Peter Sagan opäť všetkým ukázal chrbát a vyhral ďalšiu etapu na Tour de France

Redakcia / 11. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Naša cyk­lis­tická hviezda sa opäť blysla krás­nym vý­sled­kom
  • Tour­mi­ná­tor to­tiž vy­hral aj 5. etapu na toh­to­roč­nom Tour de France
  • A ako lí­der bo­do­va­cej sú­ťaže o ze­lený dres si na­vyše pri­pí­sal cenné body do cel­ko­vého hod­no­te­nia
zdroj: Peter Sagan
  • Naša cyk­lis­tická hviezda sa opäť blysla krás­nym vý­sled­kom
  • Tour­mi­ná­tor to­tiž vy­hral aj 5. etapu na toh­to­roč­nom Tour de France
  • A ako lí­der bo­do­va­cej sú­ťaže o ze­lený dres si na­vyše pri­pí­sal cenné body do cel­ko­vého hod­no­te­nia

Pe­ter Sa­gan robí fa­nú­ši­kom na ce­lom Slo­ven­sku ob­rov­skú ra­dosť. Cel­kovo 3-ná­sobný maj­ster sveta za­zna­me­nal ďalši cenný tri­umf na toh­to­roč­nej edí­cii Tour de France. 5. etapu z Lo­rient do Qu­im­per vy­hral v zá­ve­reč­nom špurte, keď svo­jim kon­ku­ren­tom ne­dal šancu a pri­pí­sal si ví­ťazs­tvo. Azda jednu z naj­väč­ších šancí na ví­ťazs­tvo bude mať Pe­ter aj v 9. etape, ktorá je podľa od­bor­ní­kov ako stvo­rená pre neho.

Pridať komentár (0)