Listy z labáku, ktoré pro­du­kujú kys­lík?

Techpedia: Harry Gavendová / 30. júl 2014 / Business

Štu­den­tovi z Royal Col­lege of Art sa poda­rilo umelo vyro­biť listy, aké poznáme zo stro­mov — a tieto dokonca rov­nako dokážu pro­du­ko­vať kys­lík. Pozos­tá­vajú pri­tom výhradne z prí­rod­ných mate­riá­lov a ich apli­ká­cia má široké mož­nosti využi­tia.

Keď jed­ného dňa začnú ľudia osíd­ľo­vať Mars, budú potre­bo­vať zdroj kys­líka. Namiesto toho, aby im zo Zeme pra­vi­delne cho­dil v kys­lí­ko­vých nádr­žiach, by sa však hodil i nejaký miestny zdroj. A práve k tomu sa posu­nul úspešný pro­jekt Juliana Mel­chi­orri, štu­denta Royal Col­lege of Art. Poda­rilo sa mu totiž vyro­biť umelý list, ktorý pozos­táva z bio-mate­riá­lov a pro­du­kuje ozaj­stný kys­lík! A to presne tak, ako aj iné listy stro­mov.

Za základ si Mel­chi­orri vybral hod­váb, ktorý dokáže výborne sta­bi­li­zo­vať orga­nely (orga­nické mole­kuly) vo svo­jej štruk­túre. Potom extra­ho­val far­bivo chlo­rop­last z reál­nych rast­lin­ných buniek a rozp­tý­lil ho v pro­te­ínoch hod­vábu – teda ich integ­ro­val doň a vytvo­ril umelé listy, ktoré sú schopné foto­syn­tézy. Ak teda dostanú prí­stup k svetlu a vode – pokra­čujú v pro­duk­cii kys­líka. Sú však vhod­nej­šie na jeho pro­duk­ciu vo ves­míre, ako listy kla­sic­kého stromu.

To však nezna­mená, že Mel­chi­orri plá­nuje svoje umelé listy iba pre astro­nau­tické potreby. Vie si ich pred­sta­viť aj vo ven­ti­lač­ných sys­té­moch veľ­kých budov – pro­du­ko­val by to kys­lík, ktorý by sa vhá­ňal do inte­ri­é­rov. Môžu tvo­riť i zau­jí­mavé lampy, ktoré nie len, že svie­tia, ale vďaka tomu pro­du­kujú kys­lík v domác­nosti.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)