Slovensko dostane ďalšiu rozhľadňu. Uvidíš z nej Malý Dunaj

Linda Cebrová / 10. augusta 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Martin Kuruc - starosta MČ Bratislava - Vrakuňa, pixabay
  • Už tento me­siac bude v Bra­ti­slave o jednu roz­hladňu viac
  • Uvi­díš z nej celú Vra­kuňa a Malý Du­naj

V Bra­ti­slave nie je nú­dza o je­di­nečné vý­hľady, z kto­rých je možné po­zo­ro­vať zau­jí­mavé zá­ku­tia hlav­ného mesta. Táto sku­toč­nosť pred­sta­vuje vý­zvu pre mest­ské časti aj ob­čian­ske zdru­že­nia. Naj­nov­šia stavba by mala pri­bud­núť v juž­nej časti mesta, vo Vra­kuni. Sta­rosta tejto mest­skej časti Mar­tin Ku­ruc ozná­mil, že v miest­nom le­so­parku sa po det­ských ih­ris­kách, grile či po­se­dení po­da­rilo zís­kať fi­nan­cie aj na vy­hliad­kovú vežu.

“Vy­ras­tie práve v na­šom krás­nom le­so­parku. Náv­štev­níci budú môcť ob­di­vo­vať Malý Du­naj, le­so­park a celú Vra­kuňu. Ve­ríme, že do konca au­gusta sa nám to po­darí,” do­dal Ku­ruc.

Osvet­lený le­so­park

Mest­skej časti sa v le­so­parku po­čas práz­dnin po­da­rilo re­a­li­zo­vať aj druhú etapu osvet­le­nia. „Mi­nulý rok sme re­a­li­zo­vali prvú etapu, od mod­rej lávky, popri cin­to­ríne, pri­bližne po stred le­so­parku. Te­raz po­kra­ču­jeme od stred­nej časti až po det­ské ih­risko,“ uvá­dza na so­ciál­nej sieti sta­rosta Vra­kune.


Tre­tia etapa osvet­le­nia je na­plá­no­vaná v smere k Ru­ži­novu. „Je pri­pra­vená, ale za­tiaľ ne­máme fi­nan­cie, po­tre­bu­jeme cca 20 ti­síc eur,“ do­dáva Mar­tin Ku­ruc. Ak sa po­darí zís­kať fi­nančné pros­triedky, mest­ská časť má v pláne do­kon­čiť osvet­le­nie v le­so­parku po­čas bu­dú­ceho roka.

Bra­ti­slava do­stáva nové roz­hľadne 

Nová vyše 20 met­rov vy­soká roz­hľadňa, kto­rej dali tvár ar­chi­tekti Šebo a Li­chý sa má re­a­li­zo­vať aj v De­vín­skej No­vej Vsi, na De­vín­skej Ko­byle, (514 m n. m.) v are­áli bý­va­lej ra­ke­to­vej zá­kladne. Roz­po­čet je na­sta­vený na 180 ti­síc eur a na­pl­niť ho má mest­ská časť a tiež BSK. Z výšky viac než 530 met­rov do­vi­díte do Nitry, či do­konca na Alpy u na­šich juž­ných su­se­dov.

„Pred­po­kla­dám, že to bude po do­sta­vaní top tu­ris­tická des­ti­ná­cia v Bra­ti­slave. Do­sta­nete sa tam as­falt­kou na bi­cykli. Sú tam nád­herné vý­hľady na Zo­bor a Vie­deň, Alpy sú sa­moz­rej­mosť,“ ko­men­to­val plán vý­stavby roz­hľadne sta­rosta mest­skej časti Mi­lan Jam­bor.

15 met­rov vy­sokú roz­hľadňu sprí­stup­nili v roku 2016 aj na lúke ju­ho­zá­padne od te­le­víz­nej veže na Kam­zíku sme­rom na Čer­vený most. Z roz­hľadne vi­dieť na­prí­klad Bra­ti­slav­ský hrad, Du­naj, Sla­vín i Most Apollo. Novú bra­ti­slav­skú tu­ris­tickú at­rak­ciu podľa pro­jektu ar­chi­tekta De­z­idera Csen­kyho po­sta­vili z čer­ve­ného sm­reka v nad­mor­skej výške 380 met­rov.

Kom­pletný zo­znam no­vých roz­hľadní, ktoré vy­rastú nie­len v Bra­ti­slave, náj­deš v na­šom článku: TOP 5 no­vých roz­hľadní, kto­rých náv­števu si ne­smieš ne­chať ujsť.

zdroj: vra­kuna.sk

Pridať komentár (0)