TOP 5 nových rozhľadní, ktorých návštevu si nesmieš nechať ujsť

  • Na Slovensku tento rok vyrastá hneď niekoľko vyhliadkových veží, ktoré sa oplatí navštíviť
  • Aby sme ťa inšpirovali, urobili sme výber tých najnovších stavieb, z ktorých výhľady naozaj stoja (alebo ešte len budú stáť) za to
koruna
pixabay.com
  • Na Slovensku tento rok vyrastá hneď niekoľko vyhliadkových veží, ktoré sa oplatí navštíviť
  • Aby sme ťa inšpirovali, urobili sme výber tých najnovších stavieb, z ktorých výhľady naozaj stoja (alebo ešte len budú stáť) za to

Výhliadka Dubeň

Pred dvoma rokmi vyhrali súťaž a tento rok stavbu dokončili. Na vrchole kopca Dubeň nad Žilinou vyrástla nová rozhľadňa od slovenského architektonického štúdia FKF Design (viac si prečítaš TU).

Tá svojim tvarom tvorí novú dominantu okolia. Vďaka svojmu jednoduchému tvaru našťastie nenarušuje krajinný ráz Malej Fatry. Stavba tejto modernej rozhľadne stále 236-tisíc eur, informoval o tom portál earch.cz.

Najkratšia trasa, ktorou sa sem môžeš dostať vedie z mestskej časti Žilina – Zádubnie. Kúsok od zastávky MHD Prípojná sa nachádza panelová cesta, na konci ktorej je zásobáreň vody pre mestskú časť. Nasleduje chôdza po lúke na vrch Dubňa a prechod cez les. Celá trasa má z uvedeného miesta dĺžku približne 1,4 kilometra.


Ďalšie možnosti prístupu sú po turistických chodníkoch z mestských časti Budatín alebo Zástranie. Trasa v oboch prípadoch vedie prevažne cez les, po hrebeni Dubňa. Od Budatína má dĺžku do 2 kilometrov a od Zástrania približne 4 kilometre.

Výhliadková veža Bojnice

Nad kú­peľ­ným mes­tom vy­rá­stla nová tu­ris­tická at­rak­cia. Kú­pele Boj­nice tu po­sta­vili trid­sať met­rov vy­sokú vy­hliad­kovú vežu. Mô­žeš ju nav­ští­viť od 8:00 do 21:00. Vstupné je za­tiaľ sta­no­vené na 6 eur pre do­spe­lého a 3 eurá pre deti.

Vy­hliad­ková veža s pre­vý­še­ním asi 30 met­rov má oce­ľovú kon­štruk­ciu, dre­venú lávku a stú­pa­nie 6 %. Sú­čas­ťou stavby je aj to­bo­gán, kto­rým sa návštev­níci môžu spus­tiť z vr­chola veže na­dol.

Pô­vodný zá­mer kú­pe­ľov po­čí­tal s vý­stav­bou veže s pre­vý­še­ním 60 met­rov, s čím však ne­sú­hla­sili pa­miat­kari. Kú­pele sa podľa ich ria­di­teľa budú sna­žiť do­siah­nuť sú­hlas s jej ďal­ším zvý­še­ním. Ná­klady na vý­stavbu veže pred­sta­vo­vali 2,12 mi­li­óna eur. Vý­stavba veže si mala podľa tvr­de­nia ria­di­teľa kú­pe­ľov vy­žia­dať vý­rub šty­roch alebo pia­tich stro­mov. Inves­to­rom sú Kú­pele Boj­nice, za kto­rými stojí Sla­vo­mír Eliaš.

 

Rozhľadňa Veľká Homola

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje poho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa. Práve tu už túto jeseň ot­vo­ria cel­kom novú roz­hľadňu, ktorá sa dú­fajme ne­bude pri mier­nom vetre kolísať tak, ako to bolo v prí­pade jej pred­chod­kyne.

