Podzemný kruhový objazd v Bratislave bude realitou. Prinesie aj dopravné obmedzenia

Amer Owaida / 11. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Práca na po­d­zem­nom kru­ho­vom ob­jazde je v pl­nom prúde
  • Bude to mať vplyv na do­pravu v okolí
  • Hlavné ob­me­dze­nie sa týka najmä To­vá­ren­skej ulice
zdroj: HB Reavis
  • Práca na po­d­zem­nom kru­ho­vom ob­jazde je v pl­nom prúde
  • Bude to mať vplyv na do­pravu v okolí
  • Hlavné ob­me­dze­nie sa týka najmä To­vá­ren­skej ulice

Pre­stavba ulice Mlyn­ské nivy je v pl­nom prúde. Stará au­to­bu­sová sta­nica bola zbú­raná a na jej mieste má podľa plánu vy­rásť nová. Me­dzi­ča­som nám tu vy­rá­stla do­časná au­to­bu­sová sta­nica, ktorá ko­nečne drží krok s do­bou či už vý­zo­rom, alebo služ­bami.

Do­prava bude mies­tami ob­me­dzená

Oby­va­te­lia Bra­ti­slavy mu­sia byť tr­pez­liví. Aj na­priek tomu, že si HB Re­a­vis dáva zá­le­žať, aby re­kon­štruk­cia pre­behla hladko a ne­ob­me­dzo­vala chod do­pravy, isté do­pravné ob­me­dze­nia sú ne­vy­hnutné. Ad­rian Rác, CEO HB Re­a­vis Slo­va­kia, vy­svet­ľuje, že k uzá­vierke ce­lej ulice ne­dôjde. „Nejde len o re­kon­štruk­ciu ulice na po­vr­chu, ale aj o kom­pletnú re­kon­štruk­ciu tech­nic­kej a do­prav­nej in­fra­štruk­túry. Mlyn­ské nivy sú hlav­nou tep­nou v cen­tre mesta, do kto­rej sa ne­za­siahlo 35 ro­kov,“ do­dáva.

„In­fra­štruk­túra je veľmi za­sta­raná, ka­na­li­zá­cia je tam do­konca z čias Má­rie Te­ré­zie a treba ju kom­pletne ob­no­viť. Na­chá­dzajú sa tu tiež pa­ro­vody, káb­lo­vody, vo­do­vody, ply­no­vod a nie­koľko de­sia­tok optic­kých káb­lov. Preto je re­kon­štruk­cia ulice Mlyn­ské nivy kom­pli­ko­va­nej­šia ako by sa na prvý po­hľad zdalo. Sme preto radi, že sa nám po­da­rilo nájsť kom­pro­mis, ktorý umožní re­vi­ta­li­zá­ciu ce­lej ob­lasti tak, aby ne­mu­selo dôjsť k cel­ko­vej uzá­vierke.”

Keďže vý­stavba po­d­zem­ného kru­ho­vého ob­jazdu za­čala, oby­va­te­lia Bra­ti­slavy si už mohli všim­núť, že chod do­pravy je do is­tej miery upra­vený. Ob­me­dze­nia sa tý­kajú hlavne To­vá­ren­skej ulice. Kvôli pre­bie­ha­jú­cej vý­stavbe sa ulica po no­vom stane sle­pou uli­cou, vjazd do nej bude ob­me­dzený iba na Do­sto­jev­ského rad a Ču­le­novu ulicu. Spo­loč­nosť HB Re­a­vis spo­lu­pra­cuje aj s mes­tom a DPB, aby tieto ob­me­dze­nia mali čo naj­menší vplyv na kaž­do­denný ži­vot oby­va­te­ľov. V po­nuke sú náh­radné linky a trasy mest­skej hro­mad­nej do­pravy.

Celá re­kon­štruk­cia na ulici Mlyn­ské nivy a jej okolí vrá­tane do­pravy a tech­nic­kej in­fra­štruk­túry by mala podľa pred­bež­ných od­ha­dov stáť 24 mi­li­ó­nov eur a HB Re­a­vis ju re­a­li­zuje na vlastné ná­klady. Oby­va­te­lia Bra­ti­slavy a jej náv­štev­níci by mali mať prí­stup k no­vému bul­váru na je­seň 2019.

Pridať komentár (0)