Ľudia sa za touto Škodovkou otáčajú na ulici. Je najkrajšia a najsilnejšia

Redakcia / 16. mája 2018 / Auto

zdroj: Drahomír Piok
  • Škoda Su­perb 2,0 TSI Sport­Line má mo­tor z Volk­swa­genu Golf GTI, bru­tálnu ze­lenú me­ta­lízu a pár čier­nych do­pl­n­kov.
  • V po­radí tre­tia ge­ne­rá­cia Škody Su­perb pred­sta­vuje vr­chol čes­kej au­to­mo­bilky v sú­čas­nej dobe
  • Tech­nicky vy­chá­dza z ko­ner­no­vého brata Pas­satu, no roz­hodne sa ne­snaži na­po­dob­niť jeho os­trú R–Line ver­ziu

Škoda ide vlast­nou ces­tou pl­nou emó­cií, čo pod­čiar­kuje aj nád­herný lak, vďaka kto­rému sa za vami každý otočí. Za jeho vzhľa­dom stojí slo­ven­ský di­zaj­nér Jo­zef Ka­báň, ktorý v sú­čas­nosti už za­re­záva v BMW. Po­da­rilo sa mu vy­tvo­riť mi­mo­riadne prí­ťaž­livý lift­back.

Kom­fort v prí­pade no­vého Su­perbu do­sia­hol úplne novú úro­veň. Adap­tívny pod­vo­zok si na­sta­vu­jete podľa po­treby a štýlu jazdy, akú chcete so Su­per­bom za­žiť. V špor­to­vom re­žime je Su­perb do­sta­točne tvrdý, no nie prí­liš su­rový, kľu­katé ok­resky zvláda s pre­hľa­dom a štvor­kolku cí­tite hlavne pri vý­jaz­doch zo zá­krut.

Roz­hodne ne­od­po­rú­čame Sport­Line kom­bi­no­vať s naf­to­vými ag­re­gátmi, za­bi­jete tým to­tiž cha­rak­ter auta. Zvoľte ben­zí­nový dvoj­li­ter 2,0 TSI, ktorý si Su­perb pre­bral z Golfu GTi. Po­sky­tuje ma­xi­málny vý­kon na úrovni 206 kW (280k) a krú­tiaci mo­ment 350 Nm.

Ma­xi­málka je 243 km/h a z 0-100 km/h sa Su­perb po­hne za 5,8 se­kúnd. Nie je to síce dych­be­rúci údaj, no ak si uve­do­míte, že aj pri dy­na­mic­kej jazde sa kom­bi­no­vaná spot­reba hýbe na úrovni 7,7 l/100km, stále mô­žeme Su­perb po­va­žo­vať za úsporné auto.

Najk­raj­šia a naj­sil­nej­šia Škoda Su­perb! #odo­be­raj­live

Ge­pos­tet von Star­ti­tup am Sonn­tag, 13. Mai 2018

Su­perb vždy pred­sta­vo­val al­ter­na­tívu k po­my­sel­nému lu­xusu, v sú­čas­nosti pred­sta­vuje vážnu kon­ku­ren­ciu pre Pas­sat. V kom­bi­ná­cii s ver­ziou Sport­Line a žia­ri­vou ze­le­nou me­ta­lí­zou pri­tiahne úplne inú cie­ľovú sku­pinu. V tejto kon­fi­gu­rá­cií, s touto spot­re­bou a dy­na­mi­kou roz­hodne stojí za za­mys­le­nie aj jeho cena, ktorá len tesne pre­siahla 45-ti­síc eur.

Pridať komentár (0)