Nejdeš toto leto na dovolenku? Takto si môžeš navodiť atmosféru diaľok v Bratislave

Marianna Mikešová / 11. júla 2018 / Lifehacking

  • Nie každý rok sú pe­niaze alebo čas na exo­tické do­vo­lenky, spoz­ná­va­cie zá­jazdy či jo­gové po­byty
  • Na­priek tomu, že ces­to­va­nie nič ne­na­hradí, sú spô­soby, ako si do­vo­len­kovú at­mo­sféru na­vo­diť
zdroj: unsplash.com, pixabay.com
  • Nie každý rok sú pe­niaze alebo čas na exo­tické do­vo­lenky, spoz­ná­va­cie zá­jazdy či jo­gové po­byty
  • Na­priek tomu, že ces­to­va­nie nič ne­na­hradí, sú spô­soby, ako si do­vo­len­kovú at­mo­sféru na­vo­diť

Kurz do­vo­len­ko­vého ja­zyka

Letné des­ti­ná­cie zna­me­najú aj cu­dzí ja­zyk, sa­moz­rejme až na vý­nimky v po­dobe miest, kde je viac Slo­vá­kov ako do­má­cich. No prečo si do­vo­lenku ne­pri­po­me­núť práve pro­stred­níc­tvom ja­zyka? Stačí sa pri­hlá­siť na nie­ktorý z let­ných kur­zov ta­lian­činy, špa­niel­činy, ale aj ďal­ších ja­zy­kov. Na ta­lian­činu od­po­rú­čame Školu ta­lian­činy, ktorá má ešte voľné letné kurzy, na špa­niel­činu školu La la­tina. Ne­boj sa, že to bude ako na stred­nej. Tu si ja­zyk do­sýta uži­ješ, na­učíš sa ho mo­der­nou for­mou, ale sa aj za­ba­víš a spoz­náš no­vých ľudí a do­konca aj pra­vých Ta­lia­nov a Špa­nie­lov.

Cvi­če­nie pod ho­lým ne­bom 

Dnes sú čo­raz po­pu­lár­nej­šie po­byty v exo­tike spo­jené s ak­tív­nym po­hy­bom. V Bra­ti­slave si mô­žeš ak­tívnu do­vo­lenku na­vo­diť veľmi jed­no­du­cho. Stačí si zájsť za­cvi­čiť na­prí­klad na Ma­gio pláž, kde celé leto denne pre­bie­hajú rôzne formy cvi­če­nia, a to úplne za­darmo. Náj­deš tu jogu, be­žecké tré­ningy, cvi­če­nie pre ženy aj funkčné tré­ningy pre ná­roč­nej­ších špor­tov­cov. Jogu si tiež mô­žeš za­cvi­čiť v Me­dic­kej záh­rade, na Ku­chajde či v OC Cen­tral na te­rase. Už 22. júla sa mô­žeš v Bra­ti­slave zú­čast­niť jo­govo-be­žec­kého eventu Roga.

Vodné ak­ti­vity

K let­nej do­vo­lenke patrí voda, kto­rej, ak sa vzdáš sla­ného po­citu, je aj v Bra­ti­slave do­sta­tok. Ak si skrom­nejší, dobre si za­plá­vaš aj na Draž­diaku či Ku­chajde. Oveľa čis­tej­šiu vodu však náj­deš na­prí­klad na Ru­sov­skom ja­zere, kam sa do­sta­neš naj­lep­šie na bi­cykli po hrá­dzi. Ak pre­fe­ru­ješ ad­re­na­lín, ne­mu­síš sa hr­núť k moru na po­pu­lárne „ba­nány“, ale oveľa lep­šie at­rak­cie náj­deš na Wake lake či v Ču­nove, kde si za­jaz­díš na vode či za­ži­ješ letnú party. Tu všade, plus na Draž­diaku mô­žeš otes­to­vať aj SUP, teda paddle bo­ard, ktorý je vy­hľa­dá­vaný aj pri mori.

Tu­ris­tom vo vlast­nom meste

Ne­zna­mená to, že keď sa po­lo­vica Slo­ven­ska hr­nie do za­hra­ni­čia, ni­kto zo za­hra­ni­čia ne­pri­chá­dza k nám. V lete je Bra­ti­slava plná tu­ris­tov, ktorí sú nad­šení z toho, čo všetko tu ob­ja­via. Tak prečo to ne­skú­siť aj vo vlast­nom meste? Ur­čite je veľa vecí, ktoré si tu ešte ne­vi­del, či už sú to hlavné at­rak­cie, ako hrady, kaš­tiele v okolí či mú­zeá. Pop­rí­pade prí­rod­nej­šie lo­ka­lity v okolí, na ktoré sa do­sta­neš na­prí­klad po cyk­lo­trase, ako Sand­berg či Ko­liba. No ne­treba za­bú­dať ani na gas­tro a po­se­de­nia na te­raske, ktoré k do­vo­lenke pat­ria. Tak ob­ja­vuj nové, ktoré si ešte ne­nav­ští­vil!

Ok­rem toho ti ďal­šie úžasné miesta a prí­le­ži­tosti po­núka celé Slo­ven­sko a su­sedné kra­jiny, kam sa vieš do­stať za smiešny pe­niaz a pri­tom vi­dieť nád­herné veci. Viac ti­pov náj­deš na­prí­klad v na­šom článku 10 ča­ro­vných miest v okruhu 100 km od Bra­ti­slavy, ktoré si ešte ne­nav­ští­vil. Tak ne­seď doma a ob­ja­vuj! :)

 

Pridať komentár (0)