Hendikepovaní Slováci vytvorili jedinečný remeselný projekt, ktorý podporil aj Google

Linda Cebrová / 11. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Hen­di­Kup po­súva hra­nice bež­ného in­ter­ne­to­vého pre­daja na novú úro­veň
  • Jeho cie­ľom je zvi­di­teľ­ne­nie pro­duk­tov a slu­žieb, no nejde však o ho­ci­jaké pro­dukty
  • Ide o vý­robky vy­tvo­rené ši­kov­nými a ta­len­to­va­nými ľuďmi so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím, kto­rých spo­loč­nosť stále úplne ne­reš­pek­tuje
zdroj: HendiKup
  • Hen­di­Kup po­súva hra­nice bež­ného in­ter­ne­to­vého pre­daja na novú úro­veň
  • Jeho cie­ľom je zvi­di­teľ­ne­nie pro­duk­tov a slu­žieb, no nejde však o ho­ci­jaké pro­dukty
  • Ide o vý­robky vy­tvo­rené ši­kov­nými a ta­len­to­va­nými ľuďmi so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím, kto­rých spo­loč­nosť stále úplne ne­reš­pek­tuje

Pro­jekt Hen­di­Kup spája ľudí a pri­náša plat­formu na pod­poru hen­di­ke­po­va­ných umel­cov a re­me­sel­ní­kov, ktorí chcú po­nú­kať svoje vý­robky a služby. Ne­ku­pu­jete však len vý­ro­bok, ktorý vás po­teší, ale aj prí­beh vý­robcu, ktorý je často veľmi mo­ti­vu­júci.

Hen­di­Kup bol za­lo­žený Iva­nom Pá­le­ní­kom, Dia­nou Ši­lo­no­vou a Ma­re­kom Pau­lo­vi­čom. Každý z nich troch je uni­kátny a ma rôz­no­rodú pa­letu skú­se­ností a zna­lostí, ktoré sa vý­borne do­pĺňajú.

Ivan žije na Slo­ven­sku, Diana v Česku a Ma­rek v Ír­sku. Na­priek vzdia­le­nosti vy­tvo­rili es­hop, ktorý stojí za po­všim­nu­tie. Ivan sa tak­mer celý ži­vot ve­no­val téme bez­ba­ri­é­ro­vosti, má svoje meno v ko­mu­nite ZŤP a v Hen­di­Kupe sa ve­nuje hlavne di­zajnu a mar­ke­tingu.

Ma­rek už od vy­so­kej školy skú­šal pod­ni­ka­nie na vlastné triko a v pro­jekte za­bez­pe­čuje tok sa­mot­ného ob­chodu. Diana má za se­bou vyše 13 ro­kov strá­ve­ných v pod­ni­kaní a nad­ná­rod­nej spo­loč­nosti, v Hen­di­Kupe do­hliada na stra­té­giu a ma­na­žo­va­nie z kaž­dého rožku trošku.

“Už dl­h­šie sme sa s Iva­nom to­čili okolo ZŤP tém, možno tak pri­ro­dzene, keďže každý z nás má svoje zdra­votné pos­ti­hnu­tie. Ja som sa tieto témy sna­žila in­teg­ro­vať do kor­po­rá­cie, bú­rať pred­sudky a po­u­ká­zať tak na ši­kov­nosť ko­mu­nity. Ivan zase po­má­hal cez pro­jekty ob­čian­skeho zdru­že­nia go-ok. Až ne­skôr, keď pri­šiel Ma­rek, vznikla re­álna myš­lienka e-shopu,” ho­vorí Diana pre Star­ti­tup, o pr­vot­nom im­pulze na vznik pro­jektu.

 

„Veľa ťažko zdra­votne pos­ti­hnu­tých ľudí je ši­kov­ných, no ne­majú o tom ako dať ve­dieť. Práve preto ich chceme spo­jiť. Kú­pou toho, čo po­nú­kajú, ich každý zá­kaz­ník môže pod­po­riť. Ľu­dia majú často po­cit, že po­má­hať mu­sia, ale to je zá­sadný omyl. Ľu­dia so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím ne­pot­re­bujú ľú­tosť a vô­bec ne­vy­ža­dujú mi­mo­riadny prí­stup. Úplne stačí štan­dardný re­špekt. Bu­dem rád, ak ko­ho­koľ­vek zaujmú prí­behy na­šich pre­daj­cov a rov­nako to­var, ktorý vy­rá­bajú a po­nú­kajú. Je na­ozaj zau­jí­mavý a už te­raz rôz­no­rodý,“ ho­vorí Ma­rek.

Hen­di­Kupu sa po­da­rilo do­siah­nuť aj vý­znamný úspech v po­dobe zís­ka­nia grantu od spo­loč­nosti Go­ogle. Podľa Diany to však bolo po­merne ná­ročné, na­koľko celý pro­ces sch­va­ľo­va­nia trval oveľa dl­h­šie ako sa oča­ká­valo. Ich prvú žia­dosť im za­mietli s odô­vod­ne­ním, že plat­forma e-shopu, na kto­rej pre­zen­tujú ich vý­rob­cov (a až po­tom ich vý­robky), sa nez­ho­do­vala s ich pod­mien­kami ude­ľo­va­nia grantu pre ne­zis­kové or­ga­ni­zá­cie.

Hen­di­Kup však nie je kla­sický e-shop, ide tu najmä o pre­zen­tá­ciu ľudí a ko­mu­nity so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním. Celý tím na dru­hej strane roz­umie, že táto špe­ci­fic­kosť ich pro­jektu mohla byť pre sch­va­lo­vací tím v Go­ogli ťaž­šie ucho­pi­teľná.

“Ok­rem toho nám bolo na­vr­hnuté vy­tvo­riť vý­ročnú správu, kde by bolo trans­pa­ren­tne vi­dieť vy­uži­tie všet­kých fi­nan­cií pro­jektu. Tak sme sa do toho pus­tili, vlo­žili sme do toho veľa síl, až sa na­ko­niec ocitla fi­nálna ver­zia správy na stránke. Ešte sme do­la­dili web a po 4 me­sia­coch od pr­vot­nej žia­dosti o za­re­gis­tro­va­nie sa do Go­og­leAd Grantu pre ne­zis­kové or­ga­ni­zá­cie sme mohli po­žia­dať o schvá­le­nie znova,” ho­vorí o zlo­ži­tom pro­cese zís­ka­va­nia grantu Diana.

Ten­to­raz im to pre­šlo a sú za to vďační. Zá­ro­veň si uve­do­mujú, že v sku­toč­nosti sa ocitli len na štar­to­va­cej čiare a čaká ich ešte dlhá cesta ve­dieť ovlá­dať celé pro­stre­die tak, aby im pri­nieslo uži­točné ovo­cie, aj keď už mô­žeme po­ma­ličky vi­dieť prvé vý­sledky.

Podľa Diany by aj na­priek drob­ným chy­bám pri roz­bie­haní pro­jektu ne­uro­bili nič inak. Každý krok, ktorý ne­vy­pá­lil podľa ich pred­stáv, im pri­nie­sol iné dvere a iné myš­lienky. Do pro­jektu sa ne­pus­tili bez­hlavo, naj­skôr si spra­vili ana­lýzu, či by o pro­jekt bol zá­u­jem a keďže do­stali po­zi­tívny ohlas, ve­deli, že sú na dob­rej ceste.

“Veľa sme však aj ob­ja­vo­vali a upra­vo­vali podľa si­tu­ácie a tak­po­ve­diac „za po­chodu“, veď člo­vek ni­kdy ne­bude na všetko sto­per­cen­tne pri­pra­vený. Do­konca aj sa­motná stra­té­gia sa pre­trans­for­mo­vala a je trošku iná, ako bola úplne na za­čiatku,” ho­vorí Diana.

Hen

A v čom je podľa Diany so­ciálne pod­ni­ka­nie na­ozaj ná­ročné? “Zhr­nula by som to do troch bo­dov: pre­žiť, po­kra­čo­vať v roz­ví­janí a byť v po­zi­tív­nych čís­lach,” kon­šta­tuje Diana.

Celý tím Hen­di­Kupu už dnes má byť prá­vom na čo hrdý. Ich stránku ot­vo­rili takz­va­nou agile me­to­do­ló­giou, kaž­do­me­sačne pri­bú­dajú noví vý­rob­co­via s uni­kát­nymi pro­duk­tami. „Za úspech po­va­žu­jeme aj to, že nás ko­mu­nita za­čína vní­mať. A pri­dá­vať sa k nám. Sme len na za­čiatku a pred se­bou mám ešte dlhú cestu plnú cie­ľov,“ do­dáva Diana.

Pridať komentár (0)