Budúci týždeň sa oplatí nechať auto v garáži. Vlaky aj MHD budú s výraznými zľavami

Mária Ambrozová / 14. septembra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: imhd
  • Pra­vi­delne každý rok si pri­po­mí­name, aké to je vy­me­niť auto za MHD či bi­cy­kel
  • Európ­sky týž­deň mo­bi­lity je tento rok od 16. do 22. sep­tem­bra

Podľa šta­tis­tiky ap­li­ká­cie Waze strá­via bra­ti­slav­skí vo­diči spo­me­dzi európ­skych met­ro­pol v záp­chach bez­kon­ku­renčne naj­viac času. Bra­ti­slava s ná­sko­kom po­ra­zila všetky os­tatné mestá, pri­čom pri do­chá­dzaní strá­via vo­diči v Bra­ti­slave v prie­mere vyše 2 a pol mi­núty na 1 ki­lo­me­ter jazdy,“ na­pí­sali na svo­jom Fa­ce­bo­oku. A keďže po­znáš svoje mesto a jeho cesty, ur­čite si už pre­mýš­ľal aj o tom, či auto ne­vy­me­níš na­prí­klad za bi­cy­kel. A to nie­len v Bra­ti­slave.

Pri­bližne de­sať ki­lo­gra­mov oxidu uhli­či­tého. Toľko vy­pro­du­kuje tvoje auto po ab­sol­vo­vaní vzdia­le­nosti 58 ki­lo­met­rov, čo je dĺžka trasy z Bra­ti­slavy do Tr­navy. Ak sa ti to javí ako bez­výz­namný údaj, pred­stav si, že s ta­kýmto množ­stvom CO2 si je­den strom po­radí zhruba za rok.

Mi­nulý rok so svo­jimi ši­kov­nými ná­padmi v ob­lasti mo­bi­lity na Slo­ven­sku prek­va­pili mestá ako Ska­lica, Štú­rovo či Tr­nava a už one­dlho majú mož­nosť za­bo­jo­vať o lep­šie pro­stre­die bez množ­stva áut aj ďalší. Už od pon­delka to­tižto za­čína Európ­sky týž­deň mo­bi­lity, ktorý so se­bou pri­ne­sie lac­nej­šie vlaky aj MHD za­darmo.

Té­mou toh­to­roč­ného Európ­skeho týždňa mo­bi­lity je „Kom­bi­nuj a choď“, ktorá pod­po­ruje myš­lienku vý­beru rôz­nych dru­hov do­pravy na ces­to­va­nie v mest­ských ob­las­tiach. Zna­mená to teda, že na­miesto toho, aby si pred svo­jím do­mom na­stú­pil do auta a od­vie­zol sa až pred vchod do školy či práce, mô­žeš skú­siť au­to­bus, pre­stú­piť na elek­tričku a zvy­šok cesty prejsť pešo. Ni­kdy ne­vieš, možno, že sa ti tento spô­sob po­čas na­sle­du­jú­ceho týždňa na­toľko za­páči, že ho za­čneš vy­uží­vať na­stálo.

Zľavy, zľavy a ešte raz zľavy

Mestá po­môžu ako môžu. Mnohé majú pri­pra­vené vlastné pro­jekty, ako vy­tiah­nuť svo­jich oby­va­te­ľov z áut a inak tomu nie je ani v tom na­šom hlav­nom meste. Ak máš to­tižto vo­dičský pre­ukaz, bu­dúci pra­covný týž­deň tu mô­žeš jaz­diť mest­skou hro­mad­nou do­pra­vou úplne za­darmo.

Vý­hody po­núknu aj vlaky: Že­lez­ničná spo­loč­nosť Slo­ven­sko (ZSSK) bude aj tento rok par­tne­rom kam­pane a pre ces­tu­jú­cich o päť pri­pra­vila at­rak­tívne 50 – per­centné zľavy. Od 16. do 22. sep­tem­bra budú môcť ces­to­vať za po­lo­vicu oby­čaj­ného ces­tov­ného v 2. triede všet­kých osob­ných vla­kov a re­gi­onál­nych ex­pre­sov,“ píše vo svo­jej tla­čo­vej správe. Do­dáva aj, že ná­rodný do­pravca mys­lel aj na cyk­lis­tov a po­čas týždňa mo­bi­lity im po­núka mož­nosť pre­pra­viť bi­cy­kel bez­platne. Vlani zvý­hod­nené ces­tovné vy­užilo až 150-ti­síc ces­tu­jú­cich.

100% zľava čaká v so­botu 22. sep­tem­bra aj ces­tu­jú­cich v re­gi­onál­nych vla­koch Re­gi­oJet linky S70 na trase Ko­márno-Bra­ti­slava.

Za­bú­dať však ne­treba ani na bi­kes­ha­ringy a cars­ha­ringy a ak­cie v ob­lasti bez­peč­nosti na ces­tách.

Pridať komentár (0)