Ekologická katastrofa na Malom Dunaji: Kto môže za uhynuté ryby a znečistenie výkalmi?

Marianna Mikešová / 12. júna 2018 / Eko

zdroj: Flickr
  • Na ži­votné pro­stre­die a eko­ló­giu sa kla­die čo­raz väčší dô­raz
  • Sú však si­tu­ácie, ktoré do­ka­zujú, že sme sa ďa­leko ne­pohli
  • Malý Du­naj bo­juje so zne­čis­te­ním a od­niesli si to de­siatky rýb
  • O vin­ní­kovi eko­lo­gic­kej ka­ta­strofy sa za­tiaľ vedú len do­hady

Ma­lebné ra­meno Du­naja zvané Malý Du­naj je ob­ľú­be­ným mies­tom ry­bá­rov. Tí však te­raz majú oči pre plač, pre­tože vody tejto rieky vy­pla­vujú stále viac uhy­nu­tých rýb. Oby­va­te­lia ži­júci v okolí a ry­bári si pred pár dňami všimli si­ného zne­čis­te­nia, ktoré na tomto mieste nie je žiad­nou no­vin­kou. Te­raz sa však vy­špl­halo do ob­lud­ných roz­me­rov a spre­vá­dzal ho nie­len zá­pach ší­riaci sa z vody, ale aj množ­stvo uhy­nu­tých rýb – kap­rov, zu­bá­čov, sum­cov či mreny. Ľu­dia sa za­čali pý­tať, kto stojí za týmto eko­lo­gic­kým ne­šťas­tím, ktoré sa udialo hneď po mi­nu­lo­týž­dňo­vých prí­va­lo­vých daž­ďoch.

Ža­lostnú si­tu­áciu a roz­kla­da­júce sa mŕt­voly rýb na­to­čil oby­va­teľ Bra­ti­slavy An­drej, ktorý svoje vi­deo okam­žite zdie­ľal na Fa­ce­bo­oku. Pod prís­pev­kom píše: „K pr­vému úhynu došlo vo štvr­tok v ran­ných ho­di­nách, kedy bola táto ka­ta­strofa aj na­hlá­sené In­špek­cii ži­vot­ného pro­stre­dia. Me­ra­nia po­tvr­dili vý­skyt fe­ká­lii v v ex­trém­nych čís­lach, čo sa pre­ja­vilo na ra­píd­nom po­klese kys­líka a ryby sa po­du­sili. Naj­väč­šia „vlna“ bola v prie­behu štvr­tka a v noci zo štvr­tka na pia­tok, prog­nóza uka­zuje, že k ďal­šiemu úhynu by už dôjsť ne­malo. Me­ra­nia ešte te­raz uka­zujú zlé čísla. Te­raz už ostáva iba ča­kať, čo voda v plaví.“

Po zve­rej­není prís­pevku za­čali ľu­dia prs­tom uka­zo­vať na miestnu čis­tičku vôd ÚČOV Bra­ti­slava Vra­kuňa, ktorá podľa mno­hých Bra­ti­slav­ča­nov už dl­hší čas pris­pieva k hor­šej kva­lite tejto vody. Sta­rosta a po­slanci Vra­kune do­konca po­slali pred­se­dovi Do­zor­nej rady BVS list so žia­dos­ťou o vy­svet­le­nie si­tu­ácie. Vra­kun­ská aj petr­žal­ská čis­tička pri­tom len pred dvomi rokmi pre­šli mo­der­ni­zá­ciou za tak­mer 29 mi­li­ó­nov eur, ktorá mala pris­pieť k čis­tote Du­naja a ob­me­dze­niu vy­púš­ťa­nia tzv. nut­rien­tov do vody. Čis­tička by preto mala byť na­toľko mo­derná a vý­konná, aby ani pri prí­va­lo­vých daž­ďoch ne­hro­zil únik splaš­kov do rieky.

Bra­ti­slav­ská vo­dá­ren­ská spo­loč­nosť sa včera k in­ci­dentu vy­jad­rila a pop­rela akú­koľ­vek zod­po­ved­nosť: „Úhyn rýb za­zna­me­naný na toku Ma­lého Du­naja ne­bol spô­so­bený čin­nos­ťou ÚČOV Bra­ti­slava Vra­kuňa. Si­tu­ácia bola pre­šet­rená ob­hliad­kou re­ci­pientu (vodný tok Malý Du­naj) pod vý­us­ťou z ÚČOV Bra­ti­slava Vra­kuňa. Úhyn rýb na týchto mies­tach ne­bol za­zna­me­naný. Ob­dobne ani ry­bári, ktorí lo­vili ryby v ob­lasti pod vý­us­ťou ÚČOV úhyn rýb v týchto mies­tach ne­evi­do­vali (úhyn rýb bol za­zna­me­naný až na úseku toku pri To­má­šove). Zo strany BVS, a.s., ne­boli do vod­ného toku Ma­lého Du­naja vy­pus­tené fe­ká­lie ani žiadne iné zne­čis­te­nie – čis­tia­reň od­pa­do­vých vôd ÚČOV Bra­ti­slava Vra­kuňa bola pre­vádz­ko­vaná v sú­lade s pre­vádz­ko­vým po­riad­kom, ma­ni­pu­lač­ným po­riad­kom a vo­do­práv­nym roz­hod­nu­tím.“

Po­núka sa teda otázka: Kto je na vine a kto po­ne­sie zod­po­ved­nosť za za­mo­re­nie rieky, ktorá sa bude zo zne­čis­te­nia ešte spa­mä­tá­vať? Ako ar­gu­men­tujú aj dis­ku­tu­júci pod prís­pev­kom, za pyt­liac­tvo a ulo­ve­nie je­di­nej ryby bez po­vo­le­nia sú vy­soké po­kuty až od­ňa­tie slo­body. Za úhyn rýb ta­kýchto roz­me­rov zrejme obíde vin­ník bez po­tres­ta­nia. Ve­ríme však, že aj vďaka po­zor­nosti, ktorú in­ci­dentu za­čali ve­no­vať ve­rejne činné osoby, to bude inak a k nášmu ži­vot­nému pro­stre­diu sa za­čneme sprá­vať zod­po­ved­nej­šie.

Pridať komentár (0)