Podľa už pod­pí­sa­nej zmluvy so zho­to­vi­te­ľom by mala byť stavba do­kon­čená do pia­tich me­sia­cov od odo­vzda­nia sta­ve­niska, a teda v ok­tóbri 2018. Zho­to­vi­te­ľom no­vej veže je firma Zik­ku­rat s.r.o., Bres­to­vany. Podľa Fins­tatu spo­loč­nosť Zik­ku­rat s.r.o. v roku 2017 zvý­šila zisk o 1000 % na 207 434 € a tržby jej na­rástli o 44 % na 106 765 €.

Cel­kovo bude nová roz­hľadňa stáť 119 673,80 €, pri­čom BSK pris­peje su­mou 58 640,16 € a mestá Modra a Pe­zi­nok ukroja zo svo­jich roz­poč­tov rov­naký diel, a to po 30 516,82 €. Pred tým, než sa k no­vej roz­hľadni do­sta­neš, je po­trebné pre­ko­nať po­hodl­ných (ne­ce­lých) 250 výš­ko­vých met­rov, čo po­trvá zhruba ho­dinu, ak si na vý­stup zvo­líš „čer­venú trasu“ z re­kre­ač­nej ob­lasti Zo­chova chata – Pie­sok.

Rozhľadňa na Devínskej Kobyle

V lokalite vrchu Devínska Kobyla, ktorá sa nachádza blízko bratislavských mestských častí Devínska Nová Ves, Devín a Dúbravka, vznikne na mieste bývalej vojenskej raketovej základne nová turistická atrakcia. Pôjde o vyhliadkovú vežu z oceľovej konštrukcie – bude vyššia ako 21 metrov a prístupná bude naraz pre maximálne pätnásť osôb.

Projekt už získal prvé povolenie a mal by stáť 250-tisíc eur. Zaujímavosťou je, že jej vizuál je inšpirovaný pamodlivkou dlhokrkou – hmyzom žijúcim v tejto lokalite. Nová vyhliadka bude umiestnená vo výške 530 metrov nad morom. Prístup k nej bude možný po asfaltovej ceste, čo ocenia najmä cyklisti. Z veže má byť pekný výhľad na Zobor, Viedeň aj rakúske Alpy.

Chodník Korunami Stromov

Bach­ledka sa na­chá­dza v srdci ma­jes­tát­nych le­sov Pie­nin­ského ná­rod­ného parku na hre­beni Spiš­skej Ma­gury. V spo­lu­práci so Sprá­vou Pie­nin­ského ná­rod­ného parku tu vy­rá­stla je­di­nečná dre­vo­stavba. Ide o 1 234 met­rov dlhý ná­učný chod­ník s mier­nym stú­pa­ním umiest­nený priamo v ko­ru­nách stro­mov.

Vďaka tejto vy­hliad­ko­vej trase uvi­díš prí­rodu Be­lian­ských Ta­tier z vtá­čej per­spek­tívy. Chod­ník špi­rá­lo­vito stúpa na vežu do výšky 32 met­rov, kde sa na­chá­dza 360° vy­hliad­ková po­desta priamo na hra­nici ná­rod­ných par­kov PIE­NAPu a TA­NAPu s dychbe­rú­cimi vý­hľadmi na Be­lian­ske Tatry, pie­nin­ské Tri ko­runy a ne­na­ru­šenú kra­jinu Za­ma­gu­ria. Na­dzemná trasa o dĺžke viac ako 600 met­rov ťa pre­ve­die dru­hovo pes­trým le­som.

Uni­ká­tom je aj naj­dl­hší su­chý to­bo­gán, aký na Slo­ven­sku náj­deš. Ces­tou z ko­rún stro­mov ťa tak ne­budú ča­kať ne­ko­nečné schody, ale 67 met­rov dlhý to­bo­gán, ktorý po­núka zá­bavnú al­ter­na­tívu na ná­vrat z vy­hliad­ko­vej veže.

Dospelý človek tu za vstupné zaplatí 9 eur. Martina Múdra zo spoločnosti Bachledka predpokladá návštevnosť 100-tisíc turistov ročne. Chodník v korunách stromov sa podarilo vybudovať za 4 milióny eurPodľa Finstatu spoločnosť CHODNÍK KORUNAMI STROMOV s.r.o. v roku 2017 zverejnila tržby 998 217 € so ziskom 487 322 €.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá