5 najlepších slovenských CrossFit centier, v ktorých je radosť si zacvičiť

Linda Cebrová / 16. apríla 2018 / Biznis

zdroj: Iron Gym Prešov/Crossfit Bratislava
  • Je vše­stranný, ná­ročný, baví čo­raz viac Slo­vá­kov a stáva sa z neho zau­jí­mavý biz­nis
  • Oby­čajné fit­nes­cen­trá už nie sú ta­kým hi­tom ako tomu bolo ke­dysi.
  • V móde je Cross­Fit

Špe­cia­li­zo­va­ných te­lo­cviční, kde si mô­žeš dať po­riadne do tela, je ako húb po daždi. Nie všetko, čo sa tvári ako Cross­Fit, však Cross­Fi­tom – kom­plex­nou špor­to­vou dis­cip­lí­nou za­me­ra­nou na zdo­ko­na­le­nie cel­ko­vej fy­zic­kej zdat­nosti – sku­točne je.

Z po­pu­la­rity ori­gi­nál­neho Cross­Fitu, kto­rého ná­zov má re­gis­tro­vanú ochrannú známku, to­tiž ťa­žia rôzne „cross“ mu­tá­cie tohto cvi­če­nia, ktoré s ním majú ne­raz pra­málo spo­ločné. A bežní smr­teľ­níci z toho majú „ho­kej.” My sme pre teba vy­brali 5 stre­dísk, v kto­rých nie je nú­dza o pro­fe­si­ona­litu, kom­plexné cvi­če­nia a v ne­po­sled­nom rade dobrý ko­lek­tív.

Red Ro­yal Cross­Fit Bra­ti­slava

Red Ro­yal Cross­Fit team je pr­vým bra­ti­slav­ským ofi­ciál­nym (dru­hým slo­ven­ským) Cross­Fi­to­vým gy­mom. Keď ešte os­tatní ani ne­tu­šili, čo Cross­Fit je, za­kla­da­te­lia Do­mi­nik Hop­jak a Jin­dro To­va­ryš zo­zna­mo­vali pr­vých Slo­vá­kov s Cross­Fi­tom.

Cha­lani sú tré­nermi, a ok­rem iného ab­sol­ventmi Uni­ver­zity Ko­men­ského – Fa­kulty te­les­nej vý­chovy a športu. Dis­po­nujú mno­hými cer­ti­fi­kátmi ohľa­dom kon­dič­ného tré­ningu, mo­bi­li­zá­cie a kom­pen­zá­cie v špor­to­vom vý­kone. Red Ro­yal Cross­Fit team má teda bo­haté skú­se­nosti, ktoré sa od­zr­kad­ľujú v kva­lite tré­nin­gov, v ich plá­no­vaní a ob­ľú­bilo si ich už množ­stvo Bra­ti­slav­ča­nov.

Ne­ob­me­dzenú me­sačnú per­ma­nentku tu do­sta­neš za 90 eur.

Cross­fit Se­nec

Čo sa týka Cross­Fitu v Senci, ide o miesto, kam sa ur­čite oplatí vy­be­hnúť nie­len kvôli skve­lej at­mo­sfére, ale aj su­per tímu, ktorí ne­po­su­nie ďa­lej len skú­se­ných cross­fi­té­rov, ale aj tých, ktorí o cross­fite do­po­siaľ len po­čuli.

Pred­tým ako tu za­čneš tré­no­vať je od­po­rú­čané prejsť špe­ciál­nym kur­zom pre za­čia­toč­ní­kov- takz­vaný Ramp Kurz, kde ťa tré­neri pri­pra­via na in­ten­zitu a ob­jem v tré­nin­goch, aby si mo­hol ná­sledne na­pre­do­vať podľa tvo­jich pred­stáv.

Treba spo­me­núť, že v Senci fun­guje a špe­ciálny sys­tém za­me­raný na za­zna­me­ná­va­nie po­kro­kov jed­not­livca. Stalo sa ti, že si za­bu­dol, koľko kíl vy­tla­číš na drep alebo koľko zhy­bov si dal naj­viac na­raz? Tu si to za teba bude pa­mä­tať elek­tro­nický sys­tém WO­DIFY, kde si po kaž­dom tré­ningu za­pí­šeš svoj vý­kon.  Tento sys­tém má aj mo­bilnú ap­li­ká­ciu, takže svoje vý­kon­nostné údaje si mô­žeš po­zrieť kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. 

Ne­ob­me­dzený me­sačný vstup tu stojí 69 eur.

Cross­Fit Ži­lina

Cross­Fit Ži­lina spo­ločne s Cross­Fit Pre­ss­burg, Cross­Fit Nitra a Cross­Fit Ho­me­Town tvorí naj­väč­šiu zá­kladňu Cross­Fitu v Česku a Slo­ven­sku. Gym v Ži­line má ofi­ciálnu Cross­Fit li­cen­ciu s vy­ni­ka­jú­cimi tre­nérmi, ktorí dr­žia hod­notný cross­fi­tový cer­ti­fi­kát Cross­Fit Le­vel 1. Na 400 m2 s vy­so­kými stropmi si od­tré­nu­ješ ako ni­kde inde v okolí. O ob­ľú­be­nosti tohto gymu veľa na­po­ve­dajú aj de­siatky 5-hviez­dič­ko­vých re­cen­zií na Go­ogle a Fa­ce­bo­oku.

„Na­šim za­me­ra­ním nie je špe­cia­li­zá­cia, ale chá­pa­nie fit­ness ako vše­obec­nej príp­ravy je­dinca. Tré­ningy po­sky­tujú ne­us­tálu ob­menu a mož­nosť ich in­di­vi­du­ál­nej úp­ravy pre kaž­dého od­hod­la­ného je­dinca, bez ohľadu na skú­se­nosti . Rov­nakú tré­nin­govú ru­tinu po­ží­vame tak u pro­fe­si­onál­nych špor­tov­coch ako aj pri star­ších ľu­ďoch alebo mlá­deži. Upra­vu­jeme váhy a in­ten­zitu, nie tré­nin­gový sys­tém,“ in­for­muje o svo­jej fi­lo­zo­fii, tím ži­lin­ského Cross­Fitu.

Za me­sačnú per­ma­nentku tu ne­cháš 50 eur, pri­čom prvý tré­ning je za­darmo.

Cross­Fit Tr­nava

Od za­čiatku tohto roku sa pro­fe­si­onál­nym Cross­fit gy­mom môže po­chvá­liť už aj Tr­nava. Na Bul­har­skej ulici to­tiž vznikla prvá li­cen­co­vaná hala pre cross­fit nad­šen­cov.

Ma­ji­te­ľom a zá­ro­veň hlav­ným tré­ne­rom je Ma­rián Ham­mel, ktorý je dr­ži­te­ľom Cross­Fit Le­vel 1 Course. Ma­rián spre­vá­dza cross­fi­té­rov takz­va­ným Wor­kout of the Day (WOD), teda kaž­do­den­ným tré­nin­gom, ktorý sa mení zo dňa na deň, pri­čom tré­neri Cross­Fit Tr­nava vždy dbajú na to, aby tré­ning bol vy­rov­naný, in­ten­zívny a zau­jí­mavý.

„Cie­ľom nášho Cross­Fit gymu je vy­bu­do­vať niečo viac ako len ďal­šiu ‘po­silku’ v Tr­nave. Chceme vy­tvo­riť a pod­po­ro­vať ko­mu­nitu nad­šen­cov Cross­Fitu v meste. Cross­Fit nie je len o cvi­čení, je to aj o za­zna­me­ná­vaní si po­kro­kov a vzá­jom­nej pod­pore. Preto si uží­va­te­lia budú môcť za­pi­so­vať vý­sledky z in­di­vi­du­ál­nych cvi­kov na na­šej stránke a po­rov­ná­vať sa na­vzá­jom v rôz­nych Cross­Fit dis­cip­lí­nach,“ pri­blí­žil Ma­rián Ham­mel.

Za me­sačnú per­ma­nentku tu za­pla­tíš 60 eur.

Cross­Fit Pro­ton

Tento gym je už na prvý po­hľad mies­tom, kde nie je nú­dza o dobrú ener­giu a špič­kové tré­ningy. Každý tré­ner, ktorý pô­sobí v Pro­tone, pre­šiel mi­ni­málne kur­zom CF-L1, väč­šina aj CF-L2. O snahe tímu o ne­us­tále vzde­lá­va­nie sa a po­sun kva­lity tré­nin­go­vého pro­cesu ho­vorí aj to, že ako je­diní na Slo­ven­sku majú CF-L3 cer­ti­fi­ko­va­ného tré­nera.

Sku­pi­nové tré­ningy tu sú po­čas ce­lého dňa, za­čína sa už o 5:50 ráno a cvičí sa až do ne­sko­rého ve­čera. Na vý­ber je z viac ako 40-tich tré­nin­gov týž­denne. Mož­nosti člen­stva sú veľmi jed­no­du­ché ale striktné.

„Chceme mať čle­nov, kto­rým zá­leží na ich na­pre­do­vaní, práve preto sme zvo­lili len mož­nosť me­sač­ného člen­stva. Možno tým od­ra­díme svia­toč­ných špor­tov­cov, no o to viac času vieme ve­no­vať práve vám, na­šim čle­nom,“ píše sa na stránke gymu.

Za me­sačnú per­ma­nentku tu za­pla­tíš naj­me­nej 84 eur.

Pridať komentár (0)