5 miest na Slovensku, kde pocítiš silu vodného živlu a zažiješ pravý letný adrenalín

Marianna Mikešová / 11. júna 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Wakelake, unsplash.com
  • Leto ne­musí byť len o pa­sív­nom le­žaní pri vode a opa­ľo­vaní
  • Na­opak, je to skvelá prí­le­ži­tosť pre tro­chu fy­zic­kej ak­ti­vity
  • Ide­álne je spo­jiť ju s osvie­že­ním a nav­ští­viť nie­ktorý z vod­ných are­álov na Slo­ven­sku
  • Pri­ná­šame ti pre­hľad naj­lep­ších z nich

Wake Soul, Pieš­ťany

Ma­lebné mesto Pieš­ťany je známe nie­len kú­peľmi či po­pu­la­ri­tou bi­cyk­lov, ale aj skve­lými pod­mien­kami pre šport. V Rat­nov­skej zá­toke na rieke Váh náj­deš areál Wake Soul, ktorý po­núka všetko, čo mi­lov­ník vody a ad­re­na­línu po­tre­buje. Nie je ná­hoda, že z Pieš­ťan po­chá­dza úspešná slo­ven­ská wa­kes­ka­tis­tka Zuzka Vráb­lová či wa­ke­bo­ar­dista Radko Hra­dil. Ke­dysi bolo toto miesto ra­jom vod­ných ly­žia­rov, dnes ho ovlá­dajú najmä wa­ke­bo­ar­disti, no mô­žeš tu otes­to­vať aj lyže, kne­e­bo­ard či stále ob­ľú­be­nejší padd­le­bo­ard. Wa­ke­bo­ar­dový park sa môže po­chvá­liť množ­stvom pre­ká­žok a tiež naj­vyš­ším vle­kom na Slo­ven­sku, ktorý umožní veľké skoky. Ak si po­kro­čilý jaz­dec, bu­deš tu ako ryba vo vode, a ak si za­čia­toč­ník, do­sta­neš vstupnú in­štruk­táž za­darmo. V are­áli náj­deš po­ži­čovňu vy­ba­ve­nia, špor­tový ob­chod s vlast­nou ko­lek­ciou ob­le­če­nia Wake Soul, bis­tro s ba­rom, prí­jemnú pláž a do­konca aj wor­kou­tové ih­risko, kde sa mô­žeš do­stať do formy.

Cen­ník ak­ti­vít a slu­žieb náj­deš tu

Wa­ke­lake, Bra­ti­slava

Jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších vod­noš­por­to­vých are­álov na Slo­ven­sku je roz­hodne Wa­ke­lake na Zla­tých pies­koch, ktorý ob­ľu­bujú nie­len mi­lov­níci opa­ľo­va­nia a „chil­lo­vej“ let­nej at­mo­sféry, ale najmä špor­tovci. Ak teda rád pú­taš po­zor­nosť oko­lia trikmi na do­ske a nie vy­zý­va­vými plav­kami, prí­deš si tu na svoje a mô­žeš tu vi­dieť tré­no­vať aj profi špor­tov­cov. Wa­ke­bo­ar­dový vlek s dĺž­kou 910 met­rov pre­máva v se­zóne od 9.00 ráno do zo­tme­nia, v rov­na­kom čase je ot­vo­rená aj re­štau­rá­cia s den­ným menu. Pre za­čia­toč­ní­kov po­nú­kajú špe­ciálny be­ne­fit, a to mož­nosť jaz­diť každý uto­rok a štvr­tok od 9.00 do 12.00 za­darmo do­vtedy, kým sami ne­do­kážu prejsť celé ko­lečko. Ak do­ska nie je práve tvoj štýl, mô­žeš sa od­re­a­go­vať na SUPe alebo na Fly­bo­arde, kedy v pod­state lie­taš nad hla­di­nou vďaka do­ske po­há­ňa­nej trys­kami. Sa­moz­rej­mos­ťou je po­ži­čovňa vy­ba­ve­nia a bar, kde sa mô­žeš od­me­niť po dobre od­ve­de­nom špor­to­vom vý­kone.

