Bratislava dostala novú várku smart WiFi lavičiek

  • In­te­li­gentná la­vička ži­vená so­lár­nymi pa­nelmi po­núka na­bí­ja­nie smart­fó­nov po­mo­cou USB portu alebo be­z­drô­tovo
  • Na­vyše sa v jej blíz­kosti mô­žeš pri­po­jiť na WiFi
  • Bratislava sa snaží pomalými krokmi smartifikovať, aj vďaka novým inteligentným lavičkám
BeFunky-collage (2)
Steora
  • In­te­li­gentná la­vička ži­vená so­lár­nymi pa­nelmi po­núka na­bí­ja­nie smart­fó­nov po­mo­cou USB portu alebo be­z­drô­tovo
  • Na­vyše sa v jej blíz­kosti mô­žeš pri­po­jiť na WiFi
  • Bratislava sa snaží pomalými krokmi smartifikovať, aj vďaka novým inteligentným lavičkám

Prvá prie­my­selná re­vo­lú­cia sa zro­dila z ro­tač­nej tlače, te­le­grafu a lac­ného uhlia, ktoré po­há­ňalo lo­ko­mo­tívy. V dru­hej sa te­le­fón, rá­dio a te­le­ví­zia stretli s lac­nou ro­pou, au­tami, au­to­busmi a ka­mi­ónmi. Te­raz je čas na tú tre­tiu, kto­rej sú­čas­ťou by mohla byť aj pre­mena miest na in­te­li­gentné mestá, ktoré budú efek­tívne ko­exis­to­vať s oby­va­teľmi. Malým, krokom k tejto vízií prispievajú aj pribúdajúce smart lavičky.

Smart lavičiek v Bratislave je stále viac

Už aj dnes si môžeš na Primacionálnom námestí posedieť o niečo viac smart ako na iných miestach v Bratislave. Pribudla tu totiž celkom nová inteligentná lavička, ktoré je však viac ekologická svojimi funkciami ako samotným materiálom.

Ok­rem kon­štruk­cie a ochran­nej do­sky z ple­xiskla, má v sebe la­vička vsta­vané sen­zory, ktoré zbie­rajú rôzne druhy in­for­má­cií, vrá­tané at­mo­sfé­ric­kých pod­mie­nok (tep­lota, tlak, vlh­kosť vzdu­chu a zlo­že­nie at­mo­s­fe­ric­kých ply­nov), po­čtu uží­va­te­ľov a funkč­nosti kom­po­nen­tov, ktoré sa po is­tom čase vy­hod­no­tia a budú slú­žiť pre in­for­mačné po­treby pri po­sky­to­vaní lep­ších a efek­tív­nej­ších slu­žieb oby­va­te­ľom aj náv­štev­ní­kom hlav­ného mesta.

Hlavné mesto má momentálne osem takýchto typov lavičiek (napr. Na Rybnom nám., Obchodnej, Šafárikovom nám.) a v najbližšom období pribudne ešte 10 nových s bočnými LED panelmi, na ktorých budú aj informácie o počasí či kvalite ovzdušia.

Od začiatku ich montovania, teda cca za 1 mesiac si tu mobil dobilo 2 770 ľudí, viac ľudí využíva bezdrôtové dobíjanie. Cez wifi sa pripojilo 3 658 osôb. Lavičky mestu darovala firma GF Concept. Podľa Finstatu Spoločnosť GF Concept s. r. o. v roku 2016 zvýšila zisk o 229 % na 125 496 € a tržby jej narástli o 121 % na 480 372 €.

Osa­dzo­va­nie smart la­vi­čiek sa cel­kovo ne­sie v zna­mení kon­ceptu Smart City. Cie­ľom je, aby mestá dr­žali krok s do­stup­nými mo­der­nými tech­no­ló­giami a vy­uží­vali ich pre svoj pros­pech, ale pre­dov­šet­kým po­hod­lie ich oby­va­te­ľov. Týmto sme­rom sa vý­razne uberá aj Bra­ti­slava, kde už náj­deš ok­rem in­te­li­gent­ných la­vi­čiek aj po­ži­čovňu elek­tro­mo­bi­lov či bi­kes­ha­ring.

Ak sa dnes človek pozrie do zahraničia, v ponuke je množstvo malých, no aj rozsiahlych projektov, ktoré by mohli aj Bratislavu urobiť viac smart. Prechod z teórie do praxe je však v našich končinách značne komplikovaný. Problémom sú najmä by­rok­ra­tické pre­kážky, fi­nan­co­va­nie a ne­ochotu ris­ko­vať, teda in­ves­to­vať pros­triedky do pi­lot­ných pro­jek­tov s ne­jas­nými vý­sled­kami. Ak by sme sa tohto postoja zbavili, možno by sme sa dnes už namiesto z pár smar lavičiek tešili napríklad z inteligentných parkovacích systémov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech