so­vé­ho zame­ra­nia. Ceci­lo­vi Wil­liam­so­vi sa naprí­klad poda­ri­lo vyzbie­rať sko­ro 80 tisíc USD na to, aby si mohol pone­chať svoj­ho psa Orlan­da. Taký­to pro­jekt by na Kicks­tar­te­ri dostal čer­ve­nú.

Mis­fit Shi­ne

Aká je teda ta správ­na plat­for­ma pre tvoj pro­jekt? Pokiaľ pra­cu­ješ na novej tech­no­ló­gií a potre­bu­ješ doda­toč­né pros­tried­ky na vývoj a zača­tie výro­by, Kicks­tar­ter je tvoj. Pokiaľ so svo­jou začí­na­jú­cou kape­lou chce­te naz­bie­rať penia­ze na pre­ná­jom hudob­né­ho štú­dia, osob­ne by som išiel na Indie­GO­GO – zo začia­ku sa hodí kaž­dé euro a tým, že Indie­GO­GO vám umož­ní nechať si penia­ze aj keď nedo­siah­ne­te cieľ, máte väč­šiu šan­cu si z kam­pa­ne nie­čo odniesť. Kým sa roz­hod­neš spus­tiť svo­ju kam­paň, odpo­rú­čam ti do hĺb­ky si naštu­do­vať pod­mien­ky oboch plat­fo­riem ako aj vlast­nos­ti komu­nít, kto­ré sa na nich zdru­žu­jú. Nevá­haj kon­tak­to­vať ich čle­nov o pomoc ale­bo ich pop­ros o feed­back na tvo­ju kam­paň, zvyk­nú byť nápo­moc­ní.

S úspe­chom cro­wd­fun­din­gu sa počet plat­fo­riem stá­le zvy­šu­je. Medzi top dvoj­kou a zvyš­kom je stá­le prie­pasť, ostat­ní sa pre­to sna­žia zís­kať si ľudí na svo­ju stra­nu ino­vá­cia­mi. Spo­me­niem naprí­klad Roc­ket­hub, kto­rý ponú­ka sys­tém zalo­že­ný na hod­no­te­niach pro­jek­tov a zís­ka­va­ní odzna­kov, za kto­ré potom uží­va­te­lia v sys­té­me zís­ka­va­jú repu­tá­ciu. Pokiaľ sa chce­te zame­rať len a iba na biz­nis, pozri­te si Fun­dab­le. Tá ponú­ka okrem reward based for­my (do výš­ky 50 tisíc USD) aj equ­ity for­mu, tak­že môže byť pou­ži­tá na pri­ja­tie inves­to­ra so záuj­mom o účasť vo vašom Star­tu­pe. Výho­dou fun­dab­le je aj to, že si nebe­rie per­cen­to z vyzbie­ra­ných pros­tried­kov (pla­tí sa mesač­ný popla­tok vo výš­ke 179 USD).

Cro­wfun­ding je na vzo­stu­pe a vre­ce s tak­to finan­co­va­ný­mi pro­jekt­mi sa ešte len roz­trh­ne, keď sa napl­no roz­beh­ne nedáv­no umož­ne­ný equ­ity based cro­wd­fun­ding v glo­bál­nom merít­ku. Sám som zve­da­vý na to, ako širo­ká verej­nosť príj­me mož­nosť inves­to­vať do vlast­níc­tva malých pro­jek­tov. 

Pridať komentár (0)