Bratislava a Trnava spustia medzi sebou integrovaný systém verejnej dopravy

Linda Cebrová / 9. augusta 2018 / Zo Slovenska

zdroj: archív:Martin Ondruš- Startitup
  • In­teg­ro­vaná do­prava by nás mala vy­ma­niť z kaž­do­den­ných ko­lón
  • Už tento me­siac má byť pod­pí­sané me­mo­ran­dum
  • Ná­sledne sa za­čnú zbie­rať dáta po­trebné na presné na­sta­ve­niu gra­fi­konu
  • Po­stup má vý­razne uľah­čiť aj sle­do­va­nie na­šich smart­fó­nov

Nie­ktorí to denne za­ží­vajú na vlast­nej koži, iní o tom po­čú­vajú v do­prav­ných sprá­vach. Po­vestný úsek Trib­la­vina a vzni­ka­júce ko­lóny ve­dia dať za­brať aj tým naj­tr­pez­li­vej­ším vo­di­čom. In­teg­ro­vaná do­prava me­dzi Bra­ti­slav­ským a Tr­nav­ským kra­jom uľahčí ces­to­va­nie, či už ľu­ďom z Tr­nav­ského kraja do­chá­dza­jú­cim za prá­cou a ško­lou do hlav­ného mesta a jeho oko­lia, alebo Bra­ti­slav­ča­nom do­chá­dza­jú­cim za od­dy­chom do Tr­nav­ského kraja.

„Bez toho, aby sme zin­teg­ro­vali BSK a TTSK, v rámci do­prav­nej agendy sa ne­poh­neme ďa­lej. Cie­ľom je, aby sme z in­di­vi­du­ál­nej do­pravy do­stali ľudí dob­ro­voľne do ve­rej­nej do­pravy. Môj cieľ je, aby 10 % ľudí z in­di­vi­du­ál­nej au­to­mo­bi­lo­vej do­pravy pre­sadlo do dobre na­sta­ve­nej ve­rej­nej do­pravy,“ skon­šta­to­val Vis­ku­pič.

Pred­se­do­via dvoch su­se­dia­cich sa­mo­správ­nych kra­jov sa preto do­hodli, že v au­guste pod­píšu me­mo­ran­dum a zo­sta­via expertný tím, ktorý sa touto agen­dou bude za­obe­rať. Kraje budú te­raz zbie­rať po­trebné dáta.

V pláne je na­prí­klad sle­do­va­nie po­lohy mo­bil­ných te­le­fó­nov. Vďaka týmto úda­jom budú mať sa­mosprávy mož­nosť presne zis­tiť, kedy a koľko ľudí ces­tuje z Bra­ti­slavy do Tr­navy a na­opak. Práve od týchto dát sa bude od­ví­jať na­sta­ve­nie gra­fi­konu ve­rej­nej do­pravy, ktorá ma od­ľah­čiť do­pravu na vy­ťa­že­ných úse­koch.

„Bu­deme mať k dis­po­zí­cii dáta mo­bil­ných ope­rá­to­rov, s kto­rými ideme ďa­lej pra­co­vať. To zna­mená, že bu­deme cel­kom presne, na báze ho­di­no­vých sní­mok ve­dieť, koľko SIM ka­riet sa pre­súva od­kiaľ a kam. Sú to veľmi cenné dáta, ktoré plá­nu­jeme vy­užiť pri plá­no­vaní ve­rej­nej do­pravy,“ vy­svet­ľuje Droba.

„Plá­nu­jeme pl­no­hod­notnú in­teg­rá­ciu. Všet­kým prá­cam však musí pred­chá­dzať ana­ly­tická časť,“ uviedla Zu­zana Hor­čí­ková zo spo­loč­nosti Bra­ti­slav­ská in­teg­ro­vaná do­prava (BID), ktorá ko­or­di­nuje In­teg­ro­vaný do­pravný sys­tém v Bra­ti­slav­skom kraji.

Pred­seda BSK Ju­raj Droba a pred­seda TTSK Jo­zef Vis­ku­pič ve­ria, že už v no­vem­bri by malo byť jasné, kedy príde ku kom­plet­nej in­teg­rá­cii ve­rej­nej do­pravy a mali by sme ve­dieť aj to, kto­rých spo­jov sa budú vy­lep­še­nia tý­kať. Droba a Vis­ku­pič ho­vo­rili aj o vy­užití lod­nej do­pravy na Du­naji pre ľudí na juhu Slo­ven­ska. „Vý­zva sme­ruje k re­zortu do­pravy. Tech­nické rie­še­nia exis­tujú, ale máme le­gis­la­tívnu ne­dos­ta­toč­nosť,“ do­dáva Vis­ku­pič.

zdroj: BSK

Pridať komentár (0)