Slovenské remeslo si našlo cestu do USA. Kováči z Handlovej tam slávia úspech

Marianna Mikešová / 10. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Poc­tivá re­me­selná práca má dnes stále cenu, no musí si ve­dieť nájsť svoje miesto na trhu.
  • To sa po­da­rilo ko­vá­čom z Hand­lo­vej, ktorí so svo­jim že­lez­ným ná­byt­kom pre­ra­zili v Ame­rike.
zdroj: unsplash.com, Interierkov
  • Poc­tivá re­me­selná práca má dnes stále cenu, no musí si ve­dieť nájsť svoje miesto na trhu.
  • To sa po­da­rilo ko­vá­čom z Hand­lo­vej, ktorí so svo­jim že­lez­ným ná­byt­kom pre­ra­zili v Ame­rike.

Vraví sa, že re­meslo má zlaté dno, no na Slo­ven­sku to už v dneš­nej dobe toľko ne­platí. Poc­tivú prácu ši­kov­ných rúk dnes v mno­hých prí­pa­doch na­hra­dia stroje a re­me­sel­níci majú čo ro­biť, aby si za­ro­bili na ži­vo­by­tie. Sú takí, ktorí ži­via tra­dí­cie len pre lásku k nim či ďal­šie ge­ne­rá­cie, no na­šťas­tie je stále veľa aj tých, kto­rým sa po­da­rilo vy­šlia­pať si ces­tičku k úspe­chu. Pat­ria k nim na­prí­klad aj ko­váči z firmy In­te­rier­kov v Hand­lo­vej. Ve­dia vy­ro­biť aj meč, no firma sa orien­tuje na vý­ro­bou ko­va­ného ná­bytku a na slo­ven­skom aj za­hra­nič­nom trhu pô­sobí od roku 2000.

Na Slo­ven­sku sa nám môže zdať, že trend rus­ti­kál­neho ko­va­ného ná­bytku je už dávno za nami a že­lezné po­stele si svoje miesto nájdu len na cha­lupe či zámku. Za oce­ánom však aj dnes slá­via úspech. Do Ame­riky už po­slali kon­taj­ner plný ná­bytku, pre­važne po­stelí, ktorý si tam vy­slo­vene vy­žia­dali. Vďaka web­stránke a pro­filu na Fa­ce­bo­oku ich ob­ja­vila expor­térka z USA, s kto­rou ná­sledne dali do­kopy ob­jed­návku a po­slali kon­taj­nery plné ná­bytku.

„Ne­boli to len ko­vané po­stele, ale celé vy­ba­ve­nia spální. Pat­rili tam aj nočné sto­líky, pa­ra­vány, nočné svie­tidlá, zrkadlá, sto­ja­cie lampy a lus­tre. Nech­cela kom­bi­ná­ciu s dre­vom, iba že­lezo,“ upres­nil ko­váč Ján Ka­nian­sky pre zi­vot.sk. Práve mo­hutné po­stele zdo­bené pa­ti­no­va­ním, skrú­ca­ním, do­pl­nené ka­meňmi, ale aj tie mi­ni­ma­lis­tické, sú vraj v Ame­rike hi­tom. Podľa in­for­má­cií firmy In­te­rier­kov ide zväčša o kli­en­tov z vyš­ších vrs­tiev, ktorí si ná­by­tok ob­jed­ná­vajú do svo­jich ho­nos­ných apart­má­nov a pent­hou­sov.

Za kaž­dým jed­ným kús­kom z port­fó­lia ma­lič­kej ko­váčs­kej dielne je veľké množ­stvo ťaž­kej ruč­nej práce. A to za ňou stojí len pár ľudí, kto­rých zrá­taš na prs­toch jed­nej ruky. Kon­krétny kú­sok ná­bytku je najprv treba na­vr­hnúť, ná­sledne že­lezo či zlia­tinu via­ce­rých ko­vov na­hriať, kuť a po­tom zva­riť všetky časti do­kopy. To stále nie je všetko, pre­tože mnohé časti vy­ža­dujú ručné tva­ro­va­nie a zdo­be­nie, aby bol vý­sle­dok na­ozaj ori­gi­nál­nou oz­do­bou kaž­dého in­te­ri­éru či ex­te­ri­éru. Roz­hodne to má ďa­leko od sé­ri­ovej vý­roby, akú po­známe z veľ­kých ná­byt­kár­skych fi­riem.

Je lo­gické, že kva­litná práca sa od­ráža aj v ce­nách. Tie podľa web­stránky spo­loč­nosti pri ko­va­nej po­steli pre­vy­šujú 1 000 eur, no často pre­siahnu aj 2 000. Ta­káto po­steľ vy­drží v tom stave aj celé ge­ne­rá­cie a do­da­točná rokmi na­do­bud­nutá pa­tina jej len dodá na zau­jí­ma­vosti. Je to teda na­ozaj dobrá in­ves­tí­cia. Rov­nako to platí pre iné kusy ná­bytku, záh­rad­ného ná­bytku, ko­va­ných plo­tov, brán, zá­bradlí či poš­to­vých schrá­nok, o ktoré je na Slo­ven­sku oveľa väčší zá­u­jem ako o po­stele.

„Slo­váci ešte len ob­ja­vujú pô­vab ručne ko­va­ných po­stelí a ich ori­gi­na­litu. Trh sa však čo­raz väčšmi di­ver­zi­fi­kuje a mať doma niečo vý­ni­močné je túž­bou pre­dov­šet­kým zá­kaz­ní­čok. Čaro tvorby týchto vý­rob­kov je aj v tom, že sa zá­kaz­níci môžu priamo po­die­ľať na ich tvorbe,“ po­ve­dal Ján Ka­nian­sky pre por­tál sta­veb­nic­tvo.sk. Je tak na kaž­dom kli­en­tovi, či svoj do­mov oz­dobí mi­ni­ma­lis­tic­kým kús­kom alebo ná­byt­kom bo­hato zdo­be­ným ko­va­nými ru­žami. Radi im vy­ho­vejú, najmä ak im pôjde o ori­gi­na­litu a nie ko­pí­ro­va­nie či uni­form­nosť.

Toto je ďalší z prí­kla­dov, ktorý nám uka­zuje, že slo­ven­ské re­meslo si vie nájsť cestu aj vo svete. Mali by sme si ho preto pat­rične vá­žiť, kým sú ľu­dia, ktorí ho dr­žia pri ži­vote.

 

Pridať komentár (0)