Cen­ník ak­ti­vít a slu­žieb náj­deš tu

Areál Di­voká voda, Ču­novo

Ak ti ne­stačí zvl­nené ja­zero a po­tre­bu­ješ sa vy­bláz­niť na po­riad­nych vl­nách, mu­síš za­mie­riť do Ču­nova, kde na teba čaká areál di­vo­kej vody. Wa­ke­bo­ar­ding a vodné ly­žo­va­nie, ten­to­krát ťa­hané mo­to­ro­vým čl­nom, tu tvo­ria len zlo­mok z port­fó­lia špor­to­vých ak­ti­vít. Ak si vždy tú­žil skú­siť, ako sa pri svo­jich ves­lár­skych vý­ko­noch cíti na­prí­klad Mi­chal Mar­ti­kán, toto je miesto pre teba. Ka­no­ing, ka­ja­king, raf­ting, ale tiež sur­fing, hyd­ro­s­peed, vodné skútre či aqu­arol­ler – to všetko si mô­žeš vy­skú­šať a po­su­núť svoj vzťah s vo­dou na nový le­vel. Ne­pot­re­bu­ješ sku­točnú di­vokú rieku, more či oceán, aj blízko Bra­ti­slavy náj­deš umelé vlny a pe­reje, ktoré ti dajú za­brať. Areál Di­voká voda je tiež pra­vi­delne de­jis­kom špor­to­vých pre­te­kov, na­prí­klad vo vod­nom sla­lome či raf­tingu. V are­áli náj­deš ho­tel a bun­ga­lovy, kde sa dá uby­to­vať, re­štau­rá­ciu či bu­fet, špor­to­viská na vo­lej­bal, fut­bal či paint­ball a veľa ďal­šieho.

Cen­ník ak­ti­vít a slu­žieb náj­deš tu

Mara Fun, Lip­tov­ská Mara

Ča­ro­vný re­gión Lip­tov nie je len o tu­ris­tike či kor­bá­či­koch, ale aj vod­ných špor­toch. Pre tých, ktorí si po­tr­pia na veľ­kosť, je tu vodný areál Mara Fun na naj­väč­šej vod­nej ná­drži na Slo­ven­sku. Vod­no­ly­žiar­sky či wa­ke­bo­ar­dový vlek tu síce ne­náj­deš, no o po­trebnú zá­bavu a ad­re­na­lín sa po­sta­rajú člny. Za ne mô­žeš za­priah­nuť vodné lyže, wa­ke­bo­ard, wa­ke­surf či kne­e­bo­ard. To ale nie je všetko. Ak sa chceš za­ba­viť sám, mô­žeš si po­ži­čať vodný skú­ter. Ak pre­fe­ru­ješ po­hon vlast­nou si­lou, máš k dis­po­zí­cii ka­jak, vodný bi­cy­kel či padd­le­bo­ard. Ak máš rád nové vy­chy­távky, je tu fly­bo­ard. Ak si chceš vy­chut­nať najmä vý­hľady na oko­litú prí­rodu, mô­žeš ab­sol­vo­vať plavbu lo­ďou. Ak pre­fe­ru­ješ čistú zá­bavu, sú tu na­fu­ko­va­cie at­rak­cie či aqu­azor­bing. Všetko vy­ba­ve­nie je sa­moz­rejme k za­po­ži­ča­niu. Pre tých, ktorí hľa­dajú len od­dych pri vode, je tu pláž so všet­kým, čo k pra­vej let­nej po­hode patrí.

Cen­ník ak­ti­vít a slu­žieb náj­deš tutu po klik­nutí na kon­krétny šport. 

Plt­níc­tvo a raf­ting Du­na­jec, Čer­vený kláš­tor

Si fa­nú­ši­kom čis­tej prí­rody a „umelé“ vodné are­ály ti nič ne­ho­vo­ria? V tom prí­pade skús na­prí­klad po­pu­lárne plte na Du­najci, na ktoré sa mô­žeš vy­dať z prí­sta­viska v obci Čer­vený kláš­tor. Žiadne cool plá­žové pro­stre­die tu ne­ča­kaj, na­miesto toho ťa očarí krásna pie­nin­ská prí­roda a vlny Du­najca. Tento slo­ven­ský kle­not mô­žeš spla­viť na dre­ve­ných pl­tiach, kto­rých tra­dí­cia na tejto rieke siaha až do 2. sto­ro­čia pred na­ším le­to­poč­tom. Trať dlhá pri­bližne 10 ki­lo­met­rov ve­die z Čer­ve­ného ka­meňa pri obec Les­nica pri poľ­ských hra­ni­ciach. Po­čas plavby ka­ňo­nom uvi­díš na­prí­klad do­mi­nantu Pie­nín – Tri ko­runy, skalu Os­trá, vrch Ho­lica, najk­raj­šiu skalu So­kol­nicu, na­južší alebo naj­po­malší úsek Du­najca a ďal­šie miesta opra­dené le­gen­dami. Túto rieku mô­žeš rov­nako spla­viť aj na raf­toch, ka­ja­koch či ka­noe. V Pie­niny sport cen­trum mô­žeš ab­sol­vo­vať kurz ka­no­ingu či raf­tingu, po­ži­čať si loď a spla­vo­vať sám, alebo si za­pla­tiť bez­pečný raf­ting s in­štruk­to­rom.

Cen­ník pltí náj­deš tu a cen­ník raf­tingu tu a cen­ník po­ži­ča­nia lode tu

Ako mô­žeš vi­dieť, mi­lov­níci vod­ných špor­tov majú na Slo­ven­sku ho­tový raj. Stačí si len vy­brať, obe­to­vať pár de­sia­tok eur a po­tom si už len vy­chut­ná­vať vodný ži­vel.

Pridať komentár (0)