Na vlak z Bratislavy už nebudeš musieť čakať na schodoch. Hlavná stanica má novú čakáreň

Mária Ambrozová / 14. septembra 2018 / Architektúra

  • Hlavná sta­nica v Bra­ti­slave má v bu­dúc­nosti do­stať fi­nančnú in­jek­ciu na re­kon­štruk­ciu
  • V jej his­to­ric­kej bu­dove už dnes ot­vo­rili novú ča­ka­ciu miest­nosť za stá­ti­síce eur
  • Na­chá­dza sa na mieste bý­va­lej re­štau­rá­cie

Nová ča­ká­reň s naj­mo­der­nej­ším vy­ba­ve­ním pri­ne­sie zvý­še­nie kom­fortu, úrovne a bez­peč­nosti ces­to­va­nia ces­tu­jú­cich. Zá­sad­ným je tiež uľah­če­nie po­hybu ces­tu­jú­cim v rámci hlav­nej sta­nice, pod­statne prí­jem­nej­šie strá­vený čas ča­ka­nia na vla­kové spo­je­nie v no­vých a plne funkč­ných pries­to­roch a tiež roz­lo­že­nie to­kov ces­tu­jú­cich jed­nej z naj­vy­ťa­že­nej­ších sta­níc na Slo­ven­sku, a tým aj zväč­še­nie pod­di­men­zo­va­nej plo­chy od­cho­do­vej haly sta­nice,“ na­pí­sali na svoj Fa­ce­book dnes Že­lez­nice Slo­ven­skej re­pub­liky.

Vy­no­vená miest­nosť sa na­chá­dza v pries­to­roch his­to­ric­kej časti Hlav­nej sta­nice a pri ob­nove sa za­cho­vali pô­vodné his­to­rické fresky a stĺpy. Cel­ková suma za tieto práce sa vy­špl­hali na viac ako 825 000 eur. Po­čas dru­hej fázy re­kon­štruk­cie by práve tu mali síd­liť do­časné po­kladne.

Roz­siahla re­kon­štruk­cia má ešte len prísť

Ča­som po­zna­čená Hlavná sta­nica sa často stáva ter­čom kri­tiky. Môže za to množ­stvo zni­če­ného či za­sta­ra­ného, čo sa tu na­chá­dza. Bo­nu­som je už len pach ako z ka­nála a pra­vi­delné po­li­cajné hliadky kvôli ne­pris­pô­so­bi­vým ob­ča­nom, ktorí sa tu po­hy­bujú. Vláda Slo­ven­skej re­pub­liky však pri­sľú­bila, že po­skytne sumu 2,8 mil. eur na mo­der­ni­zá­ciu, roz­voj že­lez­nič­nej in­fra­štruk­túry a zve­ľa­de­nie pries­to­rov pre ces­tu­jú­cich, pri­čom vi­di­teľné zmeny by mali na­stať už na jar bu­dú­ceho roka. Skôr, než sa do nášho hlav­ného mesta do­valí kopa ho­ke­jo­vých fa­nú­ši­kov kvôli Maj­strov­stvám sveta v ho­keji. Re­a­li­zo­vaná má byť nová fa­sáda, vý­mena okien, dlažby či os­vet­le­nia. Sú­čas­ťou re­kon­štruk­cie bude aj nová elek­tro­in­šta­lá­cia, ka­me­rový a roz­hla­sový sys­tém (viac si pre­čí­taš v na­šom ne­dáv­nom článku TU).

In­špi­rá­cia zo za­hra­ni­čia

Hľa­dať in­špi­rá­ciu je naj­jed­no­duch­šie za hra­ni­cami. Po­ko­chaj sa krás­nymi sta­ni­cami z ce­lej Európy.

Bel­gicko – Ant­verpy

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Rick Go­ede (@rick­go­ede),

Ne­mecko – Ber­lín

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa @vu­tumn­vi­su­als,

Stock­holm – Švéd­sko

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Ro­man Strá­ňai (@ro­man­stra­nai),

Sta­nica metra, Mos­kva – Rusko

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Achim Sieg­mund ☀ (@achim.sieg­mund),

Mi­láno – Ta­lian­sko

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Sony Nug­roho (@so­ny­nug­roho1981),

Li­sa­bon – Por­tu­gal­sko

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa pho­to­tour­por­tu­gal (@pho­to­tour­por­tu­gal),

Hel­sinki – Fín­sko

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Anne Sa­ha­ri­nen (@an­ne­sa­ha­ri­nen),

Edin­burg – Škót­sko

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Ar­mands Ber­zins (@ar­mands­ber­zins),

Ko­daň – Dán­sko

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa @thef­red­reed,

Zdroj: te­raz.sk

Pridať komentár (0)